Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl CXC-3008:
Ymarfer Ysgrifennu

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Welsh and Celtic Studies

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1 a 2

Trefnydd: Prof Angharad Price

Amcanion cyffredinol

Modiwl ar gyfer myfyrwyr ail iaith yn unig a bydd ar gael os bernir bod angen blwyddyn ychwanegol o sylw manwl i iaith a mynegiant ysgrifenedig.

Prif amcan y modiwl hwn yw datblygu gallu myfyrwyr i ysgrifennu Cymraeg rhugl a graenus. Drwy gyfres o ymarferion wythnosol, rhoddir prawf ar eu defnydd o Gymraeg ysgrifenedig mewn gwahanol gyweiriau ieithyddol. Law yn llaw â hynny, datblygir eu dealltwriaeth o'r rhesymau gramadegol dros y cywiriadau a wneir. Bydd myfyrwyr yn cyfrannu at drafodaeth ar faterion ieithyddol yn y dosbarth ac yn ymgynefino â chyflwyno'n rheolaidd dasgau cryno ac amrywiol.

Cynnwys cwrs

Modiwl ar gyfer myfyrwyr ail iaith yn unig a bydd ar gael os bernir bod angen blwyddyn ychwanegol o sylw manwl i iaith a mynegiant ysgrifenedig.

Mae pwyslais cwbl ymarferol i'r modiwl hwn sef ymarfer Cymraeg ysgrifenedig. Bob wythnos gosodir tasg fer (300 gair, ar gyfartaledd) o wahanol natur, e.e. ysgrif, stori, trafodaeth neu gyfieithiad, a chanolbwyntir yn y dosbarth ar y camgymeriadau a'r gwendidau sy'n nodweddu'r gwaith a ddaw i law. Bydd hyn yn arwain at drafodaethau ymarferol ar sut i ddefnyddio'r Gymraeg. Gwneir hynny drwy gyfres o ymarferion wythnosol a gwblheir gan y myfyrwyr yn unigol a fydd yn esgor ar drafodaeth ddosbarth ar y camgymeriadau. Y bwriad yw sicrhau hyfforddiant trwyadl mewn iaith a mynegiant.

Meini Prawf

trothwy

D- i D+

Dangos gallu i ysgrifennu Cymraeg gweddol glir a chywir.

Dangos gallu i amrywio ar gywair ac arddull yn ôl gofynion y dasg.

Dangos dealltwriaeth weddol o reolau a phrosesau gramadeg.

da

B- i B+

Dangos gallu i ysgrifennu Cymraeg clir a chywir iawn at ei gilydd.

Dangos gallu da i amrywio cywair ac arddull yn ôl gofynion y dasg.

Dangos dealltwriaeth dda o reolau a phrosesau gramadeg.

C- i C+

C- i C+

Dangos gallu i ysgrifennu Cymraeg rhesymol glir a chywir.

Dangos gallu i amrywio peth ar gywair ac arddull yn ôl gofynion y dasg.

Dangos dealltwriaeth resymol o reolau a phrosesau gramadeg.

ardderchog

A- i A*

Dangos gallu o radd uchel i ysgrifennu Cymraeg clir a chywir.

Dangos gallu o radd uchel i amrywio cywair ac arddull yn ôl gofynion y dasg.

Dangos dealltwriaeth drwyadl o reolau a phrosesau gramadeg.

Canlyniad dysgu

 1. Drwy ymarfer ysgrifennu Cymraeg yn rheolaidd, ennill hyder wrth ei defnyddio'n ymarferol.

 2. Drwy ymarfer ysgrifennu Cymraeg yn rheolaidd, dysgu sgiliau hunanfeirniadol, e.e. golygu a phrawfddarllen gwaith.

 3. Deall y rhesymau gramadegol dros y cywiriadau a wneir a'u hesbonio.

 4. Ymarfer mewn gwahanol gyweiriau ieithyddol i safon uchel.

 5. Ymgynefino â chyflwyno tasgau cryno ac amrywiol a heriol yn rheolaidd.

 6. Cyfrannu at drafodaeth ieithyddol yn y dosbarth ac arwain trafodaeth pan fo angen.

 7. Ysgrifennu Cymraeg rhugl a graenus i safon uchel.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Tasgau wythnosol 80
Adroddiad ar y profiad gwaith 20

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Practical classes and workshops

Trwy gyfres o seminarau a gweithdai wythnosol, yn seiliedig ar ymarferion ysgrifenedig a gywirir a thrwy hunan-adlewyrchu, sicrheir y deilliannau dysgu.

20
Private study 180

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Gofalu - Dangos consyrn am eraill; gofalu am blant, pobl ag anableddau ac/neu'r henoed
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau: