Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl CXD-1016:
Sgriptio Teledu

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Welsh and Celtic Studies

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Manon Williams

Amcanion cyffredinol

Yn y modiwl hwn dysgir myfyrwyr sut i lunio sgript tuag 24 munud o hyd ar gyfer pennod o gyfres deledu. Bydd chwe cham i’r gweithgaredd hwn. Yn gyntaf, trafodir gofynion cyfres deledu fel cyfrwng dramatig; yn ail, gofynnir i’r myfyrwyr gyflwyno dadansoddiad manwl o natur y cymeriadau, yn drydydd, gofynnir iddynt lunio cast ar gyfer eu cyfres; yn bedwerydd gofynnir iddynt lunio braslun o blotiau’r gyfres ac yna grynodeb o gynnwys y bennod a ddeialogir; yn bumed, eir ymlaen i rannu’r bennod yn olygfeydd trwy lunio bwrdd storïo. Y cam olaf yw llunio’r ddeialog a cheir cyfarwyddyd manwl ar sut i wneud hynny. Dysgir hefyd sut i gyflwyno sgript orffenedig sy’n dilyn y confensiynau arferedig.

Cynnwys cwrs

Yn y modiwl hwn dysgir myfyrwyr sut i lunio sgript tuag 24 munud o hyd ar gyfer pennod o gyfres deledu. Bydd chwe cam i’r gweithgaredd hwn. Yn gyntaf, trafodir gofynion cyfres deledu fel cyfrwng dramatig; yn ail, gofynnir i’r myfyrwyr gyflwyno dadansoddiad manwl o natur y cymeriadau, yn drydydd, gofynnir iddynt lunio cast ar gyfer eu cyfres; yn bedwerydd gofynnir iddynt lunio braslun o blotiau’r gyfres ac yna grynodeb o gynnwys y bennod a ddeialogir; yn bumed, eir ymlaen i rannu’r bennod yn olygfeydd trwy lunio bwrdd storïo. Y cam olaf yw llunio’r ddeialog a cheir cyfarwyddyd manwl ar sut i wneud hynny. Dysgir hefyd sut i gyflwyno sgript orffenedig sy’n dilyn y confensiynau arferedig.

Meini Prawf

trothwy

D- i D+

Dylai'r sgript orffenedig ddangos gallu i ddewis thema sy'n gweddu i'r cyfrwng a ddewiswyd ynghyd â gallu i lunio plot. Dylai'r cymeriadau ddangos peth dyfnder seicolegol. Dylai'r ddeialog redeg yn llyfn a naturiol. Dylai diwyg y sgript ddilyn y confensiynau arferedig.

da

B- i B+

Dylai'r sgript orffenedig ddangos gallu i ddewis thema gyffrous sy'n gweddu i'r cyfrwng a ddewiswyd ynghyd â gallu i strwythuro plotiau cadarn. Dylai'r cymeriadau ddangos dyfnder seicolegol. Dylai'r ddeialog redeg yn llyfn a naturiol ond dylai hefyd ddangos peth ymwybyddiaeth o bwysigrwydd is-destun mewn rhai sefyllfaoedd dramatig. Dylai diwyg y sgript ddilyn y confensiynau arferedig.

ardderchog

A- i A*

Dylai'r sgript orffenedig ddangos gallu i ddewis thema wreiddiol a chyffrous a honno'n gweddu i'r cyfrwng a ddewiswyd ynghyd â gallu anghyffredin i lunio plot cadarn a gafaelgar. Dylai'r cymeriadau ddangos gwir ddyfnder a chymhlethdod seicolegol. Dylai'r ddeialog redeg yn llyfn a naturiol a hefyd ddangos ymwybyddiaeth o bwysigrwydd is- destun mewn sefyllfaoedd dramatig. Dylai'r gwaith yn ei gyfanrwydd ddangos elfen o arbrofi o safbwynt adeiladedd y plot a natur y ddeialog. Dylai diwyg y sgript ddilyn y confensiynau arferedig.

Canlyniad dysgu

 1. Ymateb i adborth mewn modd cadarnhaol

 2. Trafod yn fanwl nodweddion y ddrama gyfres.

 3. Dewis thema a fyddai'n addas ar gyfer drama deledu.

 4. Llunio plot cymen ei adeiladedd o safbwynt rhediad dramatig a chreu cymeriadau ac iddynt ddyfnder seicolegol.

 5. Cyfansoddi deialog addas ar gyfer teledu.

 6. Cyflwyno sgript orffenedig sy'n dilyn confensiynau arferedig cyfrwng dramatig arbennig.

 7. Hunanwerthuso eu gwaith gan edrych yn feirniadol a gwrthrychol ar eu sgriptiau gorffenedig.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Sgript tua 24 munud o hyd ar gyfer cyfres deledu 70
Traethawd 2000 o eiriau 30

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Workshop

2 awr darlith x 11

22
Individual Project 178

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Adnoddau

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: