Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl JXC-1044:
Arweini Ymchwil Llwyddianus

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Sport, Health and Exercise Sciences

10 Credyd neu 5 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Jamie Macdonald

Amcanion cyffredinol

Am yrfa lwyddiannus ym mhob proffesiwn Chwaraeon, Iechyd, Clinigol ac Ymarfer, mae gallu cynhyrchu cwestiynau blaengar tra'n cael y sgiliau i ddylunio dulliau i ateb y cwestiynau hyn yn allweddol. Yn syml, os ydych chi eisiau gyrfa lle rydych chi'n parhau i ddysgu ac arwain ar ddatblygu gwybodaeth, mae gallu deall a chynnal ymchwil yn hanfodol. Pwrpas y cwrs hwn yw rhoi dealltwriaeth i chi o'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer hyn (y broses ymchwil). Mae ymchwilydd Gwyddorau Chwaraeon sefydledig sydd wedi'i gyhoeddi'n dda, sy'n helpu sefydliadau blaenllaw (e.e. UK Sport) i ateb cwestiynau sy'n galluogi'r sefydliadau hynny i aros ar frig eu ‘gêm’, yn cyflwyno'r cwrs. Bydd y cwrs yn rhoi'r offer sylfaenol i chi i ddeall a chynnal ymchwil sy'n gysylltiedig â Chwaraeon, Iechyd, Clinigol ac Ymarfer. Bydd yn eich cyflwyno i'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen i'ch helpu i feddwl am wneud eich ymchwil eich hun tra hefyd yn eich helpu i ddatblygu sgiliau meddwl dadansoddol a beirniadol. Y sgiliau hyn a fydd yn eich galluogi i ddarllen a gwerthuso ymchwil pobl eraill mewn perthynas â deall is a yw eu hymchwil yn ‘dda’ a beth y gallwch ei gwblhau o'u gwaith? ’. Mae'r rhain yn sgiliau hanfodol i proof brofi yn y dyfodol ’eich datblygiad mewn unrhyw lwybr gyrfa o'ch dewis.

Cynnwys cwrs

Drwy gydol y cwrs byddwch yn datblygu ystod o sgiliau a fydd yn eich galluogi i ddylunio a chynnal ymchwil i ateb cwestiwn ymchwil gwerth chweil. Yn ogystal, byddwch yn ennill y sgiliau sydd eu hangen i ddehongli a gwerthuso ymchwil pobl eraill yn well mewn perthynas â phrosesau dylunio ymchwil, casglu data, a'r dadansoddiad data a'r casgliad (ee, yr hyn y gallwch ei gwblhau o'u gwaith). Felly, byddwch yn cwmpasu dwy thema bwrdd (1) Dylunio Ymchwil a (2) Gweithdrefnau Ystadegol. Wrth ddylunio ymchwil byddwch yn ymdrin â phynciau fel; Mathau o Ddylunio Ymchwil, Bygythiadau i Ddylunio Ymchwil, a Materion Dilysrwydd a Mesur. Yn yr adran gweithdrefnau ystadegol, byddwch yn trafod pynciau fel; tueddiad canolog, gwasgariad, gwall safonol, a chymharu setiau data.

Meini Prawf

trothwy

D- i D + gwybodaeth sylfaenol a dealltwriaeth gyfyngedig o egwyddorion a dylunio ymchwil ynghyd â dealltwriaeth ddigonol o brofion / gweithdrefnau ystadegol. Mae'r rhan fwyaf o'r meini prawf yn cael eu bodloni i safon ddigonol; efallai y bydd ystod eang yn ansawdd gwahanol gydrannau'r cwestiynau aseiniad.

ardderchog

Gwybodaeth a dealltwriaeth ddwfn A- i A * o ddylunio ac egwyddorion ymchwil ac mae ganddi allu rhagorol i fynd i'r afael, ffurfio, ac ateb cwestiynau ymchwil sylfaenol ynghyd â dealltwriaeth ragorol o brofion / gweithdrefnau ystadegol.

A- = Bodlonir y rhan fwyaf o feini prawf i safon ardderchog

A = Bodlonir pob meini prawf i safon ragorol

A + / A * = Cyflawnir rhai meini prawf i safon eithriadol o uchel; cwrdd â'r gweddill i safon ardderchog

da

C- i C + gafael dda ar egwyddorion a dylunio ymchwil, gan ddangos gwybodaeth a dealltwriaeth dda gyda'r gallu i fynd i'r afael, ffurfio, ac ateb cwestiynau ymchwil sylfaenol ynghyd â dealltwriaeth dda o brofion / gweithdrefnau ystadegol. Mae'r rhan fwyaf o'r meini prawf yn cael eu bodloni i safon dda; efallai y bydd ystod eang yn ansawdd gwahanol gydrannau'r cwestiynau aseiniad

Canlyniad dysgu

 1. Gallu mynd i'r afael, ffurfio, ac ateb cwestiynau ymchwil sylfaenol gan gynnwys rhagdybiaethau perthnasol;

 2. Deall a gallu dadansoddi data gan ddefnyddio ystadegau disgrifiadol (e.e., cymedrig, gwyriad safonol, a sgorau Z);

 3. Gallu egluro perthnasedd y tybiaethau sy'n sail i'r gweithdrefnau ystadegol uchod;

 4. Deall a gallu cynnal dadansoddiadau ystadegol ar gyfer ymdrin â dau set ddata paramedrig (e.e., profion t)

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Arholiad swyddogol 50
Arholiad ar-lein 1 5
Arholiad ar-lein 2 5
Arholiad ar-lein 3 5
Arholiad ar lein 4 5
Aeholiad ar lein 5 5
Arholiad MCQ 20
Ymgysylltiad Dysgu Gweithredol 5

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study

Astudiaeth Breifat, adolygu deunydd darlithio, paratoi ar gyfer asesiadau. Darperir dosbarthiadau cysgodol dwyieithog hefyd 1 awr yr wythnos

78
Lecture

11 darlithoedd x 2 awr yn cwmpasu Beth yw gwyddoniaeth (chwaraeon)? / Y broses ymchwil

Mathau o Ymchwil Disgrifiadol Arbrofol Epidemioleg neu Gymharu Cymharol

Materion Mesur Dilysrwydd a Dibynadwyedd Adolygiad o wythnosau 1-4

Mesurau tueddiad / gwasgariad canolog

Amrywiaeth, gwyriad safonol a sgoriau Z

Gwall safonol y theorem cymedrig / terfyn canolog

Profion T (samplau parau)

Profion T (samplau annibynnol)

22

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • research and assess paradigms, theories, principles, concepts and factual information, and apply such skills in explaining and solving problems
 • critically assess and evaluate data and evidence in the context of research methodologies and data sources
 • describe, synthesise, interpret, analyse and evaluate information and data relevant to a professional or vocational context
 • plan, design, execute and communicate a sustained piece of independent intellectual work, which provides evidence of critical engagement with, and interpretation of, appropriate data
 • apply knowledge to the solution of familiar and unfamiliar problems
 • develop a sustained reasoned argument, perhaps challenging previously held assumptions
 • demonstrate effective written and/or oral communication and presentation skills
 • work effectively independently and with others
 • take and demonstrate responsibility for their own learning and continuing personal and professional development
 • demonstrate an understanding of the philosophical basis of scientific paradigms
 • demonstrate evidence of competence in the scientific methods of enquiry, and interpretation and analysis of relevant data and statistical outputs.
 • develop transferable skills of relevance to careers outside of sport, health and exercise sciences.
 • communicate succinctly at a level appropriate to different audiences.

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

n/a

Rhestr ddarllen

Adnoddau a Gwybodaeth Dysgu Ychwanegol

Bob wythnos bydd sesiwn seminar opsiynol        Gallwch hefyd archebu tiwtorial un-i-un gyda'r staff cynorthwyol addysgu.

Bydd pob deunydd modiwl, gan gynnwys sleidiau darlithio, ar gael i'w weld trwy Blackboard ar y ddolen ganlynol:

http://blackboard.bangor.ac.uk/

Yma fe welwch; Cyhoeddiadau pwysig Deunydd darlithio Gwybodaeth sesiwn gyfrifiadurol Ymarferion ffurfiannol ac ymarferion eraill i'ch paratoi ar gyfer eich asesiadau Podlediadau ynghyd â ffeiliau fideo a sain eraill i'ch helpu gyda'ch dysgu Aseiniadau crynodol ar-lein

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau: