Modiwl SCU-2001:
Dulliau Ymchwil

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Robin Mann

Amcanion cyffredinol

Rhoi sylfaen o wybodaeth i chi, ym mhob agwedd o waith ymchwil, fel y byddwch yn barod at cynllunio a gwneud gwaith ymchwil eich hunain (gweler y tab cynnwys am fwy o fanylder). Dysgir y fodiwl gan dim dysgu.

Cynnwys cwrs

Yn y modiwl yma mi wnewch ddysgu sut i ddatblygu eich ‘dychymyg cymdeithasegol’ wrth i ni archwilio’r amrediad amrywiol o fethodolegau gwyddorau cymdeithasol. Gan ddechrau hefo trosolwg hanesyddol o’r gwyddorau cymdeithasol a’r ystyriaethau athronyddol cysylltiedig, archwilir pob agwedd o’r broses ymchwil, gan gynnwys: datblygu cwestiwn ymchwil; dewis cynllun ymchwil; materion moesegol a pharatoadau addas; adolygu’r llenyddiaethau perthnasol; samplo; dulliau casglu data; gwahanol ffyrdd i ddadansoddi ac archwilio eich canfyddiadau, gan gynnwys confensiynau gwahanol am ysgrifennu a chyflwyno; cyhoeddi eich gwaith a chyfathrebu hefo’r gymuned ymchwil yn y maes ymchwil o’ch dewis.

Meini Prawf

trothwy

Trothwy D- i D+ Bydd myfyrwyr trothwy yn dangos rhywfaint o werthfawrogiad sylfaenol o osodiad hanesyddol a sylfeini athronyddol y gwyddorau cymdeithasol. Byddent yn dangos gwybodaeth am rhai o’r prif methodolegau yn y gwyddorau cymdeithasol, gydag efallai tystiolaeth gyfyngedig o astudio cefndirol eu hunain, y tu allan i’r darlithoedd a seminarau. Byddent yn dangos rhywfaint o allu i archwilio cryfderau a gwendidau amrediad o ymarferion methodolegol, efallai hefo rhai gwendidau mewn dealltwriaeth. Byddent yn dangos rhywfaint o ymwybyddiaeth ynglŷn â’r cyd-destun presennol i’r gwyddorau cymdeithasol, megis disgwyliadau moesegol a chyllido gwaith ymchwil. Byddent yn dangos gwerthfawrogiad sylfaenol o’r materion ymglymedig a cysyniadu, dylunio, cynllunio, cynnal a chynhyrchu allbwnion i ystod eang o gynulleidfaoedd, o fewn ymchwil cymdeithasol.

da

Da/ teilyngdod B- i B+ Bydd myfyrwyr da/ teilyngdod yn dangos gwerthfawrogiad gref o osodiad hanesyddol a sylfeini athronyddol y gwyddorau cymdeithasol. Byddent yn dangos gwybodaeth am ran fwyaf ond nid y cyfan o’r prif methodolegau yn y gwyddorau cymdeithasol, gyda thystiolaeth o astudio cefndirol eu hunain, y tu allan i’r darlithoedd a seminarau. Byddent yn dangos gwybodaeth gref ynglŷn â sut i archwilio cryfderau a gwendidau amrediad o ymarferion methodolegol. Byddent yn dangos ymwybyddiaeth dda ynglŷn â’r cyd-destun presennol i’r gwyddorau cymdeithasol, megis disgwyliadau moesegol a chyllido gwaith ymchwil. Byddent yn dangos gwerthfawrogiad da o’r materion ymglymedig a cysyniadu, dylunio, cynllunio, cynnal a chynhyrchu allbwnion i ystod eang o gynulleidfaoedd, o fewn ymchwil cymdeithasol.

ardderchog

Rhagorol A- i A+ Bydd myfyrwyr rhagorol yn dangos gwerthfawrogiad cynhwysfawr o osodiad hanesyddol a sylfeini athronyddol y gwyddorau cymdeithasol. Byddent yn dangos dealltwriaeth fanwl o’r prif methodolegau yn y gwyddorau cymdeithasol, gyda thystiolaeth o astudio cefndirol helaeth eu hunain, y tu allan i’r darlithoedd a seminarau. Byddent yn dangos gwybodaeth gynhwysfawr ynglŷn â sut i archwilio cryfderau a gwendidau amrediad o ymarferion methodolegol. Byddent yn dangos ymwybyddiaeth ragorol a manwl ynglŷn â’r cyd-destun presennol i’r gwyddorau cymdeithasol, megis disgwyliadau moesegol a chyllido gwaith ymchwil. Byddent yn dangos gwerthfawrogiad cynhwysfawr o’r materion ymglymedig a cysyniadu, dylunio, cynllunio, cynnal a chynhyrchu allbwnion i ystod eang o gynulleidfaoedd, o fewn ymchwil cymdeithasol.

C- i C+

C- i C+ Bydd myfyrwyr sydd yn llwyddo yn yr ail ddosbarth yn dangos gwerthfawrogiad o’r prif faterion o osodiad hanesyddol a sylfeini athronyddol y gwyddorau cymdeithasol. Byddent yn dangos dealltwriaeth o’r prif methodolegau yn y gwyddorau cymdeithasol, gyda thystiolaeth gyfyngedig o astudio cefndirol eu hunain, y tu allan i’r darlithoedd a seminarau. Byddent yn dangos gwybodaeth am y prif faterion ynglŷn â sut i archwilio cryfderau a gwendidau amrediad o ymarferion methodolegol. Byddent yn dangos ymwybyddiaeth ynglŷn â’r cyd-destun presennol i’r gwyddorau cymdeithasol, megis disgwyliadau moesegol a chyllido gwaith ymchwil. Byddent yn dangos gwerthfawrogiad o’r materion ymglymedig a cysyniadu, dylunio, cynllunio, cynnal a chynhyrchu allbwnion i ystod eang o gynulleidfaoedd, o fewn ymchwil cymdeithasol.

Canlyniad dysgu

 1. Gwerthfawrogiad o sylfaen athronyddol Gwyddorau Cymdeithasol.

 2. Gwybodaeth a dealltwriaeth o amrediad amrywiol ac eang o fethodolegau.

 3. Yr allu i archwilio cryfderau a gwendidau amrediad o ymarferion methodolegol.

 4. Ymwybyddiaeth o’r cyd-destun presennol, gan gynnwys disgwyliadau moesegol.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Traethawd 2,000 o eiriau (s1) 50
Cynllun Ymchwil 50

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study

Bydd y myfyrwyr yn llenwi llyfr-log yn seiliedig ar y gweithdai, lle y byddent yn adfyfyrio ar yr hyn y maent wedi ei ddysgu. Mae hyn yn rhan o’r asesiad i’r modiwl a byddaf yn rhoi cyngor iddyn nhw ar beth y disgwylir ganddynt. I’r sawl lle nad yw’n bosib mynychu gweithdy/ai oherwydd, er enghraifft salwch, mi fydd yn bosib iddynt wneud gwaith adfyfyrio ar waith darllen eu hunain. Byddent yna, hefyd, yn ysgrifennu traethawd manwl ar agwedd o fethodoleg mewn ymchwil gymdeithasol. Mi fydd y gwaith adfyfyrio yn y llyfr-log yn helpu datblygu eu dealltwriaeth o’r pynciau dan sylw, a hefyd datblygu eu hyder mewn ysgrifennu. Felly mi fydd y llyfr-log yn helpu paratoi’r myfyrwyr at ysgrifennu’r traethawd, sef yr ail asesiad.

178
Lecture

Darlithoedd yn y dosbarth i ddarparu wybodaeth sylfaenol y cwrs.

11
Workshop

Gweithdai yn y dosbarth, lle byddem yn trafod y gwybodaeth o’r darlithoedd a hefyd gwaith darllen gosod. Fydd y trafodaethau yma yn ffurfio.

11

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Gofalu - Dangos consyrn am eraill; gofalu am blant, pobl ag anableddau ac/neu'r henoed
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Sgiliau pwnc penodol

 • how to make ethically sound judgements in relation to research carried out by others or oneself
 • how to use empirical evidence - both quantitative and qualitative in criminology and sociology
 • the ability to formulate and investigate sociologically informed questions
 • competence in using major theoretical perspectives and concepts in sociology, and their application to social life
 • the capacity to analyse, assess and communicate empirical sociological information
 • the ability to identify a range of qualitative and quantitative research strategies and methods
 • the ability to conduct sociological / criminolgical research
 • the ability to undertake and present scholarly work
 • the ability to recognise the relevance of sociological knowledge to social, public and civic policy.
 • Understand the relationship between theory, research design, and the selection of research methods and be able to identify and critically evaluate the positions upon which they are predicated.
 • Appreciate and apply a broad range of research methods and tools (underpinned by a strong conceptual awareness of the research processes).
 • Appreciate philosophical, ethical and methodological issues in criminological and legal research.
 • the ability to formulate and investigate sociologically informed questions
 • competence in using major theoretical perspectives and concepts in sociology, and their application to social life
 • the capacity to analyse, assess and communicate empirical sociological information
 • the ability to identify a range of qualitative and quantitative research strategies and methods
 • the ability to conduct sociological research
 • the ability to undertake and present scholarly work
 • the ability to understand the ethical implications of sociological enquiry
 • the ability to recognise the relevance of sociological knowledge to social, public and civic policy.
 • Appreciate the value of and apply theoretical and methodological rigour to analyses of welfare issues;
 • Be aware of the ethical, social and political contexts within which social policy practice and research is conducted and delivered
 • Develop a knowledge and expertise with respect to a range of evidence-based policy making and practice.
 • Develop a sophisticated understanding of the processes of social policy analysis and evaluation.
 • seek out, use and evaluate qualitative and quantitative data derived from social surveys and other research publications
 • undertake either on their own, or in collaboration with others, investigations on social questions, issues and problems. This will involve skills in problem identification; the collection, storage management and manipulation of data, including secondary data, and other information; the use of archival sources; the construction of coherent and reasoned arguments; and the presentation of clear conclusions and recommendations distinguish among and critically evaluate different theoretical, technical, normative, moral and political approaches to social problems and issues.
 • distinguish among and critically evaluate different theoretical, technical, normative, moral and political approaches to social problems and issues
 • Asesu a gwerthuso cryfderau a gwendidau'r gwahanol ddulliau a ddefnyddir i hyrwyddo hawliau ieithyddol
 • how to develop a reflective approach and a critical awareness of the values of local cultures and local politics, and of the student's own values, biography and social identity, and how to bring these skills to bear in an informed response to crime and victimisation
 • Appreciate philosophical, ethical and methodological issues in criminological and sociological research.
 • Understand the relationship between theory, research design, and the selection of research methods and be able to identify and critically evaluate the epistemological positions upon which they are predicated.
 • Understand the basic principles of research design and strategy (including how to formulate researchable questions and the considerations affecting inference and proof, reliability and validity in different styles of research), sufficient to enable them to make appropriate choices in their own research.
 • Appreciate and apply a broad range of research methods and tools (underpinned by a strong conceptual awareness of the research processes and their underlying philosophies).
 • Understand the basic principles of research design and strategy (including how to formulate researchable questions and the considerations affecting inference and proof, reliability and validity in different styles of research), sufficient to enable them to make appropriate choices in their own research.
 • Appreciate and apply a broad range of research methods and tools (underpinned by a strong conceptual awareness of the research processes and their underlying philosophies).
 • Appreciate philosophical, ethical and methodological issues in criminological and criminal justice research.
 • Appreciate the inter-relationships between sociological and socio-legal theories, criminological and criminal justice research, and criminal justice policies.
 • Understand the value of and apply comparative analysis within criminology and criminal justice.
 • Understand the relationship between theory, research design, and the selection of research methods and be able to identify and critically evaluate the epistemological positions upon which they are predicated.
 • Appreciate the inter-relationships between sociological and socio-legal theories, criminological and sociological research, and policies of key institutions.
 • Understand the value of and apply comparative analysis within criminology and sociology.
 • how to develop a reflective approach and a critical awareness of the values of local cultures and local politics, and of the student's own values, biography and social identity, and how to bring these skills to bear in an informed response to crime and victimisation

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

Ni fydd raid i’r myfyrwyr brynu unrhyw adnoddau. Byddent yn medru lawr lwytho erthyglau a fydd adnoddau eraill yn cael eu rhoi ar fwrdd du a hefyd ar wefan y CCC, wrth i’r darlithiwr eu datblygu. Mae yna lawer o lyfrau methodoleg ar gael yn y llyfrgell ac mi fydd y myfyrwyr yn cael eu hannog i ddefnyddio adnoddau sydd yn berthnasol i’w gradd nhw o ran ymchwil cymdeithasol.

Rhestr ddarllen

Bryman, A. 2012. Social Research Methods (4th edition). Oxford University Press.

David, M. & Sutton, C, D. 2010. Social Research (2nd edition). Sage Publications.

Denscome, M. 2014. The good research guide for small-scale social research projects. McGraw-Hill Education 5.

Gilbert, N, G. 2016. Researching Social Life (4th ed). Sage Publications.

May, T. 2010. Social research issues, method, and process (4th edition). Sage Publications.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau: