Modiwl SCY-1004:
Cyflwyniad i Droseddeg

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1 a 2

Trefnydd: Dr Gwenda Jones

Amcanion cyffredinol

 1. Rhoi cyflwyniad i'r prif bersbectifau ar droseddeg a datblygiad y system gyfiawnder troseddol yn Lloegr a Chymru;
 2. Cymharu a gwrthgyferbynnu'r theoriau;
 3. Diffinio a mesur trosedd ynghyd a'r cyd-destun cyfreithiol, gwleidyddol, hanesyddol a chymdeithasol;
 4. Trafod swyddogaethau'r asiantaethau cyfiawnder troseddol a chosb prif syniadau a theoriau ar weithredu'r system;
 5. Edrych yn hanesyddol ar wreiddiau cyfraith droseddol a sut mae newid economaidd, athronyddol a chymdeithasol wedi siapio cyfiawnder a chosb.

Cynnwys cwrs

Mae'r fodiwl yn eich cyflwyno at faes trosedd a chyfiawnder troseddol. Trafodir theorïau a themau allweddol a ddefnyddir i egluro ymddygiad droseddol sy'n cynnwys esboniadau clasurol i'r rhai mwyaf cyfoes; y mesurau a ddatblygwyd i atal trosedd, ynghyd â gorolwg o'r system gyfiawnder troseddol sy'n cynnwys prif asiantaethau cyfiawnder troseddol, datblygiad hanesyddol, strwythur ac atebolrwydd y system.

Meini Prawf

trothwy

Aseiniad: Dangos ymwybyddiaeth sylfaenol o rai o brif theorïau trosedd ynghyd â phroblemau methodolegol; gallu cymharu a gwrthgyferbynnu theorïau; gallu trafod gwreiddiau system gyfiawnder troseddol , egwyddorion ac ymarfer cosb; gallu egluro strwythur system gyfiawnder troseddol; gallu cyflwyno deunydd clir gan ganolbwyntio ar bwyntiau allweddol a thrafod ffynhonellau'n sylfaenol a chyffredinol. Prawf Dosbarth: Dangos dealltwriaeth sylfaenol o'r prif gysyniadau a chynnig cymhariaeth syml, boddhaol.

da

Aseiniad: Dangos ymwybyddiaeth gadarn o achosion trosedd a phrif theorïau trosedd; gallu cymharu a gwrthgyferbynnu theorïau'n glir a beirniadol ynghyd âr amryw ddiffiniadau o drosedd a phroblemau methodolegol; gallu trafod hanes trosedd, cyfraith a chyfiawnder troseddol a systemau cosb a pheth ymwybyddiaeth o brif hanfodion y systemau gwahanol; disgrifio'r asiantaethau amrywiol a swyddogaeth rolau; trafod a gwerthuso ffactorau hanesyddol yn natblygiad y systemau, a defnydd da a beirniadol o ffynhonellau. Prawf Dosbarth: Dangos dealltwriaeth dda a beirniadol o'r prif gysyniadau a chynnig cymhariaeth a gwrthgyferbyniaeth ystyrlon, glir.

ardderchog

Aseiniad: Dangos ymwybyddiaeth drylwyr a chynhwysfawr o achosion a phrif theorïau trosedd. Yn gallu egluro a dadansoddi'r prif theorïau'n drylwyr a chynhwysfawr, gan arddangos gwreiddioldeb meddwl wrth werthuso a chymhwyso theori i bolisi a thu draw. Gallu dadansoddi hanes trosedd ac ehangder diffiniadau, cyfiawnder a systemau cosb, yr asiantaethau atal trosedd a swyddogaeth rolau; trafod ffactorau hanesyddol/athronyddol a gwleiddyddol ar ddatblygiad y system gyfiawnder. Gallu cyflwyno dadl wedi ei saernïo'n grefftus ac ystod eang o ffynhonellau i gefnogi'r ddadl. Prawf Dosbarth: Dangos dealltwriaeth reymegol o¿r prif gysyniadau, a thrafodaeth ragorol ddisglair wrth gymharu a gwrthgyferbynnu.

Canlyniad dysgu

 1. Dangos dealltwriaeth glir o wreiddiau troseddeg.

 2. Dangos dealltwriaeth o ddatblygiad y system gyfiawnder troseddol ar system gosb yn Lloegr a Chymru.

 3. Gallu cymharu a gwrthgyferbynnu prif bersbectifau troseddeg.

 4. Dangos gwybodaeth o sefydliadau a phrosesau cyfiawnder troseddol a chosb.

 5. Gwerthuso pwysigrwydd ffactorau hanesyddol o fewn cyfiawnder troseddol.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Aseiniad 60
Prawf Dosbarth 40

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Seminar

1 awr seminar x 12

12
Lecture

Darlith 1 awr yr wythnos x 24 wythnos

Rhoddir darlithoedd i fynu ar Blackboard unwaith y traddodir hwy, ynghyd ag adnoddau cefnogol eraill.

24
Private study

Astudiaeth Breifat am o leiaf 164 awr yn darllen ar destynau darlithoedd a seminarau; gwaith paratoi aseiniadau.

164

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • Dealltwriaeth o ddulliau ymchwil ynghyd a dealltwriaeth o gryfderau a gwendidau darnau o ymchwil a’u defnydd
 • Y gallu i lunio ac ymchwilio i gwestiynau sydd wedi seilio ar ddamcaniaeth a gwaith empirig mewn cymdeithaseg.
 • Gwybodaeth ymarferol ynghylch defnydd o safbwyntiau damcaniaethol mawr a chysyniadau cymdethiasegol er mwyn deall bywyd cymdeithasol.
 • Y gallu i ddadansoddi, asesu a throsglwyddo gwybodaeth gymdeithasegol empirig
 • Y gallu i ymgysylltu ag amrywiaeth o strategaethau ymchwil ansoddol a meintiol a’r dulliau sydd yn terddu o’r ddau ddynesiad
 • Y gallu i gynnal ymchwil polisi cymdeithasol neu gymdeithasegol annibynnol

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: