Modiwl VPC-2205:
Byd Naturiol yng Nghref. y Gor

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Dr Gareth Evans Jones

Amcanion cyffredinol

Cyflwynir myfyrwyr i wahanol agweddau ar y berthynas rhwng crefydd a'r ddirnadaeth o natur yn y byd gorllewinol. Gan ystyried y cyhuddiad y credir bod Cristnogaeth wedi bod yn gyfrwng i greu problemau amgylcheddol cyfoes, bydd y modiwl yn edrych ar berthynas hanesyddol Cristnogaeth â'r byd naturiol. Rhoddir sylw i berthynas dyn â natur a welir mewn testunau beiblaidd a diwinyddiaeth Gristnogol ganoloesol, yn ogystal â datblygiad ymatebion crefyddol amgen i amgylcheddaeth gyfoes, megis y rhai a gysylltir â'r ddamcaniaeth Gaia. Bydd y modiwl hefyd yn ceisio dangos sut mae agweddau gwleidyddol a chrefyddol ar ddadleuon, megis rhai'n ymwneud â newid hinsawdd a thechnoleg niwclear, wedi plethu'n glos i'w gilydd.

Cynnwys cwrs

Yn 1967 cyhoeddodd Lynn White erthygl ddylanwadol yn cyhuddo Cristnogaeth o fod yn gyfrifol i raddau helaeth am y problemau amgylcheddol a oedd yn dechrau cael sylw yn y Gorllewin. Bydd y modiwl yn ystyried ymatebion Cristnogaeth i'r awgrym hwn a bydd yn archwilio ei pherthynas hanesyddol â'r byd naturiol. Rhoddir sylw hefyd i amrywiaeth o gysylltiadau eraill rhwng crefydd ac amgylcheddaeth yn y byd Gorllewinol, yn cynnwys y rhai sy'n gysylltiedig â damcaniaeth Gaia, James Lovelock. Ystyrir meysydd penodol sy'n destun pryder amgylcheddol, megis newid hinsawdd a thechnoleg niwclear o ran eu perthynas â thrafodaeth grefyddol a rhoddir sylw i'r rhyngweithio cymhleth rhwng gwleidyddiaeth, amgylcheddaeth a chrefydd yn y maes trafod hwn.

Meini Prawf

trothwy

Trothwy: D- – D+: Mae gwaith a gyflwynwyd yn ddigonol ac yn dangos lefel dderbyniol o fedrusrwydd fel a ganlyn:  Cywir ar y cyfan ond yn cynnwys gwallau ac elfennau wedi eu hepgor.  Gwneir haeriadau heb dystiolaeth ategol glir neu resymu.  Mae fframwaith i’r gwaith ond mae’n ddiffygiol o ran eglurder ac felly’n dibynnu ar y darllenydd i wneud cysylltiadau a rhagdybiaethau.  Defnyddio amrywiaeth cymharol gul o ddeunydd.

da

Da C- - C +. Mae’r gwaith a gyflwynir yn fedrus trwyddo draw ac o bryd i'w gilydd gwelir arddull a dull rhagorol a dewis rhagorol o ddeunyddiau cefnogol. Mae’n dangos:  Fframwaith da a dadleuon wedi’u datblygu’n rhesymegol.  Mae'n defnyddio'n rhannol, o leiaf, ddeunydd a gafwyd ac a aseswyd o ganlyniad i astudio annibynnol, neu mewn ffordd sy'n unigryw i'r myfyriwr.  Ar y cyfan mae'r honiadau'n seiliedig ar dystiolaeth ac ar resymu cadarn.  Cywirdeb a chyflwyniad mewn arddull academaidd briodol. Da iawn B- - B+. Mae’r gwaith a gyflwynir yn fedrus trwyddo draw a gwelir arddull a dull a dewis o ddeunyddiau cefnogol sy'n rhagori. Mae’n dangos:  Fframwaith da iawn a dadleuon sydd wedi’u datblygu’n rhesymegol.  Mae'n defnyddio deunydd a gafwyd ac a aseswyd o ganlyniad i astudio annibynnol, neu mewn ffordd sy'n unigryw i'r myfyriwr.  Mae'r honiadau'n seiliedig ar dystiolaeth ac ar resymu cadarn.  Cywirdeb a chyflwyniad mewn arddull academaidd briodol.

ardderchog

Rhagorol A- - A*. Mae’r gwaith a gyflwynir o safon eithriadol ac yn rhagorol mewn un neu fwy o'r ffyrdd canlynol:  Mae’n cynnwys esboniadau gwreiddiol gyda syniadau’r myfyriwr ei hun yn gwbl amlwg.  Mae’n rhoi tystiolaeth glir o astudio annibynnol helaeth a pherthnasol.  Cyflwynir dadleuon yn eglur gan alluogi'r darllenydd i ystyried fesul cam er mwyn dod i gasgliadau.

Canlyniad dysgu

  1. asesu'r gwahaniaeth rhwng agweddau Cristnogol a phaganaidd yn y gorllewin tuag at y byd naturiol

  2. cloriannu nodweddion allweddol damcaniaeth Gaia

  3. cloriannu dadleuon cyfoes ymysg Cristnogion ynghylch materion amgylcheddol

  4. ystyried syniadau ynghylch natur mewn Cristnogaeth ganoloesol

  5. dadansoddi disgrifiadau beibliadd o berthynas pobl â'r byd naturiol

Dulliau asesu

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
 
  1. 11 darlith awr yr un.
  2. 11 seminar awr yr un yn ymwneud â gwaith grŵp a thrafodaeth dosbarth.
 

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Opsiynol mewn cyrsiau: