Addysg Weithredol yn y Ganolfan Rheolaeth

Y Ganolfan Rheolaeth

Mae’r Ganolfan Rheolaeth yn rhan o Ysgol Busnes Bangor, ac yn cynnig ystod eang o gymwysterau ôl-radd a busnes a gydnabyddir gan ddiwydiant, ac a fydd yn datblygu eich medrau a’ch gwneud yn fwy cyflogadwy. Mae cymwysterau’n cynnwys rhaglenni Arweinyddiaeth a Rheolaeth, Hyfforddi a Mentora, Cyfrifeg (ACCA) a Phrynu a Chyflenwi (CIPS).

Agorwyd y Ganolfan yn 2008, ar ôl cael cymorth o’r Undeb Ewropeaidd, llywodraeth leol a Llywodraeth Cymru. Erbyn hyn, mae wedi hen sefydlu’i hun fel darparwr cyrsiau rhan-amser a phroffesiynol yn rhanbarth Gogledd Cymru a Gogledd-Orllewin Lloegr.

Ewch i wefan y Ganolfan Rheolaeth.

MBA Bancwr Siartredig

Mae’r MBA Bancwr Siartredig yn gymhwyster newydd arloesol sy’n rhoi cyfle ichi ennill cymhwyster deuol MBA o’r radd flaenaf mewn Bancio a Chyllid a statws ‘Bancwr Siartredig’ y mae galw mawr amdano, ac a ddyfernir gan y Sefydliad Bancwyr Siartredig. ‘Bancwr Siartredig’ yw’r cymhwyster proffesiynol uchaf sydd ar gael i fancwyr ar draws y byd.

Cyflwynir cwrs MBA Bancwr Siartredig ar ffurf dysgu cyfunol trwy’r Ganolfan Rheolaeth.

Academi Busnes Gogledd Cymru

Menter newydd gyffrous yw Academi Busnes Gogledd Cymru (North Wales Business Academy – NWBA) a ariennir yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF), drwy Lywodraeth Cymru am dair blynedd. Nod y rhaglen yw annog twf busnesau a’u hawydd i gystadlu drwy alluogi cyflogwyr yn rhanbarth Gogledd Cymru i adnabod a mynd i’r afael ag anghenion hyfforddiant penodol eu sefydliad.

Darganfyddwch mwy am Academi Busnes Gogledd Cymru.

Arweinyddiaeth ION

Mae Prifysgol Bangor wedi lansio cyfres o raglenni arweinyddiaeth newydd i fusnesau sydd eisiau datblygu a gwella eu sgiliau arweinyddiaeth. Caiff rhaglen Arweinyddiaeth ION ei chefnogi â £2.7m gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop i wella sgiliau a datblygu cynhyrchiant a throsiant busnesau bach a chanolig eu maint yn ogystal â chwmnïau mwy. Mae'r rhaglen hon yn dilyn o lwyddiant rhaglen LEAD Cymru, sydd ers 5 mlynedd wedi creu 2,424 o swyddi ac wedi cynhyrchu £52,433,908 o gynnydd net yn nhrosiant busnesau o Gymru.

Darganfyddwch mwy amdan rhaglen ION.