Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Meddai ein Myfyrwyr...

Ar y tudalen hwn cewch broffiliau o rai o’n myfyrwyr israddedig, ôl-raddedig a ddoethurol.

Ewch i’r tudalen Alumni i ddarllen am rai o’n cyn-myfyrywr a beth y maent yn gwneud rŵan.

Catrin Williams (Llangwnnadl) - BA Astudiaethau Busnes a Marchnata

“Roeddwn wedi astudio Busnes trwy’r Gymraeg yng ngholeg, felly pan glywais fod rhan o’r cwrs BA Astudiaethau Busnes a Marchnata ym Mangor yn cael ei chynnig trwy gyfrwng y Gymraeg, penderfynais astudio beth fedraf yn y Gymraeg. Yn fy marn i, mae’r gwaith yn dod yn haws i mi fel hyn gan mai Cymraeg yw fy iaith gyntaf.

Mae Prifysgol Bangor yn brifysgol wych i astudio ynddi. Mae’r Ysgol academaidd ei hun yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau a dulliau addysgu da. Un o fy uchafbwyntiau hyd yn hyn yw cael y cyfle i gyfarfod pobl newydd sydd ar yr un cwrs â mi, yn ogystal â’r gallu i weithio trwy’r Gymraeg yn ddyddiol.

Mae’r rhaglen BA Astudiaethau Busnes a Marchnata yn hynod ddiddorol. Mae’r flwyddyn gyntaf wedi rhoi cyflwyniad trylwyr i mi i’r byd Busnes a Marchnata. Y pethau gorau am y cwrs yw bod amrywiaeth ym mhob darlith, ac wrth gwrs, yr holl gyfleoedd i astudio fy mhwnc yn y Gymraeg.”

 

Gwenno Angharad Williams (Pen Llŷn) - BA Astudiaethau Busnes a Marchnata

“Penderfynais astudio drwy gyfrwng y Gymraeg oherwydd mai dyma yw fy iaith gyntaf. Rwyf mwy hyderus gyda fy Nghymraeg felly pan gyflwynwyd yr opsiwn i astudio yn y Gymraeg, nes i’m hoedi. Dros y blynyddoedd, mae nifer o fy nheulu wedi mynychu Prifysgol Bangor a gwneud dim ond ei brolio. Roedd yr Ysgol Fusnes hefyd yn swnio’n un da ac felly roedd y penderfyniad yn un hawdd.

Mae’r cwrs BA Busnes a Marchnata yn un difyr iawn efo rhai agweddau yn fwy heriol nag eraill – yn sicr i mi mae’r ochr fathemategol yn fwy o her. Mae’r cwrs hefyd wedi cyflwyno cyfleoedd annisgwyl i mi – rwyf wedi dewis, er enghraifft, gwneud modiwl yn astudio Tsieineaidd ac economi Tsieina. Nid ydych yn cael eich cyfyngu yn ormodol – mae opsiwn i ledaenu’ch gorwelion yn codi bob hyn a hyn ac i astudio rhywbeth newydd, megis y gyfraith. Mae’r ysgol academaidd yn cynnig llawer iawn o gyfleon, o dripiau addysgiadol i gyfleoedd i hybu’ch siawns o gyflogaeth wedi graddio.

Y peth gorau am y cwrs yw fy mod i’n cael y cyfle i wneud rhai modiwlau drwy gyfrwng y Gymraeg, ac i rywun sydd di arfer neud ei phwnc yn y Gymraeg, mai’n hyfryd cael yr opsiwn i barhau gyda hyn. Rwyf yn teimlo’n dipyn mwy cyfforddus yn gwneud fy ngwaith yn Gymraeg, gan fy mod i lawer mwy hyderus wrth fynegi fy marn. Mae maint y dosbarthiadau Cymraeg hefyd dipyn llai na’r rhai cyfrwng Saesneg, felly mae’n haws cael sylw’r darlithydd.

Dwi wrth fy modd efo cymdeithas glos JMJ (y neuadd breswyl Gymraeg) mae pawb yn adnabod ei gilydd ac felly os oes problem, mae rhywun siŵr o’ch helpu. Mae byw efo pobl yn gwneud chi glicio llawer iawn cynt a gallai ddeud rŵan fy mod i wedi gwneud ffrindiau am oes! Yn wir, tydi bywyd byth yn ddiflas ym Mangor – mae wastad ryw antur i’w ddarganfod a dwi’n edrych ymlaen gymaint i’r ddwy flynedd nesaf!”

 

Danial Hemmings (Ynys Môn) - BSc Cyfrifeg a Chyllid

“Cafodd y cwrs BSc mewn Cyfrifeg a Chyllid ei argymell i mi gan ffrind sydd wedi graddio o Ysgol Busnes Bangor. Cefais fy nenu gan enw da rhagorol yr Ysgol, yn ogystal â strwythur cyfleus y cwrs, a fyddai’n fy ngalluogi i drefnu fy astudiaethau o gwmpas fy ngwaith presennol.

Roedd fy nghwrs yn rhoi pwyslais mawr ar gysoni damcaniaeth gyda materion ymarferol yn y byd go iawn – ac mae hyn yn cael ei hwyluso gan y ffaith bod y staff academaidd yn arbenigwyr sydd wedi ennill parch yn y diwydiant  ac yn dal i chwarae rhan flaenllaw mewn pethau fel llunio polisïau. Mae datblygiadau diweddar yn yr amgylchedd economaidd presennol yn ei gwneud hi’n ofynnol bod gan raddedigion wybodaeth dda am foeseg busnes, ac mae cyfeiriad y cyrsiau yn Ysgol Busnes Bangor yn sicrhau bod yr hyfforddeion yn cael eu hyfforddi i gwrdd â’r galw hyn.

I mi, uchafbwynt fy nghyfnod ym Mangor oedd diddordeb y staff yng nghynnydd eu myfyrwyr, a’r ffordd y gwnaethant fy ysbrydoli fel unigolyn. Mae eu hymateb cadarnhaol i fy ngwaith wedi rhoi cryn hyder i mi – gymaint fel fy mod wedi penderfynu aros ym Mangor i wneud gradd Meistr.   

Mae gan Fangor fel ‘dinas dysg’ ddigon o adnoddau i groesawu miloedd o fyfyrwyr o bob rhan o'r byd bob blwyddyn, ac mae’n llwyddo i greu awyrgylch o gymuned glos a chefnogol." 

 

Mo Jia (Tsieina) - BSc Bancio a Chyllid

“Y prif reswm y penderfynais ddod i Fangor oedd oherwydd y gyfadran a'r cyfleusterau rhagorol. Mae Ysgol Busnes Bangor yn cynnig amgylchedd rhagorol i astudio Bancio a Chyllid. Rhoddodd y darlithoedd y sgiliau i mi roi gwybodaeth ddamcaniaethol ar waith, ac i feddwl yn feirniadol am y pynciau a gyflwynwyd yn fy astudiaethau. Teimlaf yn hyderus bydd y sgiliau a’r galluoedd a ddysgais yn ystod fy nghyfnod ym Mangor yn werthfawr iawn yn ystod fy mywyd academaidd ac ar gyfer fy ngyrfa yn y dyfodol. Roedd ennill y wobr ‘Perfformiad Gorau mewn Economeg’ yn y seremoni raddio yn uchafbwynt pendant i mi ac yn profi gymaint rwyf wedi ei ddysgu yn ystod fy astudiaethau.

Nid yw Bancio a Chyllid yn ymwneud â chyllid ac economeg yn unig - mae hefyd yn canolbwyntio ar ddulliau meintiol. Un o fanteision pendant y cwrs hwn oedd fy mod wedi ennill gwybodaeth systematig am fathemateg, sydd yn ei dro wedi gosod sylfaen gadarn fel y gallaf ddatblygu dealltwriaeth fwy trylwyr am wybodaeth ariannol. Rwyf ar hyn o bryd yn gwneud gradd ôl-radd ym Mhrifysgol Caergrawnt, ac yn gobeithio mynd ymlaen i wneud PhD wedyn. Rwyf yn bwriadu bod yn ddarlithydd rhywbryd yn y dyfodol a hyd yn oed efallai dychwelyd i Ysgol Busnes Bangor!  

Mae Prifysgol Bangor yn cynnig ystod eang o bynciau i’w hastudio yn ogystal â nifer fawr o gymdeithasau a chlybiau chwaraeon. Roeddwn yn gwybod y gallwn ddatblygu fy niddordebau anacademaidd wrth ddod i Fangor yn ogystal â gwneud cynnydd o ran fy addysg. Mae Bangor yn ardal hardd, dawel, diogel a chyfleus i fyw ac astudio, ac mae’r bobl yn gyfeillgar a chroesawgar iawn.”

 

Annika Beelitz (yr Almaen) - MSc Cyfrifeg a Chyllid

“Deuthum i Fangor am y tro cyntaf fel myfyriwr ar y cynllun cyfnewid Erasmus. Mwynheais y profiad gymaint fel y penderfynais ddychwelyd i wneud gradd Meistr mewn Cyfrifeg a Chyllid. Roedd costau byw isel Bangor ac enw da yr Ysgol Busnes fel y lle gorau yn y DU i wneud ymchwil yn ddigon i fy narbwyllo fy mod yn bendant yn gwneud y penderfyniad cywir.  

Mi wnes i fwynhau’n arbennig strwythur y cwrs a’r dosbarthiadau ac awyrgylch cyfeillgar a pharod i helpu yr Ysgol. Roedd y dosbarthiadau bach yn golygu ei bod yn haws cysylltu â darlithwyr a gofyn am help – beth bynnag yw’r problemau a gewch fel myfyriwr, rydych yn siŵr o gael hyd i rywun i’ch helpu ym Mangor.

Roedd fy ail gyfnod ym Mangor yr un mor bleserus â’r cyntaf – gymaint felly fel fy mod yn awr yn gwneud PhD mewn Cyfrifeg a Chyllid. Rwyf yn mwynhau byw ym Mangor gan fod popeth yn teimlo’n gyfarwydd ac o fewn pellter cerdded. Byddaf yn colli popeth am y lle pan fyddaf yn gadael, ond pwy a ŵyr – efallai y byddai'n penderfynu aros yn Ysgol Busnes Bangor a bod yn ddarlithydd!"

 

Vladimir Sovetkin (Rwsia) - PhD Cyllid

“Dewisais Ysgol Busnes Bangor oherwydd ei hystod eang o bynciau arbenigol – mae hyn yn golygu mwy o ddewis i rywun sydd eisiau gwneud ymchwil academaidd. Roeddwn hefyd wedi clywed pethau da am gyfleusterau’r Ysgol a faint o gymorth a gynigir gan y goruchwylwyr ymchwil. Yn ystod fy nghyfnod ym Mangor cefais y cyfle i gael lleoliad gwaith gyda chwmni buddsoddi yn Llundain. Roedd hyn yn help mawr i mi ddeall ac ymgysylltu gyda phwnc fy ymchwil a hefyd i weld sut y gellid rhoi fy ngwaith academaidd ar waith.  

Ar wahân i ansawdd yr addysg a lefel y cymorth a gynigiwyd gan staff yr Ysgol, un o'r uchafbwyntiau personol o astudio ym Mangor oedd gallu byw ac astudio mewn ardal mor ysblennydd. Ar ôl treulio gymaint o flynyddoedd yma gallaf ddweud gyda sicrwydd bod Gogledd Cymru ymhlith fy lleoedd gorau i deithio iddynt!”

 

Charlie Wild (Lloegr) - MBA Rheolaeth Amglycheddol

Pam y gwnaethoch ddewis Bangor?

Ar ôl treulio tair blynedd ogoneddus ym Mangor, nid oedd yn benderfyniad anodd i aros ymlaen. Mae gan Fangor bopeth y gallech ei ddymuno fel myfyriwr: cymdeithas ar gyfer pob dim dan haul, digon o ddewis o fywyd nos gyda digonedd o dafarnau, ac o fewn cyrraedd i'r golygfeydd a mynyddoedd godidocaf. Mae’n ddigon mawr i chi allu diflannu os dymunwch wneud, ond yn ddigon bach eich bod yn siŵr o weld rhywun rydych yn eu nabod dim ond o fynd i'r stryd fawr - mae'n gartref oddi cartref i mi.

Soniwch wrthym am y cwrs

Mae'r MBA yn gyfle rhagorol i mi - nid yn unig i barhau ac ehangu'r ochr amgylcheddol a ddysgais yn fy ngradd gyntaf a rhoi fy ngwybodaeth mewn cyd-destun ehangach, ond mae hefyd yn fy nysgu i am sut mae busnesau yn gweithredu o safbwynt dynol ac ariannol a fydd yn anhepgor i mi ar ôl gadael y brifysgol.

Sut mae hyn wedi bod yn wahanol i'ch profiad fel myfyriwr israddedig?

Mae yna gynnydd sylweddol yn y llwyth gwaith, ond mae hynny i'w ddisgwyl. Dim ond i chi reoli eich amser mae'n bosib ymdopi â hynny ac rydych yn cynefino. Rwyf wedi canfod mai'r ffordd orau i fynd i'r afael â'r cwrs yw ei drin fel swydd, neu fel arall buaswn yn treulio fy holl amser â'm mhen mewn llyfr!  Mae ymuno mewn clwb neu gymdeithas yn syniad da gan ei fod yn creu cydbwysedd gyda'ch gwaith.

Beth yw'r uchafbwynt hyd yma?

Y bobl heb os. Mae pawb mor gyfeillgar ac agos-atoch nad oes ots beth fyddwch yn ei wneud yn y pendraw - mynd am wibdaith i'r traeth, coginio yn nhŷ rhywun, dringo mynydd - byddwch yn siŵr o gael cwmni rhywun.

 

Becca Jones (Bangor) - MBA Rheolaeth Amglycheddol

Pam dewis Bangor?

Rwyf wedi byw fy mywyd cyfan ym Mangor ac ar ôl cwblhau fy ngradd gyntaf yma a’r cam nesaf oedd Gradd Feistr. Soniodd un o'm darlithwyr am yr MBA Rheolaeth Amgylcheddol a dyna wnaeth wneud i mi ddechrau meddwl amdano.

Soniwch wrthym am y cwrs...

Ar ôl bod yn Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth Bangor am dair blynedd, ymddangosai cwrs ar y cyd â'r Ysgol Fusnes ychydig yn frawychus i ddechrau. Fodd bynnag, dyma oedd un o'r penderfyniadau gorau i mi erioed eu gwneud. Mae'r cwrs wedi rhoi nifer o bethau mewn persbectif ac rwyf wedi dysgu gymaint mewn cyfnod mor fyr o amser fy mod yn sicr y byddaf yn cael budd ohono yn y dyfodol. Mae'r cwrs fel cael y gorau o ddau fyd gan fod gennych fynediad at ddwy gronfa wybodaeth, y ddwy ohonynt gydag arbenigedd mewn bob math o feysydd.

Sut le yw Bangor?

Mae Bangor yn lle delfrydol i astudio gyda'r holl amrywiaeth ac amrediad amgylchedd ar eich rhiniog. Mae hyn nid yn unig yn fonws o ran astudio ac ymchwil ond mae hefyd bob amser rhywbeth i'w wneud! Mae bywyd myfyriwr yn hynod o fforddiadwy yma ac mae bob amser ddigonedd i'w wneud gyda'r amrywiaeth o dafarnau, sioeau, mynyddoedd a thraethau i gyd o fewn cyrraedd hawdd.

Mae Bangor yn cynnig gymaint o gymdeithasau i gymryd rhan ynddynt ac mae'r Brifysgol yn trefnu amrywiaeth o ddigwyddiadau gwahanol, fel y Diwrnod Rhyngwladol a sioeau adloniant Bangor. Y Brifysgol yw'r lle i wneud ffrindiau a dysgu gan eraill am wahanol ddiwylliannau a thraddodiadau, felly fe ddylech wneud yn fawr o'ch cyfle.