Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Polisi Iaith Gymraeg a Safonau'r Iaith Gymraeg: Canllaw Cyflym


Cynllunio Academaidd
 • Mae darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn rhan ganolog o Strategaeth Addysgu a Dysgu'r brifysgol ac o waith cynllunio pob coleg ac ysgol.
 • Bydd cynigion ar gyfer cyrsiau a modiwlau newydd yn ystyried priodoldeb darparu'r cwrs neu fodiwl yn Gymraeg.

Cyflwyno Asesiadau
 • Mae gan bob myfyriwr hawl i gyflwyno ei holl waith ysgrifenedig ac arholiadau yn Gymraeg, beth bynnag fo'r iaith y dysgir y modiwl drwyddi.
 • Gall myfyrwyr hefyd ddefnyddio'r gwasanaeth cyfieithu ar y pryd i wneud cyflwyniadau yn Gymraeg.
 • Cyfrifoldeb cydlynydd y modiwl yw trefnu bod gwaith myfyrwyr yn cael ei gyfieithu. Mae cyngor ar gael gan yr Uned Gyfieithu (translation@bangor.ac.uk / 2038 ) ac mae'r drefn sydd i'w dilyn wedi'i hamlinellu yn y Rheoliadau Rhaglenni Hyfforddedig (6.5 Cyflwyno Gwaith yn Gymraeg).

Cefnogi Myfyrwyr
 • Rhaid pennu tiwtor personol sy'n siarad Cymraeg ar gyfer pob myfyriwr sy'n siarad Cymraeg.
 • Mae holl wasanaethau cefnogi'r brifysgol ar gael i fyfyrwyr yn Gymraeg.
 • Mae gan fyfyrwyr hawl i ddefnyddio'r Gymraeg mewn cyfarfodydd.

Cefnogi i Staff
 • Gall staff fynd at holl wasanaethau'r brifysgol yn Gymraeg.
 • Gall staff gael hyfforddiant yn yr iaith Gymraeg am ddim ac yn ystod oriau gwaith.
 • Mae staff yn cael eu hannog i ddefnyddio'r Gymraeg yn y gwaith ac i ddatblygu eu sgiliau yn y Gymraeg.

Gwasanaethau
 • Rhaid i holl 'wasanaethau'r' brifysgol fod ar gael yn Gymraeg i fyfyrwyr, staff a'r cyhoedd yng Nghymru.
 • Bydd gwasanaethau o'r un ansawdd yn Gymraeg ac yn Saesneg, drwy fod yr un mor amlwg, yr un mor hawdd i'w defnyddio a'r un mor effeithiol.
 • Mae hyn yn berthnasol i wasanaethau:
  Cyhoeddiadau, Ffurflenni, Dogfennau
  • Bydd cyhoeddiadau, ffurflenni a dogfennau'r brifysgol sydd wedi'u hanelu at fyfyrwyr a'r cyhoedd yng Nghymru yn ddwyieithog.
  • Rhaid nodi'n glir ar fersiwn Saesneg cyhoeddiadau fod fersiwn Gymraeg ar gael (Mae’r ddogfen hon hefyd ar gael yn Gymraeg / This form is also available in Welsh).

  Gwefan a Chyfryngau Cymdeithasol
  • Bydd gwefan y brifysgol ac apiau sy'n cynnwys gwybodaeth i fyfyrwyr a'r cyhoedd yn ddwyieithog. (Nid oes angen i wefannau'n cynnwys manylion am brojectau ymchwil fod yn ddwyieithog.)
  • Bydd cyfrifon cyfryngau cymdeithasol corfforaethol ac adrannol yn ddwyieithog.

  Ymgyrchoedd Marchnata
  • Rhaid i holl ymgyrchoedd marchnata a gynhelir yng Nghymru fod yn ddwyieithog.

  Trefnu Digwyddiadau
  • Rhaid i rai sy'n gyfrifol am drefnu digwyddiadau (e.e. Dyddiau Agored, Cyngherddau, Darlithoedd Cyhoeddus a Chynhadleddau) sicrhau bod y 'gwasanaethau' sydd ar gael (yn cynnwys arwyddion) yn ddwyieithog. Dylai staff sy'n siarad Cymraeg fod wrth law i roi cymorth. Mae staff sy'n siarad Cymraeg yn cael eu hannog i wisgo bathodynnau oren 'Iaith Gwaith' i ddangos pwy ydynt.

  Projectau Ymchwil yng Nghymru
  • Rhaid i bob gwybodaeth yn ymwneud â phrojectau ymchwil sy’n cael eu cynnal yng Nghymru fod yn ddwyieithog (neu yn iaith ddewisol yr unigolyn).

  Arwyddion
  • Bydd unrhyw arwyddion gwybodaeth cyhoeddus (yn cynnwys arwyddion dros dro) y mae'r brifysgol yn gyfrifol amdanynt yn unrhyw le yng Nghymru yn ddwyieithog.

  Cyfrifoldeb Rheolwyr
  • Mae Deoniaid, Penaethiaid Ysgolion a Phenaethiaid Gwasanaethau yn gyfrifol am weithredu'r Polisi Iaith Gymraeg o fewn eu maes cyfrifoldeb.
  • Mae rheolwyr yn gyfrifol am sicrhau bod trydydd partïon yn cydymffurfio â'r polisi. Os yw'r trydydd parti'n darparu 'gwasanaeth' fel y diffinnir hynny gan y Safonau, mae'n rhaid i ofynion iaith Gymraeg gael eu cynnwys yn y manylebau tendro. Mae cyngor ar gael gan Bennaeth Pwrcasu a Chanolfan Bedwyr.
  • Rhaid i reolwyr gadw at y Cod Ymarfer ar Benodi Staff yn Unol â'r Safonau Iaith Gymraeg.
  • Rhaid i reolwyr hyrwyddo defnyddio'r Gymraeg o fewn eu hadrannau drwy, er enghraifft:
   • Wneud myfyrwyr yn ymwybodol o'u hawliau i ddefnyddio'r Gymraeg
   • Ganiatáu i staff ddysgu'r Gymraeg yn ystod oriau gwaith
   • Anfon negeseuon e-bost adrannol dwyieithog
   • Sicrhau bod y Gymraeg yn cael ei defnyddio mewn cyfarfodydd adrannol
  • Rhaid i bob Coleg gael cynrychiolydd Cyfrwng Cymraeg ar ei Bwyllgor Rheoli. Rhaid i bob Ysgol gael cynrychiolydd Cyfrwng Cymraeg o blith ei staff darlithio. Dylai pob adran / Coleg adnabod unigolyn i fod yn sy'n gyfrifol am hwyluso defnyddio'r Gymraeg yn yr adran a goruchwylio cydymffurfio â'r Safonau Iaith Gymraeg