Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyrsiau i Staff

Rydyn ni’n gallu rhoi cefnogaeth sgiliau iaith Gymraeg i staff y Brifysgol mewn sawl ffordd:

 • cyrsiau undydd ym mis Mehefin / Gorffennaf; mis Medi a mis Ionawr bob blwyddyn
 • dosbarthiadau bob wythnos (sesiynau awr o hyd)
 • cyrsiau sy’n cael eu creu yn arbennig ar gyfer ysgol / adran benodol


Cyrsiau undydd

Yn y cwrs undydd rydyn ni’n:

 • rhoi cyflwyniad cyffredinol i wahanol ddulliau o ddatblygu sgiliau ysgrifennu Cymraeg a gloywi iaith;
 • codi ymwybyddiaeth ieithyddol drwy ddechrau dod yn gyfarwydd â rheolau iaith, defnyddio adnoddau iaith pwrpasol a dechrau adnabod a chywiro gwallau personol;
 • datblygu hyder wrth wneud tasgau ysgrifennu yn y gwaith.


Dosbarthiadau wythnosol

Yn y dosbarthiadau wythnosol rydyn ni’n cynnal cyfres o weithdai ymarferol yn edrych ar:

 • ysgrifennu ar gyfer gwahanol gynulleidfaoedd (e.e. staff, myfyrwyr) a gwahanol fathau o ysgrifennu (e.e. llythyrau, negeseuon e-bost, adroddiadau, cofnodion cyfarfodydd ac ati);
 • ysgrifennu ffurfiol ac anffurfiol;
 • ysgrifennu Cymraeg naturiol, syml a chlir.

Byddwn yn edrych ar bwyntiau ieithyddol fydd yn codi yng ngwaith yr aelodau gan ganolbwyntio ar wallau personol e.e.

 • sillafu, geirfa a thermau
 • gwallau cyffredin (e.e. mae / mai, ei / eu, i’w / yw ac ati)
 • treigladau
 • y berfau
 • dylanwad y Saesneg ar y Gymraeg
 • defnyddio adnoddau cyfrifiadurol yn effeithiol (e.e. Cysgliad; gwefannau termau )


Cyrsiau sy’n cael eu creu yn arbennig ar gyfer ysgol / adran benodol

Gallwn deilwra cyrsiau’n arbennig i ymateb i anghenion penodol staff eich ysgol / adran chi.


Drwy drafodaeth, gallwn hefyd gynnig:

 • cefnogaeth ar-lein
 • sesiynau un-i-un

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â tiwtoriaid@bangor.ac.uk.