Graddio 2022

Gwyliwch y seremonïau Graddio yn fyw

#GraddioBangor: Dyddiadau, amseroedd ac amserlen seremoniau graddio

GRADDIO 15&16 Rhagfyr 2022

Er mwyn sicrhau y gallwch ddod i'r seremoni, mae arnoch angen cwblhau'r prosesau canlynol:

  1. Cadarnhau’ch Presenoldeb
  2. Prynu tocynnau i westeion
  3. Archebu'ch gwn academaidd

Cadarnhau’ch Presenoldeb

Cofrestru yma;Myfyriwr Presennol  

Cofrestru yma;Cyn-fyfyriwr

Mae angen i'r holl fyfyrwyr sydd â hawl i ddod i'r Seremonïau Graddio roi gwybod i ni erbyn a fyddant yn dod i'r seremoni neu beidio. Dilynnwch y bwtwm 'Cofrestru Yma' (i'r dde) er mwyni cofrestru

Ni chaniateir i fyfyrwyr fynychu'r seremoni os nad ydynt wedi cofrestru eu presenoldeb erbyn 5pm 30 Tachwedd 2022

Ar y diwrnod:

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, nid yw’r digwyddiadau’n cael eu cynllunio gyda mesurau ymbellhau cymdeithasol ar waith, ond ni ddylai gwesteion fod yn bresennol os ydynt yn amau ​​bod ganddynt Covid 19 neu’n dangos symptomau. Mae'r holl Seremonïau'n cael eu dangos yn fyw ar wefan y Brifysgol felly gellir eu gwylio'n fyw.

Dylai myfyrwyr yn unig gyrraedd y Prif Ddarlithfa'r Celfyddydau cychwyn y seremoni i gofrestru eu presenoldeb.

Tocynnau

Mae mynediad i'r seremoni ar gyfer pob gwestai DRWY DOCYN YN UNIG Nid oes ar fyfyrwyr angen tocyn. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn hoffi dod â ffrindiau a theulu gyda nhw i'w seremoni raddio. Gan fod nifer y seddi yn Neuadd Prichard-Jones yn gyfyngedig, ni allwn warantu ond DAU DOCYN GWESTAI i bob myfyriwr os ydych yn archebu erbyn am £12.00 yr un.

Gallwch archebon tocynnau ar-lein drwy 'MyBangor'.

Os methwch â phrynu'ch tocynnau gwesteion erbyn 5pm 30 Tachwedd 2022, ni allwn warantu y bydd eich gwesteion yn gallu bod yn bresennol yn y seremoni.

Os daw unrhyw docynnau ychwanegol ar gael ar gyfer unrhyw rai o'r seremonïau, caiff y rhain eu rhoi ar werth ar y diwrnod. Bydd y tocynnau'n costio £12.00 yr un a chyfyngir hwy i ddau docyn ychwanegol i westeion i bob myfyriwr.  Os bydd tocynnau ychwanegol ar gael fe'u gwerthir ar sail y cyntaf i’r felin.

Dim ond ar-lein y gellir prynu tocynnau

I anfonir y tocynnau atoch trwy’r post, byddant ar gael i’w casglu ar ddiwrnod eich seremoni o Brif Ddarlithfa’r Celfyddydau.

Casglu Tocynnau

Bydd holl docynnau gwesteion ar gael i’w casglu wrth y ddesg cofrestru myfyrwyr ym Mhrif Adeilad y Celfyddydau.

Mae'n rhaid i docynnau gael eu casglu 30 munud cyn dechrau'r seremoni.

Ym Mhrifysgol Bangor mae graddio'n achlysur teuluol ac mae croeso i blant ddod i'r seremoni.  Fodd bynnag, mae'n rhaid i oedolyn fod efo nhw. Mae'r seremonïau’n para oddeutu 90 munud ac rydym wedi gweld trwy brofiad bod plant yn diflasu a mynd yn aflonydd; felly nid ydynt yn addas i blant ifanc iawn.  O ran parch at westeion eraill rydym yn gofyn am i blant gael eu hebrwng allan o'r neuadd os byddant yn mynd yn aflonydd yn ystod y seremoni rhag iddynt darfu ar y digwyddiadau a mwynhad gwesteion eraill.

Rhaid i blant dan 3 oed (dim mwy na dau i bob myfyriwr) eistedd ar lin oedolyn ac nid ar sedd.  Nid oes angen tocyn arnynt. Rhaid i blant 3 oed a hŷn gael tocyn pris llawn i westeion i gael mynd i'r seremoni.Os ydych yn dod â babi sy'n dal mewn pram neu goets fach i'r seremoni, a fyddech cystal â nodi hynny pan fyddwch yn prynu eich tocynnau.  Gofynnir i chi p'un a ydyw unrhyw rai o'ch gwesteion angen unrhyw drefniadau arbennig.Ein cyngor yw i blant wylio'r seremoni o Brif Ddarlithfa'r Celfyddydau, lle nad oes angen tocynnau.

Gwesteion ychwanegol:


Mae croeso i chi ddod â gwesteion ychwanegol a gallant wylio’r seremoni a ddarlledir ar sgrin fawr mewn darlithfa gerllaw - nid oes angen tocynnau ar gyfer hyn

>Archebu gwn academaidd

Mae graddio yn achlysur ffurfiol ac mae gofyn i fyfyrwyr wisgo gwisg academaidd. Mae'r wisg yn cael ei harchebu drwy Ede and Ravenscroft fan yma  0 4 YTachwedd ymlaenGwisg Academaidd.

 

 

Ysgol 

Dydd Iau 

15 Rhagfyr 

 

10.00 am 

Ysgol Y Gwyddorau Dynol ac Ymddygiadol 

Ysgol Iaith, Diwylliant a'r Celfyddydau  

 

2.00  pm 

Ysgol Busnes Bangor 

Ysgol Gwyddorau Addysgol  

 

Dydd Gwener 

16 Rhagfyr 

 

10.00 am 

Ysgol Gwyddorau Meddygol ac Iechyd 

Ysgol Hanes, Y Gyfraith a  Gwyddorau Cymdeithas  

 

1.00 pm 

  

Ysgol Cyfrifiadureg a Pheirianneg Electronig 

 Ysgol Gwyddorau Eigion 

Ysgol Gwyddorau Naturiol 

 

 

#BangorGrad: Dyddiadau Seremoniau'r haf 2023

Mae dyddiadau ar gyfer Seremonïau'r Haf 2023 wedi’u cadarnhau  10 -14 Gorffennaf 2023

Bydd rhagor o wybodaeth yn gael ei gyhoeddi yng Ngwanwyn 2023

A group of students throwing their caps in their air after their graduation ceremony

Cwestiynau Cyffredin

Dewch o hyd i atebion am yr holl gwestiynau cyffredin ynglŷn â'n seremonïau graddio.

A group of female students in taking a selfie on their graduation day

WEDI I CHI RADDIO

Wedi i chi raddio byddwch yn aelod o'n cymuned alumni am byth. Bydd ein Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni yn cadw mewn cysylltiad â'n holl alumni wedi i chi raddio fel ein bod yn gallu eich diweddaru ar ddatblygiadau'r Brifysgol a rhoi gwybod i chi am unrhyw ddigwyddiadau penodol ar gyfer ein alumni.

Cysylltwch â ni

graduation@bangor.ac.uk

Newyddion Graddio

Grŵp o ferched yn gwenu i'r camera yn ystod diwrnod graddio

Lluniau Grŵp Graddio 2022

Mae Lluniau Grŵp - Seremonïau Graddio Haf 2022.

Mae Lluniau Grŵp - Seremonïau Graddio Haf 2022 nawr ar gael i chi eu gweld a’u prynu drwy ddolen Ede & Ravenscroft isod:

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?