Graddio 2023

Gwyliwch y seremonïau Graddio yn fyw

#GraddioBangor: Dyddiadau, amseroedd ac amserlen seremoniau graddio

#BangorGrad: Dyddiadau Seremoniau'r haf 2023

Diwrnod

Dyddiad

                               Ysgol

Llun

10 Gorffennaf

1

10.00 am

Gwyddorau Dynol ac Ymddygiadol

(holl israddedigion)

Gwyddorau Addysgol

(holl israddedigion)

2

2.30 pm

Gwyddorau Meddygol ac Iechyd

Mawrth

11 Gorffennaf

3

10.00 am

Iaith, Diwylliant a'r Celfyddydau

4

2.30 pm

Ysgol Busnes Bangor

Mercher

12 Gorffennaf

5

10.00 am

Gwyddorau Naturiol

(holl israddedigion)

6

2.30 pm

Gwyddorau Naturiol

(pob gradd ôl-raddedig ac ymchwil)

Computer Science & Electronic Engineering

Iau

13 Gorffennaf

7

10.00 am

Gwyddorau Meddygol Ac Iechyd

(israddedigion meddygol, pob gradd ôl-raddedig ac ymchwil)

Hanes, Y Gyfraith a Gwyddorau Cymdeithas

(pob gradd ôl-raddedig ac ymchwil)

8

2.30 pm

Hanes, Y Gyfraith a Gwyddorau Cymdeithas

(holl israddedigion)

Gwener

14 Gorffennaf

9

10.00 am

Gwyddorau Eigion

10

2.30 pm

Gwyddorau Dynol Ac Ymddygiadol

(pob gradd ôl-raddedig ac ymchwil)

Gwyddorau Addysgol

(pob gradd ôl-raddedig ac ymchwil)

Bydd y dolenni hyn yn fyw 17 Ebrill 2023.


 

Er mwyn sicrhau y gallwch ddod i'r seremoni, mae arnoch angen cwblhau'r prosesau canlynol:

  1. Cadarnhau’ch Presenoldeb
  2. Prynu tocynnau i westeion
  3. Archebu'ch gwn academaidd

Cadarnhau’ch Presenoldeb

Cofrestru yma;Myfyriwr Presennol  

Cofrestru yma;Cyn-fyfyriwr

Mae angen i'r holl fyfyrwyr sydd â hawl i ddod i'r Seremonïau Graddio roi gwybod i ni erbyn 5 Mai 2023 a fyddant yn dod i'r seremoni neu beidio. Dilynnwch y bwtwm 'Cofrestru Yma' (i'r dde) o 17 Ebrill ymlaen er mwyn cofrestru

Ni chaniateir i fyfyrwyr fynychu'r seremoni os nad ydynt wedi cofrestru eu presenoldeb erbyn 5 Mai 2023.

Ar y diwrnod:

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, nid yw’r digwyddiadau’n cael eu cynllunio gyda mesurau ymbellhau cymdeithasol ar waith, ond ni ddylai gwesteion fod yn bresennol os ydynt yn amau ​​bod ganddynt Covid 19 neu’n dangos symptomau. Mae'r holl Seremonïau'n cael eu dangos yn fyw ar wefan y Brifysgol felly gellir eu gwylio'n fyw.

Dylai myfyrwyr yn unig gyrraedd y Prif Ddarlithfa'r Celfyddydau cychwyn y seremoni i gofrestru eu presenoldeb.

Tocynnau

Mae mynediad i'r seremoni ar gyfer pob gwestai DRWY DOCYN YN UNIG Nid oes ar fyfyrwyr angen tocyn. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn hoffi dod â ffrindiau a theulu gyda nhw i'w seremoni raddio. Gan fod nifer y seddi yn Neuadd Prichard-Jones yn gyfyngedig, ni allwn warantu ond DAU DOCYN GWESTAI i bob myfyriwr os ydych yn archebu erbyn am £12.00 yr un.

Gallwch archebon tocynnau ar-lein drwy 'MyBangor'.

Os methwch â phrynu'ch tocynnau gwesteion erbyn 5 Mai 2023, ni allwn warantu y bydd eich gwesteion yn gallu bod yn bresennol yn y seremoni.

Os daw unrhyw docynnau ychwanegol ar gael ar gyfer unrhyw rai o'r seremonïau, caiff y rhain eu rhoi ar werth ar y diwrnod. Bydd y tocynnau'n costio £12.00 yr un a chyfyngir hwy i ddau docyn ychwanegol i westeion i bob myfyriwr.  Os bydd tocynnau ychwanegol ar gael fe'u gwerthir ar sail y cyntaf i’r felin.

Dim ond ar-lein y gellir prynu tocynnau

I anfonir y tocynnau atoch trwy’r post, byddant ar gael i’w casglu ar ddiwrnod eich seremoni o Brif Ddarlithfa’r Celfyddydau.

Casglu Tocynnau

Bydd holl docynnau gwesteion ar gael i’w casglu wrth y ddesg cofrestru myfyrwyr ym Mhrif Adeilad y Celfyddydau.

Mae'n rhaid i docynnau gael eu casglu 30 munud cyn dechrau'r seremoni.

Ym Mhrifysgol Bangor mae graddio'n achlysur teuluol ac mae croeso i blant ddod i'r seremoni.  Fodd bynnag, mae'n rhaid i oedolyn fod efo nhw. Mae'r seremonïau’n para oddeutu 90 munud ac rydym wedi gweld trwy brofiad bod plant yn diflasu a mynd yn aflonydd; felly nid ydynt yn addas i blant ifanc iawn.  O ran parch at westeion eraill rydym yn gofyn am i blant gael eu hebrwng allan o'r neuadd os byddant yn mynd yn aflonydd yn ystod y seremoni rhag iddynt darfu ar y digwyddiadau a mwynhad gwesteion eraill.

Rhaid i blant dan 3 oed (dim mwy na dau i bob myfyriwr) eistedd ar lin oedolyn ac nid ar sedd.  Nid oes angen tocyn arnynt. Rhaid i blant 3 oed a hŷn gael tocyn pris llawn i westeion i gael mynd i'r seremoni.Os ydych yn dod â babi sy'n dal mewn pram neu goets fach i'r seremoni, a fyddech cystal â nodi hynny pan fyddwch yn prynu eich tocynnau.  Gofynnir i chi p'un a ydyw unrhyw rai o'ch gwesteion angen unrhyw drefniadau arbennig.Ein cyngor yw i blant wylio'r seremoni o Brif Ddarlithfa'r Celfyddydau, lle nad oes angen tocynnau.

Gwesteion ychwanegol:


Mae croeso i chi ddod â gwesteion ychwanegol a gallant wylio’r seremoni a ddarlledir ar sgrin fawr mewn darlithfa gerllaw - nid oes angen tocynnau ar gyfer hyn

Diweddariad 11/05/2023

Mewn ymgynghoriad ag Undeb y Myfyrwyr, yng ngoleuni adborth gan fyfyrwyr ac i gydnabod yr argyfwng costau byw presennol, rydym yn cynnig ad-dalu pris prynu tocyn gwestai i unrhyw fyfyriwr neu deulu mewn caledi ariannol.

Os ydych eisoes wedi cofrestru i fynychu eich Seremoni Raddio, ond yn canfod eich hun bellach yn y sefyllfa hon, anfonwch e-bost at graddio@bangor.ac.uk, a bydd y staff yn hapus i ad-dalu cost eich tocynnau i westeion, gall gymryd hyd at 28 diwrnod i'w brosesu. Yn eich e-bost dylech gynnwys eich enw llawn a'ch rhif adnabod myfyriwr (yr un sy'n dechrau â 500).

Byddwn yn rhoi’r arian o’r tocynnau sydd eisoes wedi’u gwerthu i’r gronfa caledi myfyrwyr. 

Archebu gwisg academaidd

Mae graddio yn achlysur ffurfiol ac mae gofyn i fyfyrwyr wisgo gwisg academaidd. Mae'r wisg yn cael ei harchebu drwy Ede and Ravenscroft fan yma  o 17 Ebrill ymlaenGwisg Academaidd.

 

 

A group of students throwing their caps in their air after their graduation ceremony

Cwestiynau Cyffredin

Dewch o hyd i atebion am yr holl gwestiynau cyffredin ynglŷn â'n seremonïau graddio.

A group of female students in taking a selfie on their graduation day

WEDI I CHI RADDIO

Wedi i chi raddio byddwch yn aelod o'n cymuned alumni am byth. Bydd ein Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni yn cadw mewn cysylltiad â'n holl alumni wedi i chi raddio fel ein bod yn gallu eich diweddaru ar ddatblygiadau'r Brifysgol a rhoi gwybod i chi am unrhyw ddigwyddiadau penodol ar gyfer ein alumni.

Cysylltwch â ni

graduation@bangor.ac.uk

Newyddion Graddio

Grŵp o ferched yn gwenu i'r camera yn ystod diwrnod graddio

Lluniau Grŵp Graddio 2022

 

Mae Lluniau Grŵp - Seremonïau Graddio Haf  & Nadolig 2022 nawr ar gael i chi eu gweld a’u prynu drwy ddolen Ede & Ravenscroft isod:

Memorabilia

Rwyt ti wedi cael y radd, dim ond prynu’r crys-T sydd ei angen!  Rydym wedi ymuno a’r cwmni gwych Campus Clothing i gynnig cyfle i chi i ddathlu eich gradd gyda hwdi neu grys-T ‘Dosbarth 2023’. Mae’r holl ddillad yn rhai masnach deg, ac mae eich enw ac enwau eich cyd-fyfyrwyr ar y cwrs eisoes wedi eu hargraffu ar y cefn.  Gallwch hyd yn oed ychwanegu cyffyrddiadau personol i wneud eich dilledyn hyd yn oed yn fwy arbennig.

Bydd gan staff cyfeillgar Campus Clothing stondin yn eich seremoni, ond gallwch neidio’r ciw ac osgoi siom trwy archebu ymlaen llaw yn CampusClothing/Bangor. Cofiwch ddilyn eu negeseuon ar Instagram a Twitter i gael cyfle i ennill gwobrau a chael y wybodaeth ddiweddaraf am y cyfnod graddio ar @CampusClassof.

 

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?