Cronfa Caledi

Telerau ac Amodau'r Gronfa Caledi

Ein nod yw ymdrin â cheisiadau, eu trafod a rhoid gwybod i'r myfyrwyr am y penderfyniad o fewn 7 diwrnod gwaith i dderbyn cais gwreiddiol yn yr Uned Cymorth Ariannol neu y Swyddfa Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol.
Mae dyfarnu arian o'r gronfa yn amodol ar fod fyfyriwr wedi cofrestru ac yn dilyn cwrs yma ym Mhrifysgol Bangor.
Telir grantiau trwy BACS i mewn i gyfrif banc myfyriwr 
Caiff myfyrwyr wybod am unrhyw benderfyniad trwy e-bost.

Dim ond staff yr Uned Cymorth Ariannol a'r Swyddfa Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol fydd yn gweld y ceisiadau. Mewn rhai achosion efallai y bydd gofyn am wybodaeth ychwanegol gan staff eraill yn y Brifysgol er mwyn llwyddo i wneud y penderfyniad; yn yr achosion hynny, byddwn yn gofyn am eich caniâtad ymlaen llaw.

GDPR: Mae Prifysgol Bangor yn rheolydd data fel y'i diffinnir yn neddfwriaeth. Ni chaiff data personol a chategori arbennig eu defnyddio yn yr Uned at unrhyw ddibenion arall ar wahân i ddibenion ystadegol a chadw cofnodion electronig.

Mae gan bob ymgeisydd yr hawl i apelio os nad ydynt yn gwbl fodlon ynglŷn â chanlyniad eu cais. Fodd bynnag, nid ystyrir apeliadau oni cheir mwy o dystiolaeth o amgylchiadau personol myfyriwr.
Gall myfyrwyr ofyn am adolygiad yn y lle cyntaf, a dylent drefnu apwyntiad gyda’r Ymghynghorwr Myfyrwyr yn yr Uned Cymorth Ariannol neu Phennaeth Swyddfa Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol i drafod unrhyw dystiolaeth ychwanegol.   
Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os oes arnoch angen cymorth, cysylltwch â:
Myfyrwyr o’r DU cymorthariannol@bangor.ac.uk (ffôn: 01248 38 3566 / 3637)
Myfyrwyr rhyngwladol – internationalsupport@bangor.ac.uk (ffôn 01248 382882 / 388070)

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?