Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyngor ariannol

Diweddariad Covid-19

P'un a ydych chi'n aros ym Mangor neu wedi dychwelyd adref oherwydd pandemig Coronavirus, gallwch barhau i gael mynediad i'r Uned Cymorth Ariannol i gael cyngor, arweiniad a chefnogaeth. Gallwch gysylltu â ni trwy e-bost yn y lle cyntaf ac yna os ydych chi eisiau byddwn yn trefnu galwad gyda chi dros Dimau Microsoft.

Edrychwn ymlaen at glywed gennych!

Dylai eich amser yn y Brifysgol fod yn bleserus ac yn werth chweil, ac mae Prifysgol Bangor yn anelu i roi ichi wybodaeth a chefnogaeth a fydd yn eich galluogi i fanteisio i'r eithaf ar eich profiad yn y Brifysgol. Mae’n arbennig o bwysig nad yw pryderon ariannol diangen yn amharu ar eich amser yma.

Mae'r Uned Cymorth Ariannol yn rhan o dîm Cefnogi Myfyrwyr a gall ein saff profiadol ddarparu cyngor, gwybodaeth ac arweiniad ar bob agwedd o gyllid myfyrwyr gan gynnwys:

 • Cyllid israddedig ar gyfer cyrsiau llawn amser a rhan amser
 • Cyllid ôl-raddedig
 • Bwrsariaethau ac Ysgoloriaethau Prifysgol
 • Cronfa Caledi a Grantiau Argyfwng
 • Cyllidebu

Efallai hefyd bydd y cwestinau ag atebion yma ynghlyn effaith Coronafirws ar cyllid myfyrwyr a’r Gornfa Caledi o fydd i chi

Cyllid Myfyrwyr

 1. A fydd y sefyllfa Coronafirws bresennol yn effeithio ar fy nhaliad cyllid myfyriwr nesaf? Mae’r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr wedi cadarnhau nad oes disgwyl i’r sefyllfa bresennol effeithio ar daliadau cyllid myfyrwyr nesaf ifyfyrwyr ’ac y cânt eu talu yn ôl yr amserlen. Am wybodaeth ychwanegol ewch i'r dudalen wybodaeth ar wefan Cwmni Benthyciad Myfyrwyr: https://www.gov.uk/government/news/slc-coronavirus-covid-19-update.
 2. Rydw i wedi gadael Bangor a nawr yn byw gartref gyda fy rhieni, allai hyn yn effeithio ar fy rhandaliad cyllid nesaf? NA, byddwch yn derbyn eich rhandaliad cyllid disgwyliedig tua diwedd mis Ebrill - am yr union ddyddiad ewch i'ch porth cyllid myfyrwyr.
 3. Rwy'n fyfyriwr nyrsio newydd yn sy'n cychwyn ym mis Ebrill 2020 pryd y byddaf yn derbyn fy rhandaliad cyllid myfyrwyr? Ar ôl i chi gofrestru, byddwn yn hysbysu eich sefydliad cyllid myfyrwyr, a mi fydd nhw yn ei dro yn rhyddhau eich rhandaliad cyllid myfyrwyr cyntaf. Gallai'r broses gyfan gymryd hyd at 5 diwrnod gwaith.

Pryd ddylwn i wneud cais am fy nghyllid myfyrwyr 2020/21? Mae porth cyllid myfyrwyr 2020/21 bellach ar agor, ac fe'ch anogir i wneud cais am eich cyllid cyn gynted â phosibl ac yn sicr cyn y dyddiad cau. Ewch i'n gwefan Cymorth Ariannol i gael cyferiadau’r pyrth cyllid myfyrwyr: https://www.bangor.ac.uk/studentservices/moneyadvice/undergraduate.php.en

Cronfa Caledi

 1. Rwyf wedi dychwelyd adref oherwydd y coronafirws ac felly wedi gadael fy swydd ran amser. Bellach does gen i ddim incwm nes i mi dderbyn fy rhandaliad cyllid myfyrwyr nesaf. A all y brifysgol helpu? Mae'r Brifysgol yn gweithredu Cronfa Caledi i helpu myfyrwyr sy'n profi argyfwng ariannol annisgwyl. Yn dibynnu ar eich sefyllfa ariannol efallai y bydd gennych hawl i gymorth tymor byr ychwanegol gan y Gronfa.
 2. Ni allaf fforddio talu fy rhent ym mis Ebrill gan fy mod wedi cael fy diswyddo o'r gwaith. A allaf wneud cais i'r Gronfa Caledi? Yn y rhan fwyaf o achosion gellir datrys y mater hwn fel rheol trwy siarad â'ch Landlord; eglurwch eich sefyllfa bresennol a gofynnwch am ohirio'r taliad nes i chi dderbyn eich rhandaliad cyllid myfyriwr nesaf.
 3. Rwyf wedi archebu tpcyn hedfan / trên / llety i gymryd rhan mewn gwaith academaidd / astudio / lleoliad gwaith sy'n ymwneud â'm cwrs. Mae'r firws hwn yn golygu na allaf fynd mwyach. Rwyf bellach allan o boced a all y Gronfa Caledi helpu? Mae’n bosib, cysylltwch â'r Uned Cymorth Ariannol i gael ffurflen gais cyn gynted ag y gallwch.

Ble i ddod o hyd i'r Uned Cymorth Ariannol

Llawr Cyntaf, Neuadd Rathbone, Ffordd y Coleg, Bangor, LL57 2DF

Adeilad rhif 70 ar fap y Brifysgol ydi Neuadd Rathbone

Amser a Manylion Cyswllt Agor

Mae'r Uned Cymorth Ariannol ar agor rhwng 9 - 5 dydd Llun i ddydd Gwener ac yn anelu at gael polisi drws agored. Fodd bynnag, os hoffech wneud apwyntiad, cysylltwch â'r Uned:

Ebost: cymorthariannol@bangor.ac.uk
Ffôn: 01248 383566 / 3637

Skype: studentservices12
Cysylltwch drwy e-bost am apwyntiad.

Ydych chi'n fyfyriwr Prifysgol Bangor mewn lleoliad tu allan i Fangor? Er enghraifft, yn Wrecsam?

Ni waeth lle'r ydych yn astudio mae croeso i chi wrth gwrs dderbyn yr un gefnogaeth gan yr Uned Cymorth Ariannol. Gallwch gysylltu â’r Uned trwy alwad ffôn, e-bost neu mae croeso i chi gysylltu â ni i drefnu apwyntiad Skype.

Skype: studentservices12
Cysylltwch drwy e-bost am apwyntiad.

Eich Adborth

Yr ydym yn croesawu eich adborth. Os oes gennych unrhyw adborth, cysylltwch ag un o'r canlynol:

Enw Swydd
Maria Lorenzini Cyfarwyddwr Gwasanaethau Myfyrwyr
Steph Barbaresi Pennaeth Cefnogi Myfyrwyr