Athro mewn ystafell ddosbarth gynradd

Ymchwil

Mae’r Ysgol Gwyddorau Addysgol yw cynnal ymchwil ryngwladol ragorol yn seiliedig ar feysydd arbenigedd strategol. Rydym yn cydweithio’n agos â Llywodraeth Cymru, sefydliadau’r trydydd sector, cynghorau lleol, grwpiau ysgolion a rhieni i gyflawni ymchwil sy’n cael effaith wirioneddol ar bolisi ac arfer.

CIEREI

Sefydlwyd CIEREI, y Sefydliad Addysg ac Ymchwil Plentyndod, gan aelodau o’r Ysgol Gwyddorau Addysg, ac maent yn arwain ac yn cyfrannu ato. Mae ymchwil CIEREI yn cyd-fynd â’r chwe thema ymchwil ryngddisgyblaethol a amlinellir yn nogfen strategaeth NSERE Llywodraeth Cymru:

CIEREI logo
  • Cwricwlwm ac Addysgeg,
  • Arweinyddiaeth a Dysgu Proffesiynol,
  • Cydraddoldeb ac ADY,
  • Addysg ddwyieithog a chyfrwng Cymraeg,
  • Hyfforddiant Athrawon
  • Astudiaethau Plentyndod ac Ieuenctid.

Gan bontio pob un o’r chwe thema ymchwil, mae gan CIEREI ddiddordebau croestoriadol mewn ymchwil ar:

  • iechyd a lles,
  • dwyieithrwydd, a
  • dysgu digidol.

Mae CIEREI yn gydweithrediad rhwng GwE (GwE (Gwasanaeth Effeithiolrwydd a Gwella Ysgolion Rhanbarthol Gogledd Cymru), Prifysgol Bangor (dan arweiniad yr Ysgol Gwyddorau Addysgol a'r Ysgol Gwyddorau Dynol ac Ymddygiadol, a chyrff a sefydliadau eraill sydd â diddordeb mewn gwella canlyniadau addysgol a lles plant.

Dysgu mwy am CIEREI

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?