Ein llety

Byddwch yn teimlo'n gartrefol yn ein neuaddau preswyl.

SICRWYDD O LETY YN Y FLWYDDYN GYNTAF

Pam byw mewn neuadd?

Os mai ni yw eich Dewis Cadarn, rydym yn sicrhau ystafell ar eich gyfer yn ystod y flwyddyn gyntaf o'ch gradd israddedig, cyn belled â'ch bod yn gwneud cais cyn y dyddiad cau. Byddwn yn anfon e-bost atoch pan ddaw'n amser ymgeisio a byddwch yn gallu dewis yr ystafell rydych chi am fyw ynddi trwy ein system archebu ar-lein.

Mae ein holl lety'n hunanarlwyo ac mae gan y mwyafrif o'n hystafelloedd ystafelloedd ymolchi preifat en-suite. Mae ein holl neuaddau preswyl o fewn pellter cerdded i brif adeiladau'r Brifysgol a chanol y ddinas.

Cymerwch gip ar ein map campws i weld lle mae ein llety.

Beth sydd yn gynwysiedig?

Mae pob preswylfa ar y campws yn cynnwys:

  • Wi-fi a chysylltiad i'r rhyngrwyd gyda gwifren
  • Holl filiau (rhyngrwyd, dŵr, gwres, trydan) wedi'i gynnwys gyda rhent
  • Aelodaeth o'r gampfa a Campws Byw

Sut i wneud cais

Mae'r system archebu llety yn agor ym mis Ionawr. Unwaith rydych wedi nodi Prifysgol Bangor fel eich Dewis Cadarn trwy UCAS, byddwn yn cysylltu â chi trwy e-bost i'ch gwahodd i wneud cais am lety.

Rhaid i chi wneud cais cyn 31ain Gorffennaf i gael ystafell.

Aelodaeth o'r gampfa a Champws Byw yn gynwysiedig

Mae aelodaeth o'r gampfa a Champws Byw wedi'i gynnwys ar gyfer pob myfyriwr sy'n byw yn llety'r Brifysgol. Gallwch ddefnyddio'r brif ganolfan chwaraeon ym Mhentref Ffriddoedd, Canolfan Brailsford, neu'r ystafell ffitrwydd ym Mhentref y Santes Fair.

Mae Campws Byw yn rhaglen o ddigwyddiadau sy'n rhedeg trwy gydol y flwyddyn, gan gynnwys nosweithiau ffilm, cwisiau, tripiau a gweithgareddau awyr agored.

Mae'n ddrwg gennym nad yw hyn yn berthnasol i fyfyrwyr sy'n byw ar Gampws Wrecsam, ac mae ffioedd neuaddau yn Wrecsam yn cael eu haddasu yn unol â hynny.

Mwy o wybodaeth i fyfyrwyr Nyrsio a Radiograffeg sy'n astudio yn Wrecsam.

 

 

Pentrefi Llety

Mae gennym ddau bentref llety, Ffriddoedd a'r Santes Fair

Myfyrwyr yn cerdded ger Neuaddau Preswyl Ffriddoedd

Pentref Ffriddoedd

Wedi'i leoli ym Mangor Uchaf, tua 5 munud o gerdded o Brif Adeilad y Brifysgol, mae gan Bentref Ffriddoedd oddeutu 2,000 o ystafelloedd, ac mae gan y mwyafrif ohonynt ystafelloedd ymolchi preifat. Ar y safle mae siop, bar caffi Bar Uno, canolfan chwaraeon Brailsford, golchdai ac ystafelloedd cyffredin.

Neuaddau Preswyl ym Mhentref y Santes Fair

Pentref y Santes Fair

Wedi'i leoli yn agos at ganol y ddinas, mewn safle uchel, mae oddeutu 600 o ystafelloedd ar y safle. Mae yna gymysgedd o fathau o lety, gan gynnwys ystafelloedd gydag ystafelloedd ymolchi preifat, stiwdios, tai tref ac ystafelloedd rhatach. Ar y safle mae siop / caffi, ystafell ffitrwydd, golchdy, ystafell TG ac ystafelloedd cyffredin.

Gweld neuaddau yn ôl math

En-suite yn Ffriddoedd

Mae'r neuaddau isod i gyd o fath tebyg, gydag ystafelloedd ymolchi preifat a cheginau wedi eu rhannu rhwng 8 o fyfyrwyr. Mae rhai ystafelloedd mwy ar gael am gost ychwanegol.

Mae'r neuaddau isod i gyd o fath tebyg, gydag ystafelloedd ymolchi preifat a cheginau wedi eu rhannu rhwng 8 o fyfyrwyr.

Ystafelloedd Safonol

Mae’r neuaddau yma'n cynnig ystafelloedd safonol, gydag ystafelloedd ymolchi a cheginau i'w rhannu.

Ystafelloedd i Ôl-raddedigion

Dyma restr o neuaddau sydd yn cynnwys ystafelloedd Ôl-raddedig, yn cynnwys ystafelloedd safonol, en-suite, fflatiau stiwdio a thai tref.

Myfyrwyr gydag anghenion ychwanegol

Gellir gwneud trefniadau lle bo’n bosibl i ddarparu ar gyfer ceisiadau unigol gan fyfyrwyr sy’n gysylltiedig ag anabledd.

Os oes gennych chi ofynion arbennig, a fyddech cystal â thrafod y rhain gyda’r Cynghorwr Anableddau ar  01248 382032 neu e-bostiwch gwasanaethanabledd@bangor.ac.uk. Bydd y cynghorwr yn gallu trafod unrhyw anghenion am gymorth a fydd gennych, yn ogystal â’ch cymhwyster ar gyfer cyllid ychwanegol.

Cewch weld ystafell sydd wedi ei haddasu yma.

 

En-suite yn Santes Fair

Mae'r neuaddau canlynol yn cynnig ystafelloedd ymolchi preifat. Rhennig ceginau mewn fflatiau en-suite rhwng 5 i 8 o bobl.

Stiwdios

Mae Stiwdio yn cynnwys cegin fach breifat ac ystafell ymolchi preifat.

Tai Tref

Rhennig ceginau yn y Tai Tref rhwng 8-12 o bobl a rhennig ystafelloedd ymolchi rhwng 2.

 

Ystafelloedd Rhatach

Mae'r neuaddau yma yn rhestr o'n neuaddau hunan arlwyol; gydag ystafelloedd ymolchi a cheginau i'w rhannu.