Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion

Newyddion: Ionawr 2011

Cynhadledd ôl-raddedigion Bangor: ‘Tu Hwnt i Ffiniau 2011 – Trawsnewid’

Hon oedd pumed flwyddyn y gynhadledd Tu Hwnt i Ffiniau a llwyddodd i dynnu ôl-raddedigion Bangor o wahanol ddisgyblaethau at ei gilydd ar gyfer cynhadledd ryfeddol a phrofiad gwerthfawr o ymwneud â phobl o lawer o wahanol feysydd. Unwaith eto llwyddodd y gynhadledd hon, a drefnir gan y Fforwm Myfyrwyr Ymchwil a’i chefnogi gan yr Uned Datblygu Academaidd a swyddfa’r Is-Ganghellor, i’n tynnu oddi wrth ein meysydd ymchwil cyfyng a rhannu ein profiadau gan elwa yr un pryd oddi wrth brofiadau eraill.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Ionawr 2011

Ymchwil archeolegol Bangor ar y cyfnod cynnar yng Ngwlad yr Iâ yn denu sylw rhyngwladol

Mae darganfyddiadau archaeolegol a phalaeoecolegol yn dangos bod pobl wedi bod yn byw yng Ngwlad yr Iâ er y flwyddyn O.C. 800 - mae hynny 70 mlynedd yn gynharach na’r dyddiad traddodiadol ar gyfer nodi dyfodiad y Llychlynwyr i’r wlad. Mae’n ymddangos bod cysylltiad rhwng y bobl
gynnar hyn yng Ngwlad yr Iâ a chymunedau mynachaidd o’r traddodiad Gwyddelig oedd wedi’u lleoli yng ngorllewin yr Alban.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Ionawr 2011

Gall cyfrifiaduron adnabod ein hemosiynau?

Bydd datblygiad cyfrifiadur sy’n medru darllen ein hemosiynau’n arwain at bob math o ddefnyddiau cyfrifiadurol, gan gynnwys gemau cyfrifiadur lle mae’n rhaid i’r chwaraewr meddiannu’u hemosiynau er mwyn chwarae.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Ionawr 2011

Astudiaeth yn datgelu pwysigrwydd o fod yn debyg ond yn wahanol

Mae astudiaeth o gathbysgod arfog sydd yn frith yn afonydd bychain a nentydd ar draws De America, yn dangos nad ydynt yr hyn a ymddengys. Y gwir yw bod eu cymunedau’n llawer mwy amrywiol nag y tybiwyd.

Drwy astudiaeth ryngddisgyblaethol newydd, sy’n cael ei hadrodd yng nghylchgrawn Nature,  mae biolegwyr esblygiadol ym Mhrifysgol Bangor wedi sefydlu bod llawer o gathbysgod ‘Corydoras’ sy’n cydfyw yn yr un afonydd yn copïo patrwm lliw ei gilydd.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Ionawr 2011

Astudiaeth yn datgelu pwysigrwydd o fod yn debyg ond yn wahanol

Mae astudiaeth o gathbysgod arfog sydd yn frith yn afonydd bychain a nentydd ar draws De America, yn dangos nad ydynt yr hyn a ymddengys. Y gwir yw bod eu cymunedau’n llawer mwy amrywiol nag y tybiwyd.

Drwy astudiaeth ryngddisgyblaethol newydd, sy’n cael ei hadrodd yng nghylchgrawn Nature,  mae biolegwyr esblygiadol ym Mhrifysgol Bangor wedi sefydlu bod llawer o gathbysgod ‘Corydoras’ sy’n cydfyw yn yr un afonydd yn copïo patrwm lliw ei gilydd.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Ionawr 2011

Mae peidio â chynhyrfu’n arf werthfawr wrth wynebu afiechyd

Mae pobl sy’n ymwroli ac yn ymddangos yn ddewr ar adegau o drallod yn fwy abl i ddod atynt eu hunain wedi salwch, yn ôl ymchwil a waned ym Mhrifysgol Bangor.

Gall agwedd bositif tuag at fywyd, sy’n meithrin ymdeimlad o wytnwch, fod yn fodd i oresgyn sialensiau salwch.

Yn yr ymchwil a fu’n archwilio’r modd yr oedd pobl yn ymateb i’r sialensiau amrywiol o heneiddio, cafwyd bod gwytnwch seicolegol yn allweddol o ran cynnal ffyniant meddyliol wrth ymdopi neu ymdrin â chyflyrau difrifol fel arthritis, clefyd siwgr a chyflyrau’r galon, wrth heneiddio.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Ionawr 2011