Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion

Newyddion: Chwefror 2015

Mae bio-nwy gwastraff o leiaf ddeng gwaith yn fwy effeithiol na bio-nwy cnydau am leihau allyriannau nwyon tŷ gwydr

Mewn papur sydd newydd ei ryddhau yn y cyfnodolyn bio-ynni blaenllaw, Global Change Biology Bioenergy, mae ymchwilwyr o Brifysgol Bangor a'r Thünen Institute yn Yr Almaen, yn dod i'r casgliad bod bio-nwy cnydau a bio-danwyddau hylif yn ddewisiadau aneffeithlon ar y gorau i leihau nwyon tŷ gwydr (GHG), fesul hectar o dir a ddefnyddir, ac am bob £ o gymhorthdal cyhoeddus sydd ei angen.   Ar eu gwaethaf, gallai'r dewisiadau hyn arwain at allyriadau nwyon tŷ gwydr uwch yn fyd-eang oherwydd y newid anuniongyrchol yn nefnydd y tir drwy gael gwared ar gynhyrchu bwyd. Mewn cymhariaeth, mae bio-nwy gwastraff a pheledi gwresogi Miscanthws (gwair prennaidd) yn lleihau nwyon tŷ gwydr o leiaf ddeng gwaith yn fwy am bob tunnell o bio-màs deunydd sych ac am bob hectar o dir a ddefnyddir, gan arwain at leihau nwyon tŷ gwydr yn gost-effeithiol.

 

Dyddiad cyhoeddi: 26 Chwefror 2015

Inaugural Duncan Tanner memorial lecture

Devolution in the aftermath of the Scottish referendum: some observations from Chinese scholars

Professor Zhanpeng Wang, Brifysgol Astudiaethau Tramor Beijing

 

Dyddiad cyhoeddi: 25 Chwefror 2015

Dr. Eirini Sanoudaki i roi darlith wadd ym Mhrifysgol Essex

Mae Dr. Eirini Sanoudaki, wedi cael gwahoddiad i roi darlith ym Mhrifysgol Essex, fel rhan o gyfres o seminarau yn yr Adran Iaith ac Ieithyddiaeth, ar 5 Mawrth.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Chwefror 2015

Dr. Marco Tamburelli i siarad ag athrawon ym Milan am addysg ddwyieithog

Ym mis Mawrth, bydd Dr Marco Tamburelli yn siarad ag athrawon ac addysgwyr ym Milan am addysg ddwyieithog yng nghynhadledd “Our Multilingual Schools: Opportunities and Challenges”.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Chwefror 2015

Ni ddylai newid hinsawdd effeithio ar ddileu malaria i bob pwrpas

Mae economegwyr iechyd wedi cael peth newyddion da wrth wynebu newid hinsawdd. Mae astudiaeth i economeg iechyd yn ymwneud â threchu malaria mewn gwledydd lle mae'r haint bron wedi'i ddileu yn dangos na fydd newid hinsawdd yn cael cymaint o effaith â hynny ar y broses ac na ddylai atal sefydliadau iechyd rhag parhau i gryfhau eu dulliau dileu presennol.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Chwefror 2015

Y llanw'n corddi'r gwres Atlantig dwfn yng Nghefnfor yr Arctig

Mae ymchwilwyr wedi canfod sut mae dŵr cynnes yr Atlantig sy'n llifo'n ddwfn i mewn i Gefnfor yr Arctig yn cymysgu gyda dyfroedd oerach uwchben a chyfrannu at doddi’r rhew môr yn yr Arctig. Mae'r canlyniadau, a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn Nature Geoscience yr wythnos hon (dyddiad), yn dangos bod llif y llanw yn yr Arctig yn gwneud i ddŵr cynnes, dwfn (sy'n deillio o Lif y Gwlff) gymysgu gyda dŵr oer, ffres sy'n gorwedd uwchben. Mae hyn yn ei dro yn cyfrannu at doddi’r rhew môr sy'n arnofio. 

Dyddiad cyhoeddi: 16 Chwefror 2015

Yr Athro David Crystal yn gwobrwyo’r myfyriwr blwyddyn cyntaf gorau Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg

Bu i Gemma Hutchinson, enillydd Gwobr David Crystal am y myfyriwr blwyddyn cyntaf gorau 2013/14, dderbyn ei gwobr ar ddiwrnod David Crystal yr Ysgol Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg ar 4 Chwefror 2015.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Chwefror 2015

Yr Athro Vyv Evans i gymryd rhan mewn dadl yn yr International Science Festival, Caeredin.

Bydd yr Athro Vyv Evans yn cymryd rhan mewn dadl 90 munud yn yr Edinburgh International Science Festival eleni, ar 15 Ebrill 2015 am 8pm.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Chwefror 2015

Yr Athro Vyv Evans yn trafod a oes modd dehongli emojis fel iaith

Ar gyfer papur newydd The Guardian wythnos yma, mae’r Athro Vyv Evans yn trafod a oes modd dehongli emojis fel iaith.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Chwefror 2015

Hyfforddi i Addysgu - Seminar Wybodaeth

Dewch i ddysgu mwy am yrfa fel athro ysgol uwchradd yn ein seminar gwybodaeth. Bydd y tîm Hyfforddi Athrawon Uwchradd wrth law i ateb eich cwestiynau.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Chwefror 2015

Dod â’r oesoedd canol i’r oes ddigidol

Dyddiad cyhoeddi: 10 Chwefror 2015

Dull newydd a mwy effeithlon o samplu bioamrywiaeth yn cael ei ddefnyddio yn rhai o brif aberoedd Prydain

Mae dwy o brif aberoedd Prydain wedi bod yn fannau profi llwyddiannus i ddull newydd ac effeithiol o 'wirio iechyd' bioamrywiaeth dŵr, a gall arwain at samplu cyflymach a mwy effeithlon mewn safleoedd eraill.

Cyflawnir "bio-fonitro", neu asesu effeithiau gweithgareddau dynol ar yr amgylchedd naturiol, yn aml drwy fonitro amrywiaeth biolegol.   Mae dulliau presennol yn dibynnu ar adnabod rhywogaethau trwy ddulliau maniwal ond mae hynny'n cymryd amser ac yn aml yn canolbwyntio ar greaduriaid mwy. Felly, ni allant weithiau adlewyrchu iechyd cynefinoedd neilltuol yn gywir.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Chwefror 2015

Efallai fod mwy o ffactorau nag a dybiech yn dylanwadu ar eich dygnwch wrth ymarfer

Yn awr fod mis Chwefror wedi cyrraedd, a ydych yn cael anhawster i gadw at gynllun ymarfer eich adduned Flwyddyn Newydd?  Gall fod mwy i’ch llwyddiant neu’ch methiant nag sy’n amlwg.

Yn ôl canfyddiadau ymchwilwyr o Brifysgol Bangor a Phrifysgol Caint, roedd gweld delweddau cadarnhaol neu negyddol yn isganfyddol, neu am gyn lleied o amser fel na wyddoch eich bod wedi’u gweld, yn cael effaith ar yr adeg yr oedd unigolion yn gorflino wrth ymarfer.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Chwefror 2015

Gall organebau bychain iawn newid wyneb gwyddor arfordirol

Mae ymchwil wyddonol newydd a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn, Nature Communications, dan arweiniad ymchwilwyr o Brifysgol Bangor mewn cydweithrediad â gwyddonwyr o'r National Oceanography Centre yn Lerpwl a Phrifysgolion St. Andrews, Hull, Leeds a Plymouth, wedi darganfod bod siwgrau 'gludiog' a gynhyrchir gan ficro-organebau yn cael effaith eithriadol fawr ar symudiad tywod a mwd mewn amgylcheddau dŵr.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Chwefror 2015

Mae gwerthoedd cysegredig yn allweddol i sicrhau cadwraeth coedwigoedd sydd ar ôl yn Ethiopia

Mae coedwigoedd sy'n gysegredig i bobl leol yn llai tebygol o ddioddef datgoedwigo yn ôl canlyniadau ymchwil gan Brifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Chwefror 2015

Y ganolfan ymchwil cymdeithas sifil flaenllaw yn mwynhau agoriad swyddogol

Bydd Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru (WISERD) yn dathlu lansiad ei Ganolfan Ymchwil Cymdeithas Sifil WISERD flaenllaw ar ddydd Iau 5ed Chwefror, 2015. Mae WISERD wedi derbyn dros £10 miliwn mewn cyllid i sefydlu canolfan ymchwil genedlaethol a fydd yn ymgymryd â rhaglen bum mlynedd sy’n arloesol ac yn bellgyrhaeddol o ymchwil sy’n berthnasol i bolisïau yn cyfeirio at y Gymdeithas Sifil yng Nghymru, y DU ac yn Rhyngwladol. Mae’r cyllid hwn yn cynnwys £7 miliwn o’r Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) ynghyd â £3m arall gan Brifysgolion Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, De Cymru ac Abertawe. Mae Cymdeithas Sifil WISERD yn fenter gydweithredol, sy’n ymwneud ag ymchwilwyr o ar draws deuddeg o Brifysgolion y DU ynghyd ag ystod o bartneriaid rhyngwladol.                                        

Dyddiad cyhoeddi: 4 Chwefror 2015