Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion

Newyddion: Ionawr 2016

Click here for art

Dyma erthygl yn Saesneg ganLyle Skains  o’r Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Ionawr 2016

Efallai nad yw prosiectau bywoliaeth a gynlluniwyd i ddigolledu pobl am gostau lleol cadwraeth yn methu â chyrraedd y bobl gywir

Mae cydnabyddiaeth fod gwneud gwaith cadwraeth mewn coedwigoedd trofannol yn beth da: mae'r coedwigoedd hyn yn dal carbon gan leihau effeithiau newid yn yr hinsawdd, mae ynddynt fioamrywiaeth nad yw i’w weld yn unman arall ar y ddaear ac maent yn dylanwadu ar argaeledd dŵr yn lleol. Fodd bynnag, gall cadwraeth hefyd gael effaith negyddol ar bobl leol. Mae ymchwil newydd yn dangos nad yw'r cynlluniau a gyflwynwyd i ddigolledu'r bobl dlotaf a’r mwyaf agored i niwed bob amser yn dod â budd i'r bobl y bwriadwyd eu helpu.

 

Dyddiad cyhoeddi: 27 Ionawr 2016

People with dementia gain from learning self-management skills

Nid yw'r Datganiad i'r wasg gan Brifysgol  Exeter  ar gael yn y Gymraeg


Dyddiad cyhoeddi: 25 Ionawr 2016

Gwleidyddion o Gymru yn dysgu am waith ymchwil hollbwysig ar ganser ym Mangor

Rhoddwyd sylw i'r gwaith ymchwil arloesol ar ganser sy'n cael ei wneud yn yr Ysgol Gwyddorau Meddygol wrth i wleidyddion blaenllaw o Blaid Cymru ymweld yn ddiweddar â Sefydliad Ymchwil Canser y Gogledd Orllewin.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Ionawr 2016

Ymwybyddiaeth ofalgar ar frig yr agenda wrth i Weinidog yr Wrthblaid ar gyfer Iechyd Meddwl ymweld â Phrifysgol Bangor

Bu i Luciana Berger, Gweinidog Cabinet yr Wrthblaid ar gyfer Iechyd Meddwl, dreulio'r prynhawn yng Nghanolfan Ymchwil ac Ymarfer Ymwybyddiaeth Ofalgar Prifysgol Bangor i gwrdd â'u tîm a thrafod ymwybyddiaeth ofalgar mewn cymdeithas. Wedyn, cyflwynodd Ms Berger ddarlith gyhoeddus y Dirprwy Is-ganghellor Yr Athro Oliver Turnbull ar Niwrowyddoniaeth i Seicotherapyddion.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Ionawr 2016

Arloesi â defnydd newydd o Wlân

A ydych chi erioed wedi ystyried sut mae defaid yn goroesi ar y bryniau oer a gwlyb? Mae gan eu gwlân nodweddion insiwleiddio anhygoel sy’n eu cadw’n gynnes, ac mae’r ddynoliaeth wedi gwneud yn fawr o’u cnu ers miloedd o flynyddoedd. Ond a ellir ei ddefnyddio i gadw pethau’n oer?

Mae gwyddonwyr ymchwil yng Nghanolfan BioGyfansoddion Prifysgol Bangor wedi bod yn cyfrannu at ehangu ein dealltwriaeth o briodweddau anhygoel gwlân fel defnydd insiwleiddio yn y diwydiant cludo nwyddau oer, ac wedi rhoi prawf ar ei berfformiad at ddibenion newydd a gwerthfawr.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Ionawr 2016

Peiriannydd amlwg yn lansio Arloesi Pontio

Bu un o beirianwyr amlycaf y DU, yr Athro Syr John O'Reilly, ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar (Ionawr 28) yn lansio Arloesi Pontio.

Yn fwyaf diweddar, bu Syr John O’Reilly yn Gyfarwyddwr Cyffredinol Gwybodaeth ac Arloesi i Lywodraeth y DU rhwng 2013 a 2015. Mae’n gyn-Bennaeth yr Ysgol Peirianneg Electronig a Chyfrifiadureg ym Mhrifysgol Bangor ac aeth ymlaen wedyn i fod yn Brif Weithredwr y Cyngor Ymchwil Peirianneg a Gwyddorau Ffisegol ac yn Is-ganghellor Prifysgol Cranfield.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Ionawr 2016

Gall newid y defnydd o dir amaethyddol leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr yn aruthrol

Mae academydd o Brifysgol Bangor wedi cyfrannu at astudiaeth newydd sy'n cynnig syniadau newydd gwreiddiol a phwysig ynghylch sut i gyflawni ymrwymiadau’r Deyrnas Unedig i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd.

Mae'r ymchwil wedi canfod trwy wneud  tir amaethyddol yn fwy cynhyrchiol y gellid  cynhyrchu mwy o fwyd a hefyd gostwng allyriadau nwyon tŷ gwydr y DU yn sylweddol.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Ionawr 2016