Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Cyfraniad Bangor at lwyddiant Sefydliad Gwyddor Perfformio Cymru yn cael sylw yn yr adroddiad blynyddol

Mae ymchwil Prifysgol Bangor yn nodwedd amlwg yn adroddiad blynyddol Sefydliad Gwyddor Perfformio Cymru yn 2019 (tud 18).  Datblygwyd y sefydliad i alluogi ymchwil angenrheidiol a phwysig. Mae'r sefydliad yn bartneriaeth dair ffordd rhwng Chwaraeon Cymru, prif wyddonwyr chwaraeon academaidd Cymru sy'n cynnwys sawl aelod o'r Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer.

Cyflwynodd staff o'r ysgol bum seminar dan bedair thema sef perfformio gyda phryder, perfformio yn y gwres, gwydnwch meddyliol, a datblygu talent. Roedd dros 60 o bobl yn bresennol i gyd, o Chwaraeon Cymru, Tîm Cymru, Llywodraeth Cymru a chyrff llywodraethu cenedlaethol chwaraeon gan gynnwys athletau, nofio, gymnasteg, jiwdo, codi pwysau, criced, hwylio, pêl-droed a thriathlon. Roedd pobl yn bresennol hefyd o Undeb Rygbi Cymru a chwaraeon anabledd.

Arweiniodd y gweithdai ar berfformio gyda phryderon a chadernid meddwl at broffilio a rhoi hyfforddiant gwydnwch meddwl ar waith i gymnastwyr Cymru. Bu gweithdy ar berfformio yn y gwres yn trafod y strategaeth bath poeth newydd, a ddatblygwyd gan yr Athro Neil Walsh, i arfer â gwres a gwella perfformiad athletwyr yn y gwres, strategaeth a ddefnyddiwyd gan Bethan Davies i ennill medal yng Ngemau'r Gymanwlad yn Awstralia yn ddiweddar.

Mae Sefydliad Gwyddor Perfformio Cymru yn ceisio gwella perfformiad Cymru yng Ngemau'r Gymanwlad a chynyddu nifer yr athletwyr o Gymru sy'n ennill medalau yn y Gemau Olympaidd a Pharalympaidd ond mae ganddo hefyd weledigaeth ehangach. Mae datganiad bwriad Sefydliad Gwyddor Perfformio Cymru yn nodi mai diben y sefydliad yw cynnal projectau gwyddor perfformiad cymhwysol amlddisgyblaethol sydd gyda'r gorau yn y byd ac yn gwella perfformiad athletwyr a busnesau Cymru, yn gwella'r llwybr perfformio ac yn meithrin gallu yn y meysydd hyn at y dyfodol. Yn ogystal, mae Sefydliad Gwyddor Perfformio Cymru eisiau hyfforddi gwyddonwyr yn y dyfodol a chynyddu cydweithio strategol rhwng chwaraeon Cymru, y byd academaidd a busnes. ac mae Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer Prifysgol Bangor yn falch iawn o fod yn chwarae rhan mor allweddol yn y broses o wireddu'r weledigaeth honno. Rydym hyd yn oed yn fwy balch bod llawer o'r ymchwil sy'n sail i'r weledigaeth hon yn cynnwys cyfraniad uniongyrchol gan ein myfyrwyr. 

Os oes gennych ddiddordeb bod yn wyddonydd perfformio chwaraeon yn y dyfodol a/neu weithio mewn tîm ymchwil blaenllaw fel y rhai a nodir uchod, yna edrychwch ar ein cyrsiau gradd https://www.bangor.ac.uk/sport-health-and-exercise-sciences/undergraduate-courses/

 

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mai 2019