Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gwahodd academydd o Fangor i lansio cyfres seminar newydd ar y Gymdeithas Ddi-Arian

Gwahoddwyd yr Athro Bernardo Bátiz-Lazo o Ysgol Busnes Bangor i lansio cyfres newydd o seminarau ar bwnc ‘Entrepreneurial Opportunities and the Cashless Society’, fel rhan o’r Glasgow Business History Seminar Series, sef fenter ar y cyd rhwng haneswyr busnes wedi'u lleoli yn Ysgol Busnes Strathclyde a Phrifysgol Glasgow.

Rhoddodd yr Athro Bátiz-Lazo, sydd yn Athro yn Hanes Busnes a Rheolaeth Banciau ym Mangor, darlithydd ar ‘Entrepreneurial opportunities and the development of the cashless society’ yn Ysgol Busnes Strathclyde ym mis Ionawr.

Mae'r Glasgow Business History Seminar Series yn fenter ar y cyd rhwng haneswyr busnes wedi'u lleoli yn Ysgol Busnes Strathclyde (Hunter Centre for Entrepreneurship and Department of Management) a Phrifysgol Glasgow (Centre for Business History in Scotland). Mae gan ddinas Glasgow draddodiad cyfoethog iawn o ymchwilio i hanes busnes, ac mae'r gyfres seminar, ar lawer ystyr, wedi'i chynllunio i ddatblygu ymhellach y cysylltiadau rhwng y clwstwr cynyddol o haneswyr busnes yn y ddinas ac o'i chwmpas. Mae'r gyfres seminar hefyd yn bwriadu hybu ac annog ymwneud rhwng academyddion ac aelodau'r cyhoedd drwy drafod y gwahanol agweddau o'r ddisgyblaeth.

“Yn y seminar agoriadol yma, ein nod oedd dod â dau syniad ynghyd”, eglura'r Athro Bátiz-Lazo. "Yn gyntaf, yr oedd arolwg o'r sefyllfa bresennol o ddeall datblygiad cyfleoedd entrepreneuraidd o fewn arian taliadau symudol ac arian electronig. Yn yr ystyr hwn, gwyddom fod taliadau adwerthu'n ecosystem gymhleth, gyda llawer o fudd-ddeiliaid y mae'n rhaid iddynt gael eu hannog (a'u galluogi'n dechnolegol) i gydweithio i fabwysiadu gwelliannau neu gynnyrch newydd. Fodd bynnag, mae'r newid yn digwydd yn araf. O ganlyniad, nid oes llawer i'w ddangos am y buddsoddiad hanesyddol mawr y tu ôl i'r digonedd o waledi digidol a'r addewid parhaol y bydd taliadau symudol yn cynyddu cynhwysiad ariannol. Fodd bynnag, mae mwy o gystadleuaeth rhwng gwahanol atebion digidol na rhwng arian, taliadau credyd/debyd ac atebion ac electronig, heb enillydd amlwg mewn golwg.

“Yn ail, fe wnaethom olrhain y syniad o gymdeithas ddi-arian. I rai, mae hyn yn dyddio i'r Oesoedd Canol a gweledigaeth iwtopaidd Thomas Moore, ond mae tystiolaeth gadarnach ymhlith athronwyr Ffrengig y bedwaredd ganrif ar bymtheg a'r Iwtopwyr Sosialaidd (fel Edward Bellamy). Yn ei gysyniad mwy cyfoes (a hyddysg yn dechnolegol), mae'n dyddio i ddatblygiadau o gwmpas y cyfrifiaduron cyntaf mewn bancio yng nghanol y 1950au.

“Roedd y ddarlith hefyd yn nodi nifer o fudd-ddeiliaid yn yr Unol Daleithiau a oedd yn hyrwyddo ac yn dadlau yn erbyn cymdeithas ddi-arian yn y 1960au a'r 1970au. Daeth i ben drwy roi manylion ffordd benodol o wneud taliadau di-arian, ac un a fethodd, sef y cerdyn Entrée – y rhagflaenydd i'r hyn a adnabyddir heddiw fel 'VISA Debit'. Yn wir, yr ateb gweledigaethol hwn oedd cerdyn debyd a hyrwyddwyd gan Dee Hock, Prif Swyddog Gweithredol entrepreneuraidd iawn VISA.

“I gloi, defnyddiodd y ddarlith y syniad o drawsnewid 'anochel' i gymdeithas ddi-arian i ddangos sut y dylanwadir ar benderfyniadau busnes gan ddigwyddiadau a fu gymaint ag y dylanwadir arnynt gan ddisgwyliadau ar gyfer y dyfodol.”

I edrych ar y blog hwn, ewch i http://cashlesssociety.wordpress.com. Cliciwch yma am fersiwn byr o'r papur, neu i weld y cyflwyniad seminar yma.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Chwefror 2013