Hwb i addysgu ac ymchwil gysylltiedig â meddygaeth ym Mangor

Mae’n bleser gan yr Ysgol Gwyddorau Meddygol gyhoeddi bod nifer o raglenni gradd Is-radd ac Ôl-radd, ynghyd â nifer o staff, wedi’u trosglwyddo’n ffurfiol o’r Ysgol Gwyddorau Biolegol a Sefydliad Cronfa Ymchwil Canser y Gogledd Orllewin.

Mae’r ail-strwythuro hwn yn ddatblygiad strategol o bwys yn hanes yr Ysgol Gwyddorau Meddygol, o ran dod â chymuned academaidd brofiadol iawn o staff addysgu a staff ymchwil â gogwydd meddygol ynghyd, ac yn cryfhau ei safle fel canolbwynt ar gyfer addysg ac ymchwil feddygol ym Mhrifysgol Bangor. Mae hefyd yn enghraifft arall o’r ymdrech barhaus i ehangu a dyfnhau’r berthynas rhwng y Brifysgol a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, am fod rhai o’r staff cyfranogol hefyd yn dal swyddi clinigol gyda’r Bwrdd Iechyd.

Trwy’r newidiadau hyn, bydd maint yr Ysgol yn cynyddu’n sylweddol, i fwy na 25 o staff a mwy na 200 o fyfyrwyr, yn ogystal ag agor y drws i ddatblygiadau cyffrous, megis ehangu gweithgaredd cyfrwng-Cymraeg o fewn yr Ysgol. Bydd y buddion hefyd yn golygu bod yr Ysgol yn cynnig amrywiaeth eang o raglenni is-radd sy’n gysylltiedig â meddygaeth ac wedi cael achrediad proffesiynol, rhaglen is-radd integredig o 2015/16, a graddau uwch a chyrsiau byr ar gyfer gweithwyr proffesiynol cysylltiedig ym meysydd meddygaeth a gofal iechyd. Yn wir, bydd yr Ysgol yn awr yn cyflwyno’r cwrs sydd wedi’i achredu gan yr IMBS mewn Gwyddor Fiofeddygol, Gwyddorau Meddygol a Bioleg Feddygol ar lefel cyrsiau Is-radd, a chyrsiau Meistr mewn Gwyddorau Clinigol a Bioleg Foleciwlaidd Feddygol gyda Geneteg. Gan adeiladu ar lwyddiant y Brifysgol yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014, bydd y trosglwyddiad hwn yn dod ag ymchwilwyr blaengar, mewn pynciau sy’n cynnwys llwybrau trawsddygiad signalau, bioleg canser y coluddyn a’r rectwm, bioleg celloedd bôn ac atgyweirio DNA, i mewn i’r Ysgol, i ategu’r arbenigedd clinigol a geir eisoes.

Yn fyr, bydd y twf cyflym hwn yn fodd ar gyfer:

  • Gwell cyfleoedd ar gyfer addysgu ac ymchwil.
  • Gwell cyfleusterau labordy ar gyfer myfyrwyr a staff.
  • Gwell cydweithrediad rhwng staff labordai, clinigol, academaidd ac addysgu ar gyfer addysgu ac ymchwil.
  • Cyfranogiad staff Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn y broses o gyflwyno’r cwricwlwm.
  • Gwell cyfleoedd clinigol ar gyfer myfyrwyr a gweithgareddau ymchwil.

Meddai Mr Dean Williams, Pennaeth yr Ysgol Gwyddorau Meddygol:

“Mae hwn yn gyfnod cyffrous i ymwneud ag ymchwil ac ysgolheictod sy’n gysylltiedig â meddygaeth yng Ngogledd Cymru, ac mae’r datblygiad hwn, a fydd yn dod ag arbenigedd academaidd at ei gilydd ym meysydd geneteg ac ymchwil canser, yn gam mawr tuag at wella’r ddarpariaeth o addysgu cysylltiedig â meddygaeth ac yn ein helpu i symud ymlaen o ran ymdrin â’r mater o recriwtio clinigol o fewn y Bwrdd Iechyd.”

Ychwanegodd yr Athro Nicky Callow, Deon y Coleg Gwyddorau Iechyd ac Ymddygiad, fod y trefniant newydd yn gwneud addysgu ac ymchwil sy’n gysylltiedig â meddygaeth yn fwy hyfyw ac amlwg yn y Coleg ac y bydd, yn y dyfodol, yn adeiladu ymhellach ar y canlyniad gwych a gafwyd yn REF 2014, lle gosodwyd Prifysgol Bangor yn 3ydd yn y DU am ymchwil gysylltiedig ag iechyd.”

 

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mehefin 2015