Myfyrwyr yn cystadlu am Wobr Flynyddol KESS 2013

Mae Prosiect Ysgoloriaeth Sgiliau’r Economi Wybodaeth (KESS) a ariannwyd gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) wedi cynnal ei Noson Wobrwyo Flynyddol yn Techniquest ym Mae Caerdydd ar y 12fed o Fedi, gan wahodd myfyrwyr, academyddion a chwmnïau ledled Cymru i gymryd rhan mewn her cyflwyno ymchwil.

Mae’r prosiect KESS Cymru-gyfan yn rhoi cyfle i fyfyrwyr, academyddion a chwmnïau gydweithio ar brosiect ymchwil sydd wedi’i deilwra ar gyfer anghenion y cwmni.

Yn ystod y digwyddiad, arddangoswyd goreuon KESS mewn her lle’r oedd gofyn i bob cyfranogwyr gyflwyno amlinelliad o’u prosiect PhD/MRes o fewn 3 munud. Brwydrodd ysgolheigion KESS o Brifysgol Aberystwyth, Prifysgol Bangor, Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol De Cymru am wobr glodfawr KESS.   

Ar ôl proses o bleidleisio trylwyr, cyhoeddwyd mai enillydd Gwobr KESS 2013 oedd Eleri Price gyda'i chyflwyniad am 'Fridio ŵyn ar gyfer safon uwch'. Mae prosiect KESS Eleri yn waith ar y cyd rhwng IBERS (Prifysgol Aberystwyth) a phartner y cwmni, Innovis.  Pan enillodd y wobr, dywedodd Eleri, “Roeddwn i wir yn gegrwth ac yn teimlo’n ofnadwy o falch. Mae'n anrhydedd derbyn y wobr hon oherwydd safon uchel y cystadleuwyr eraill."

 

Trafodwyd amrediad eang o bynciau gan y rhai a oedd yn rhoi cyflwyniadau ar y noson:

  • Alex Koutsantonis:‘Marcio CE - Datblygu cynnyrch lintel dur carbon isel’, prosiect gan Brifysgol De Cymru mewn cydweithrediad â Catnic – Menter Dur Tata.
  • Ilze Skujiņa: ‘Geneteg poblogaeth adar ysglyfaethus prin: y Barcud Coch’, prosiect gan Brifysgol Aberystwyth mewn cydweithrediad ag Ymddiriedolaeth Barcudiaid Cymru ac Ecology Matters.
  • Tracy Perkins: ‘Rôl gwaddodion aberol fel cronfa ar gyfer micro-organeddau pathogenaidd’, prosiect gan Brifysgol Bangor mewn cydweithrediad â Dŵr Cymru Cyf.
  • Jennifer Marshall: ‘Datblygu adnoddau dysgu ar-lein ar gyfer dysgwyr y Gymraeg yn Nant Gwrtheyrn', prosiect gan Brifysgol Caerdydd mewn cydweithrediad â Nant Gwrtheyrn.
  • Catherine Sharp:'Effaith fideo a gwobrau ar y nifer o ffrwythau a llysiau y mae plant 3 i 4 oed yn eu bwyta', prosiect Prifysgol Bangor mewn cydweithrediad â Food Dudes.
  • Danny Clegg: ‘Triniaeth nad yw’n fewnwthiol a meintoliad symptomau ar gyfer Clefyd Raynaud’, prosiect gan Brifysgol De Cymru mewn cydweithrediad â Tonus Elast.
  • Tomas Awdry:‘Cymhwyso seicoleg ysgogol i dechnoleg ffitrwydd’, prosiect gan Brifysgol Aberystwyth mewn cydweithrediad â Broadsword.

 

Gellir gweld yr holl gyflwyniadau a'r posteri ar wefan KESS http://www.higherskillswales.co.uk/kess/events-case-studies.php.en

Dywedodd Dr Penny Dowdney, Rheolwr Prosiect KESS ym Mhrifysgol Bangor, "Roedd safon y gwaith ymchwil KESS a gyflwynwyd eleni yn eithriadol, ac yn dangos yr angen am ymchwil cydweithredol sy’n canolbwyntio ar ddiwydiant, ar lefel gradd Meistr Ymchwil a doethuriaeth, er mwyn gyrru’r economi wybodaeth yng Nghymru yn ei blaen a'i datblygu mewn dull gwirioneddol gyfannol.” 

Menter sgiliau lefel uwch Cymru-gyfan yw Ysgoloriaeth Sgiliau’r Economi Wybodaeth (KESS) a arweinir gan Brifysgol Bangor ar ran y sector Addysg Uwch (HE) yng Nghymru. Caiff ei ariannu yn rhannol gan raglen cydgyfeirio Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) Llywodraeth Cymru ar gyfer Gorllewin Cymru a’r Cymoedd.

Am fwy o wybodaeth ac enghreifftiau o brosiectau KESS, ewch i wefan KESS www.higherskillswales.co.uk/KESS

Manylion cyswllt

Rheolwr Prosiect KESS: Penny Dowdney

01248 382266

p.j.dowdney@bangor.ac.uk

Swyddog Cyswllt Busnes KESS Laura Telleri Stafford

01248 365928

l.t.stafford@bangor.ac.uk

@KESS_central

Dyddiad cyhoeddi: 2 Hydref 2013