Mynediad at wasanaethau uwchgyfrifo HPC Cymru

Mae Prifysgol Bangor yn un o bartneriaid Cyfrifiadura Perfformiad Uchel (HPC) Cymru*, sef cydweithrediad arloesol sy’n rhoi mynediad i fusnesau ac ymchwilwyr at dechnoleg cyfrifiadura perfformiad uchel o safon ryngwladol sy’n ddiogel ac yn hawdd i’w ddefnyddio.

Ar gyfer staff academaidd ym Mangor, mae HPC Cymru yn cynnig nifer o gyfleoedd i wella canlyniadau ymchwil a chydweithio:

  • Mynediad at gyfrifiadura perfformiad uchel o safon ryngwladol
  • Cefnogaeth dechnegol i’ch helpu i roi eich projectau ar y system  
  • entora a chymorth yn y maes i’ch helpu i ddatblygu cysylltiadau gyda sefydliadau masnachol
  • Cefnogaeth i roi’r wybodaeth ddiweddaraf am gyfrifiadura perfformiad uchel i ddefnyddwyr sydd ddim yn gyfarwydd â gwyddor cyfrifiadureg
  • Hyfforddiant a chyfleoedd perthnasol i adeiladu sgiliau  
  • Mynediad at efrydiaethau a bwrsariaethau i fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig

Adnoddau HPC

Mae seilwaith Cyfnod 1 HPC Cymru, sy’n darparu rhwydwaith gwasgaredig gwbl weithredol, wedi ei gwblhau a bydd yn gweithredu'n llawn gyda hyn

Mae’r peiriant lleol ym Mangor yn weithredol, ac yn cynnwys  648 Intel Xeon (Westmere) creiddiau 2.66GHz, bron i 2TB o gof a 10 Tbyte o storfa leol. Ond gellir cael mynediad at system HPC Cymru gyfan, gan gynnwys systemau mwy o faint ar gyfer gwaith cynhyrchu trwm, trwy naill ai mewngofnodi dros gysylltiad rhwydwaith campws perfformiad uchel dynodedig, neu drwy Synfiniway sy’n rhoi rhyngwyneb graffigol ar y we sy’n ddelfrydol ar gyfer defnyddwyr sy’n newydd i gyfrifiadura perfformiad uchel.  

Cefnogaeth a chymorth technegol

Mae gan HPC Cymru aelod staff llawn amser ym Mangor sy’n gyfrifol am weithrediad ffisegol y caledwedd ym Mangor, rheolaeth gyffredin o’r seilwaith Cymru gyfan ac yn rhoi cefnogaeth i ddefnyddwyr ar wahanol lefelau o ran gallu wrth iddynt ymuno â’r system.
I gael trafodaeth am unrhyw agwedd dechnegol ar wasanaethau HPC Cymru, cysylltwch ag Ade Fewings

Mentora a chymorth yn y maes

Mae’n rhaid i bob project sy’n gwneud cais i ddefnyddio cyfleusterau HPC Cymru gyfrannu at dargedau cynnyrch HPC Cymru trwy gael cysylltiad gyda chydweithredwr priodol, gan amlaf busnes bach a chanolig wedi ei leoli yn rhanbarth Cydgyfeirio Gorllewin Cymru a’r Cymoedd. 

Gall Laura Redfern helpu o ran adeiladu cysylltiadau gyda chwmnïau a sefydliadau lleol a all fod o fudd uniongyrchol i chi a’ch ymchwil.   

Gall Bryn Jones yn y Swyddfa Ymchwil ac Arloesi helpu gyda’r broses hon hefyd.

Defnyddwyr sy’n newydd i Wyddor Cyfrifiadureg

Mae meysydd ymchwil lle nad yw’r cyswllt â gwyddor cyfrifiadureg yn amlwg, ond lle gellir cael budd sylweddol trwy ddefnyddio cyfrifiadura perfformiad uchel mewn ffyrdd arloesol.  Byddwn yn datblygu ac yn gweithio drwy nifer o wahanol lwybrau i ddynodi defnyddwyr felly, ond yn y cyfamser os oes gennych ddiddordeb mewn cael gwybod mwy am HPC Cymru, mae croeso i chi gysylltu ag unrhyw un o’r personau cyswllt a restrir uchod.  

Gwybodaeth bellach

Gallwch ailymweld â’r wefan hon i gael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd a gweithgaredd HPC yma ym Mangor.  diweddaru’n rheolaidd.
Gellir cael rhagor o wybodaeth am HPC Cymru a’r gwasanaethau sydd ar gael trwy Gymru gyfan ar wefan y cwmni:   www.hpcwales.co.uk

*Cyllidir HPC Cymru yn rhannol gan Gronfa Cydgyfeirio Datblygu Rhanbarthol Ewrop yr Undeb Ewropeaidd trwy Lywodraeth Cymru

http://www.bangor.ac.uk/rio/news/images/logo.jpg                                           http://www.bangor.ac.uk/rio/news/images/ERDFLandRGB_000.JPG        

 

 

Dyddiad cyhoeddi: 18 Gorffennaf 2012