1. Rhagarweiniad

Ers penderfynu yn 1984 nad oes raid talu TAW ar rai hysbysebion, mae cwmpas y rhyddhad hwn wedi ehangu dros y blynyddoedd. Gan fod y Brifysgol yn elusen sydd wedi ei hesgusodi rhag cofrestru, mae wedi elwa ar y rhyddhad hwn ac, yn dilyn Arolwg Trethiant Elusennau yn 1997-1999, mae’r rhyddhad wedi ei ymestyn ymhellach ac wedi dod i rym o 1 Ebrill 2000.

2. Cwmpas y rhyddhad hysbysebu

Mae’r rhyddhad ar gael i’r Brifysgol, ond nid i’w chwmnau masnachu, h.y. is-gwmnau sydd yn llwyr yn ei meddiant.

Mae’r rhyddhad yn cynnwys pob math o hysbysebion, a osodir ar amser neu ofod hysbysebu rhywun arall. Mae hyn yn cynnwys unrhyw fath o hysbysebu sydd yn cyfathrebu ’r cyhoedd, e.e. teledu, sinema, papur newydd, cylchgronau, posteri, gwefannau’r rhyngrwyd etc.

Cyn belled ag y bwriedir gosod yr hysbyseb mewn amser neu ofod a brynwyd, bydd cyflenwi cynllun neu gynhyrchu’r hysbyseb yn gymwys ar gyfer rhyddhad. Byddai hyn yn cynnwys yr holl argraffu, gwaith celf, cysodi etc; enghraifft o hyn fyddai cynllunio a chynhyrchu poster. Rhaid i’r nwyddau a’r gwasanaethau fod chysylltiad cls ’r hyn a gynhyrchir.

 

3. Datganiadau

Bydd ar y cyflenwyr bob amser eisiau tystiolaeth fod y cyflenwad wedi ei wneud i elusen. Felly, mae’n rhaid llenwi ffurflen ddatganiad ar gyfer pob hysbyseb neu, os defnyddir cyflenwr yn aml, gallai un ffurflen ddatganiad fod yn dderbyniol.

Ffurflen Ddatganiad (pdf)