Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

 

Telir lwfansau Teithio a Chynhaliaeth, yn unol â’r Rheoliadau Ariannol, am dreuliau angenrheidiol a gawsoch wrth gyflawni eich dyletswyddau gyda’r brifysgol.  

Teithio y Tu Allan i’r Deyrnas Unedig

Os byddwch yn teithio y tu allan i’r DU, dylech gadw'r holl dderbynebau a gwneud cais am yr holl dreuliau gwirioneddol a gawsoch.  Mewn rhai gwledydd gall tâl cynhaliaeth per diem gael ei dalu’n unol â chyfraddau a gyhoeddwyd gan yr FCO.  Cysylltwch â’r Swyddfa Gyllid am gyngor cyn teithio, gan nad oes cyfraddau per diem i bob man.

Gall y Swyddfa Gyllid hefyd drefnu sieciau teithio ac arian tramor ar gyfer ymweliadau tramor.  Cysylltwch â Jacquie Williams ar estyniad 2050, ond rhowch gymaint â phosibl o rybudd os gwelwch yn dda.

Cerdyn Talu Corfforaethol

Bydd llawer o staff yn gymwys i gael Cerdyn Talu Corfforaethol Prifysgol Bangor.  Gellir ei ddefnyddio ar gyfer eich costau busnes ym Mhrydain a thramor. Gall eich helpu i gadw golwg ar eich treuliau busnes ac mae'n golygu nad oes raid i chi ddefnyddio eich arian parod neu gredyd eich hun i ddibenion y brifysgol.

Mae tâl blynyddol o 5 am y cerdyn, ond gellwch godi hwn fel costau ar y Brifysgol yn awr, cyn belled bod gennych gyfrif priodol i dalu’r gost.

Am fanylion pellach, cliciwch yma  neu cliciwch yma i wneud cais am gerdyn corfforaethol  

Arian Ymlaen Llaw at Dreuliau Teithio

Os ydych yn gymwys i dderbyn cerdyn talu corfforaethol a'ch bod yn teithio i wlad lle derbynnir cardiau credyd, ni roddir arian ymlaen llaw at dreuliau teithio.

Mewn achosion eraill, caiff ceisiadau am arian ymlaen llaw eu hystyried fesul achos.  Nid oes unrhyw hawl awtomatig i’w dderbyn.  Dylech anfon ceisiadau am arian ymlaen llaw at Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Ariannol a chofiwch ganiatáu amser digonol i’r cais gael ei ystyried.