Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl CXC-2023:
Rhyddid y Nofel

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Welsh and Celtic Studies

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Prof Gerwyn Wiliams

Amcanion cyffredinol

Gan ddilyn cynllun cronolegol, bydd y modiwl hwn yn cychwyn drwy sylwi'n gryno ar rai o fannau cychwyn y nofel Orllewinol yn ystod y Cyfnod Modern. Eir ati wedyn i gynnig trawsolwg o hynt y nofel Gymraeg ers y bedwaredd ganrif ar bymtheg gan roi sylw arbennig i weithiau llwyddiannus Daniel Owen. Trwy ganolbwyntio ar ddetholiad cynrychioliadol o nofelau a gyhoeddwyd yn ystod yr ugeinfed ganrif, trafodir prif dueddiadau'r genre yn Gymraeg, e.e. y cronicl cymdeithasol; y nofel syniadau; y nofel hanes. Ymhlith y nofelwyr y rhoddir enghreifftiau o'u gwaith dan y chwyddwydr bydd Daniel Owen, Saunders Lewis, Kate Roberts, Islwyn Ffowc Elis, Angharad Tomos, Robin Llywelyn, Mihangel Morgan ac Owen Martell. Daw'r modiwl i ben gydag arolwg cryno o hynt y nofel Gymraeg yn ystod yr unfed ganrif ar hugain. Mewn gair, ystyrir sut mae nofelwyr Cymraeg wedi ymelwa ar y rhyddid sy'n gynhenid i genre y nofel ac wedi ymdrechu i'w ymestyn ymhellach.

Cynnwys cwrs

Gan ddilyn cynllun cronolegol, bydd y modiwl hwn yn cychwyn drwy sylwi'n gryno ar rai o fannau cychwyn y nofel Orllewinol yn ystod y Cyfnod Modern. Eir ati wedyn i gynnig trawsolwg o hynt y nofel Gymraeg ers y bedwaredd ganrif ar bymtheg gan roi sylw arbennig i weithiau llwyddiannus Daniel Owen. Trwy ganolbwyntio ar ddetholiad cynrychioliadol o nofelau a gyhoeddwyd yn ystod yr ugeinfed ganrif, trafodir prif dueddiadau'r genre yn Gymraeg, e.e. y cronicl cymdeithasol; y nofel syniadau; y nofel hanes. Ymhlith y nofelwyr y rhoddir enghreifftiau o'u gwaith dan y chwyddwydr bydd Daniel Owen, Saunders Lewis, Kate Roberts, Islwyn Ffowc Elis, Angharad Tomos, Robin Llywelyn, Mihangel Morgan ac Owen Martell. Mewn gair, ystyrir sut mae nofelwyr Cymraeg wedi ymelwa ar y rhyddid sy'n gynhenid i genre y nofel ac wedi ymdrechu i'w ymestyn ymhellach.

Meini Prawf

trothwy

Dangos gallu i adnabod a gwerthfawrogi grym mynegiannol iaith. Dangos gwybodaeth am rychwant o nofelau a dealltwriaeth ohonynt. Dangos gallu i ddadansoddi nofelau. Dangos gallu i ymateb i farn ac i fynegi barn bersonol. Dangos gallu i grynhoi sylwadau a dadleuon pobl eraill. Dangos gafael ar gystrawen a theithi'r Gymraeg.

da

Dangos gallu da i adnabod a gwerthfawrogi grym mynegiannol iaith Dangos gwybodaeth dda am rychwant o nofelau a dealltwriaeth ohonyn Dangos gallu da i ddadansoddi nofelau Dangos gallu da i ymateb i farn ac i fynegi barn bersonol Dangos gallu da i grynhoi sylwadau a dadleuon pobl eraill Dangos gafael dda ar gystrawen a theithi'r Gymraeg.

ardderchog

Dangos gallu sicr i adnabod a gwerthfawrogi grym mynegiannol iaith Dangos gwybodaeth sicr am rychwant o nofelau a dealltwriaeth ohonyn Dangos gallu sicr i ddadansoddi nofelau Dangos gallu sicr i ymateb i farn ac i fynegi barn bersonol Dangos gallu sicr i grynhoi sylwadau a dadleuon pobl eraill Dangos gafael sicr ar gystrawen a theithi'r Gymraeg.

Canlyniad dysgu

 1. Amgyffred rhai o brif dueddiadau a datblygiadau'r nofel Gymraeg oddi ar y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

 2. Gwybod sut i ymateb yn feirniadol i'r nofel.

 3. Adnabod rhai o'r gwahanol arddulliau a thechnegau a ddefnyddir gan nofelwyr.

 4. Mynegi ei ateb mewn iaith ac arddull dderbyniol.

 5. Bwrw trawsolwg eang ar yr hyn a drafodir gan ddwyn i mewn ystyriaethau cymharol lle y bo hynny'n briodol.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
ARHOLIAD Arholiad

Arholiad awr a hanner. Rhyddheir y cwestiynau o flaen llaw.

50
TRAETHAWD Traethawd

Traethawd ar y nofel Rhys Lewis gan Daniel Owen, un o gonglfeini'r traddodiad nofelyddol Cymraeg

50

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

2 awr darlith x 10

Noder: addasir y dulliau dysgu yn ôl yr hyn a fydd yn bosib ac a ganiateir yn ystod blwyddyn academaidd 2020-21.

20
Seminar

1 awr seminar x 10

Noder: addasir y dulliau dysgu yn ôl yr hyn a fydd yn bosib ac a ganiateir yn ystod blwyddyn academaidd 2020-21.

10
Private study 170

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Opsiynol mewn cyrsiau: