Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl UXB-1018:
Ymarfer Creadigol

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Music, Drama and Performance

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Dyfrig Jones

Amcanion cyffredinol

Bydd y modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i amryw o elfennau creadigol a fydd yn rhan o’u cynlluniau gradd, gyda phwyslais arbennig ar sgiliau generaidd y gellir ei defnyddio mewn gwahanol feysydd cynhyrchu o fewn y cyfryngau. Mae’r rhain yn cynnwys datblygu ac ymchwilio syniadau, technegau a dulliau cynhyrchu sylfaenol, ac adfyfyrio a gwerthuso beirniadol. Bydd yn cyflwyno sylfaen buddiol ar gyfer elfennau ymarferol y ddarpariaeth Cyfryngau a Newyddiaduraeth a gyflwynir yn yr ysgol yn ddiweddarach, ac yn cynorthwyo’r myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau beirniadol. Rhoddir sylw i gynhyrchu creadigol yn y cyfryngau o fewn fframwaith ehangach y diwydiannau creadigol, a thrafodir y berthynas rhwng creadigrwydd a chyflogadwyedd. Bydd hyn yn sefydlu ymwybyddiaeth gynnar o’r cysylltiadau rhwng yr elfennau hyn a’r ddarpariaeth dysgu a gyflwynir ar fodiwlau dilynol.

Cynnwys cwrs

Bydd myfyrwyr ar y modiwl hwn yn mynychu un ddarlith wythnosol a fydd yn rhoi sylw, ymhlith elfennau eraill, i’r agweddau canlynol o Ymarfer Creadigol: datblygu syniadau, ymchwil, sgriptio ffeithiol ac ym maes ffuglen, technegau a dulliau cynhyrchu, gwethio fel rhan o dim, rheoli prosiectau, creadigrwydd a chyflogadwyedd, a phwysigrwydd sector y Diwydiannau Creadigol. Trafodir yr agweddau hyn yng nghyd-destun ffilm, teledu, radio, podledu, newyddiaduraeth a chynnwys digidol yn gyffredinol. Byddant hefyd yn mynychu gweithdy wythnosol a fydd yn rhoi cyfle iddynt ddatblygu eu sgiliau a’u technegau creadigol. Yn y sesiynau hyn, y bydd modd iddynt ddatblygu’r gwaith y byddant yn ei baratoi ar gyfer eu portffolio creadigol. Er mai gwaith unigol a gyflwynir ar gyfer yr asesiadau, bydd y myfyrwyr yn cymeryd rhan mewn ymarferion yn unigol ac fel rhan o dim yn ystod y gweithdai. Rhoddir arweiniad ar faterion sydd yn ymwneud a diogelwch yn y gweithdai hyn ar gyfnodau priodol yn ogystal.

Meini Prawf

da

B- i B + (60-69%) - Gwybodaeth gref - Yn deall y rhan fwyaf ond nid y cyfan - Tystiolaeth o astudiaeth gefndir - Ateb â ffocws da gyda strwythur da - Dadleuon yn cael eu cyflwyno'n gydlynol - Yn rhydd o wallau ffeithiol / cyfrifiadol yn bennaf - Rhai dehongliad gwreiddiol cyfyngedig - Yn adnabyddus disgrifir cysylltiadau rhwng pynciau - Problemau sy'n cael eu trin gan ddulliau / dulliau presennol - Cyflwyniad da gyda chyfathrebu cywir

C- i C+

C- i C + (50-59%) - Gwybodaeth am feysydd / egwyddorion allweddol - Yn deall prif feysydd - Tystiolaeth gyfyngedig o astudiaeth gefndir - Ateb yn canolbwyntio ar gwestiwn ond hefyd gyda rhywfaint o ddeunydd amherthnasol a gwendidau yn y strwythur - Dadleuon wedi'u cyflwyno ond diffyg cydlyniant - Wedi sawl gwall ffeithiol / cyfrifiadol - Dim dehongliad gwreiddiol - Dim ond cysylltiadau mawr rhwng pynciau sy'n cael eu disgrifio - Datrys problemau cyfyngedig - Rhai gwendidau mewn cyflwyniad a chywirdeb

trothwy

D- i D + (40-49%) - Gwybodaeth am feysydd / egwyddorion allweddol yn unig - Gwendidau o ran deall prif feysydd - Tystiolaeth gyfyngedig o astudiaeth gefndir - Ateb yn canolbwyntio'n wael yn unig ar gwestiwn a chyda rhywfaint o ddeunydd amherthnasol a strwythur gwael - Dadleuon wedi'u cyflwyno ond diffyg cydlyniad - Sawl gwall ffeithiol / cyfrifiadol - Dim dehongliad gwreiddiol - Dim ond cysylltiadau mawr rhwng pynciau sy'n cael eu disgrifio - Datrys problemau cyfyngedig - Llawer o wendidau mewn cyflwyniad a chywirdeb - Yn rhagori ar y disgwyliadau ar gyfer rhai meini prawf sylfaenol - Gwybodaeth ffeithiol gymedrol gyda sawl gwendid mewn dealltwriaeth - Ychydig cyflwynir syniadau / dadleuon ond gyda gwendidau

ardderchog

A- i A * (70% +) - Gwybodaeth gynhwysfawr - Dealltwriaeth fanwl - Astudiaeth gefndir helaeth - Ateb â ffocws uchel a strwythur da - Dadleuon wedi'u cyflwyno a'u hamddiffyn yn rhesymegol - Dim gwallau ffeithiol / cyfrifiadol - Dehongliad gwreiddiol - Datblygir cysylltiadau newydd rhwng pynciau - Agwedd newydd at broblem - Cyflwyniad rhagorol gyda chyfathrebu cywir iawn

Canlyniad dysgu

 1. The ability to demonstrate knowledge and understanding of the processes linking pre-production, production, distribution, circulation, reception and use in the context of creative media practice (QAA Communication, Media, Film and Cultural Studies Benchmark Statement 4.4.i.,December 2019).

 2. The ability to research and identify possible employment destinations (QAA Communication, Media, Film and Cultural Studies Benchmark Statement 5.6.xi.,December 2019).

 3. The ability to demonstrate knowledge and understanding of the economic forces that influence and frame the media, film, cultural and creative industries, and the role of such industries in contemporary political and cultural life (QAA Communication, Media, Film and Cultural Studies Benchmark Statement 4.2.ii,December 2019).

 4. The ability to demonstrate knowledge and understanding of how work is organised in the creative industries, whether individually or collaboratively (QAA Communication, Media, Film and Cultural Studies Benchmark Statement 4.5.iii., December 2019).

 5. The ability to demonstrate knowledge and understanding of creative processes and practice through engagement in one or more production practices (QAA Communication, Media, Film and Cultural Studies Benchmark Statement 4.4.viii.,December 2019).

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
LLYFR LOG NEU BORTFFOLIO Portffolio Creadigol

Creuwch bortffolio ysgrifenedig sydd yn cynnwys yr elfennau canlynol, gan gyflwyno 500 gair ar gyfer pob un: (a) Cynnig ar gyfer syniad cynhyrchu a allai gael ei ddatblygu i gynhyrchiad teledu/radio, podlediad neu ffilm fer; (b) Deunydd sgript gwreiddiol y gellid ei ddefnyddio yn y cynhyrchiad hwn, ee cyflwyniadau agoriadol/danau cloi, golygfa agoriadol neu olygfa arall allweddol; (c) Rhagor o wybodaeth ddefnyddiol am y cynnig hwn, ee technegau/dulliau cynhyrchu, gwybodaeth am gyfranwyr a lleoliadau allweddol, syniadau ynglyn a sut i hyrwyddo'r cynhyrchiad, sut y gellid ei ddatbygu'n bellach; (ch) Crynodeb byr o 3-5 syniad arall y gellid eu datblygu fel cynhyrchiad teledu/radio, podlediad neu ffilm fer.

60
TRAETHAWD Traethawd 1,500 o eiriau

Traethawd 1500 o eiriau - Trafodwch arwyddocad Ymarfer Creadigol o fewn diffiniad a rhestr y DCMS o'r hyn a adnabyddir fel Diwydiannau Creadigol.

40

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

11 x darlith 1 awr

11
Practical classes and workshops

11 x gweithdy 2 awr

22
Private study

Astudiaeth breifat

167

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • An understanding of creative and critical processes, and of the wide range of skills inherent in creative writing. (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.1).
 • An awareness of writing and publishing contexts, opportunities and audiences in the wider world (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.1).
 • Artistic engagement and ability to articulate complex ideas in oral and written forms. (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2).
 • Ability to connect creative and critical ideas between and among forms, techniques and types of creative and critical praxis. (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.2).
 • Reflective practitioner skills, including awareness of the practice of others in collaborative learning (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.2).
 • The ability to synthesize information from various sources, choosing and applying appropriate concepts and methods (English Benchmark Statement 3.3).
 • Ability to formulate and solve problems, anticipate and accommodate change, and work within contexts of ambiguity, uncertainty and unfamiliarity (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.3).
 • Ability to gather information, analyse, interpret and discuss different viewpoints (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.3).
 • Information technology (IT) skills broadly understood and the ability to access, work with and evaluate electronic resources (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.3).
 • Re-creative skills – interpretation, innovation, versatility, and other skills relating to performance
 • Creative skills – conception, elaboration, adaptation, presentation, collaboration, preservation
 • Technological skills – digital capture, digital expression, digital innovation
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.
 • Enhanced powers of imagination and creativity (4.17)

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

Dim

Rhestrau Darllen Bangor (Talis)

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/uxb-1018.html

Rhestr ddarllen

Bilton, Chris (2007) Management and creativity: from creative industries to creative management. Malden, MA: Blackwell Pub. Campbell, Vincent (2004) Information age journalism: journalism in an international context. London: Arnold. Caves, Richard E. (2000) Creative industries: contracts between art and commerce. Cambridge, Mass: Harvard University Press. Cook, Pam (2007) The cinema book. 3rd ed. London: BFI. Curran, James (2000) Media organisations in society. London: Arnold. Curran, James and Morley, David (2005a) Media & Cultural Theory. Hoboken: Taylor & Francis. Available at: http://www.Bangor.eblib.com/patron/FullRecord.aspx?p=308543. Curran, James and Morley, David (2005b) Media & cultural theory: edited by James Curran and David Morley. Abingdon, [England]: Routledge. Available at: http://whelf-bangor.alma.exlibrisgroup.com/view/action/uresolver.do?operation=resolveSer vice&package_service_id=5237348840002422&institutionId=2422&customerId=2415.Tiverton: Kelly Publications. Davis, Howard H. and Scase, Richard (2000) Managing creativity: the dynamics of work and organization. Buckingham: Open University Press. Dwyer, T. (2010) Media convergence. Maidenhead: McGraw Hill/Open University Press. Available at: http://whelf-bangor.alma.exlibrisgroup.com/view/action/uresolver.do?operation=resolveSer vice&package_service_id=5237198770002422&institutionId=2422&customerId=2415. Dwyer, Tim (2010) Media Convergence. Maidenhead: McGraw-Hill Education. Available at: 1/3 02/03/20 Creative Industries | Prifysgol Bangor University http://www.Bangor.eblib.com/patron/FullRecord.aspx?p=557091. Gomery, Douglas and Hockley, Luke (2006) Television industries. London: BFI. Hartley, J. (2008) Television Truths: Forms of Knowledge in Popular Culture. 1st edn. Hoboken: Wiley. Available at: http://Bangor.eblib.com/patron/FullRecord.aspx?p=351488. Hartley, John (2005a) Creative Industries. Hoboken: Blackwell Publishing Ltd. Available at: http://Bangor.eblib.com/patron/FullRecord.aspx?p=228547. Hartley, John (2005b) Creative industries. Malden, MA: Blackwell Pub. Available at: http://Bangor.eblib.com/patron/FullRecord.aspx?p=228547. Hartley, John (2008) Television truths. Malden, MA: Blackwell, Pub. Available at: http://bangor.eblib.com/patron/FullRecord.aspx?p=351488. Havens, Timothy (2006) Global television marketplace. London: BFI. Hendy, D. (2013) Radio in the Global Age. 1st edn. Hoboken: Wiley. Available at: http://Bangor.eblib.com/patron/FullRecord.aspx?p=1215768. Hendy, David (2000) Radio in the global age. Cambridge, UK: Polity Press. Hesmondhalgh, David (2013) The cultural industries. 3rd ed. London: SAGE. Jenkins, Henry (2008) Convergence culture: where old and new media collide. New York: New York University Press. Available at: http://whelf-bangor.alma.exlibrisgroup.com/view/action/uresolver.do?operation=resolveSer vice&package_service_id=5237218410002422&institutionId=2422&customerId=2415. Lampel, Joseph et al. (2006) The business of culture: strategic perspectives on entertainment and media. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Available at: http://www.bangor.eblib.com/EBLWeb/patron/?target=patron&extendedid=P_257302_0&. Lampel, Joseph, Shamsie, Jamal and Lant, Theresa K. (2006) The business of culture: strategic perspectives on entertainment and media. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Available at: http://whelf-bangor.alma.exlibrisgroup.com/view/action/uresolver.do?operation=resolveSer vice&package_service_id=5235626010002422&institutionId=2422&customerId=2415. Lash, Scott and Lury, Celia (2007) Global culture industry: the mediation of things. Cambridge: Polity. McNair, B. (2006) Cultural chaos: journalism, news and power in a globalised world. London: Routledge. Available at: http://whelf-bangor.alma.exlibrisgroup.com/view/action/uresolver.do?operation=resolveSer vice&package_service_id=5237147110002422&institutionId=2422&customerId=2415. McNair, Brian (2006) Cultural Chaos. Hoboken: Taylor & Francis. Available at: http://www.Bangor.eblib.com/patron/FullRecord.aspx?p=261295. 2/3 02/03/20 Creative Industries | Prifysgol Bangor University Nayar, Pramod K. (2010) An introduction to new media and cybercultures. Chichester, West Sussex, U.K.: Wiley-Blackwell. Nowell-Smith, Geoffrey (1996) The Oxford history of world cinema. Oxford: Oxford University Press. O’Connor, Justin and Creativity, Culture & Education (Organization) (2010) The cultural and creative industries: a literature review. 2nd ed. Newcastle upon Tyne: Creativity, Culture and Education series. Tiverton: Kelly Publications. The handbook of journalism studies (2008). New York: Routledge. Available at: http://whelf-bangor.alma.exlibrisgroup.com/view/action/uresolver.do?operation=resolveSer vice&package_service_id=5237215570002422&institutionId=2422&customerId=2415. Wahl-Jorgensen, Karin and Hanitzsch, Thomas (2008) Handbook of Journalism Studies. Hoboken: Taylor & Francis. Available at: http://www.Bangor.eblib.com/patron/FullRecord.aspx?p=401841. 3/3

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: