Modiwl VPC-2404:
Iddewiaeth yn Byd Modern

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Dr Gareth Evans Jones

Amcanion cyffredinol

Amcan y modiwl hwn yw darparu myfyrwyr â gwybodaeth eang a thrylwyr o’r grefydd Iddewig, ei datblygiad, a’i hymarfer yn y byd modern. Bydd y modiwl yn dechrau ag archwiliad o’r Beibl Hebraeg drwy werthuso cysyniadau canolog y ffydd Iddewig, gan gynnwys y cyfamod a’r mitzvot. Awn ymlaen i drafod rhai digwyddiadau hanesyddol arwyddocaol yn natblygiad y ffydd Iddewig, gan gynnwys chwalu’r Ail Deml ac esblygiad Iddewiaeth y Gwasgariad. Yn y cyswllt hwn, ystyrir detholiad o feddylwyr Iddewig pwysig er mwyn gwerthfawrogi’r modd y bu iddynt ddylanwadu ar natur ac ymarfer Iddewiaeth heddiw, gan gynnwys Moses Maimonides a Moses Mendelssohn. Wedi gwneud hynny, bydd y modiwl yn trafod y modd yr ymarferir Iddewiaeth mewn cymdeithas gyfoes drwy ganolbwyntio ar agweddau penodol, sef defodau tyfiant, deddfau bwyd, gwyliau a defodau crefyddol. Bydd y modiwl hefyd yn astudio’r enwadau amrywiol o fewn Iddewiaeth a’r modd y maent yn ymateb i bynciau penodol, gan gynnwys datblygiad ffeministiaeth Iddewig. Pwrpas y modiwl, felly, yw darparu trosolwg eang o’r hanes a’r credoau sydd wedi siapio Iddewiaeth fodern.

Cynnwys cwrs

Bydd y modiwl yn archwilio meysydd amrywiol, megis: Cefndir hanesyddol Iddewiaeth; Y Tanakh (Y Beibl Hebraeg) ac elfennau canolog y grefydd Iddewig, gan gynnwys y cyfamod, y mitzvot, a chysyniad ‘cenedl etholedig Duw’; effaith chwalu’r Ail Deml ar ddatblygiad Iddewiaeth y Gwasgariad; meddylwyr Iddewig dylanwadol: Moses Maimonides a Moses Mendelssohn; Ymarfer Iddewiaeth gyfoes: defodau tyfiant, deddfau bwyd, gwyliau a defodau crefyddol; Yr enwadau amrywiol o fewn Iddewiaeth fodern; Iddewiaeth fodern a materion penodol: ffeministiaeth ac amgylcheddaeth.

Meini Prawf

da

Da iawn B- i B+

Cyflwynwyd gwaith sydd yn dda drwyddi draw ac sy’n cynnwys arddull, dull a detholiad o ddeunyddiau cefnogol mewn modd deheuig. Mae’n dangos: • Strwythur dda iawn a dadleuon a ddatblygwyd yn rhesymegol. • Defnydd o ddeunydd sy’n tystio i ymchwil annibynnol, neu sydd mewn ffordd yn unigryw i’r myfyriwr. • Cefnogir honiadau gan dystiolaeth ac ymresymiad cadarn. • Gwaith sy’n gywir ac sy’n cynnwys arddull academaidd briodol.

ardderchog

Ardderchog A- i A*

Cyflwynwyd gwaith sydd o ansawdd ragorol ac sy’n ardderchog mewn un neu fwy o’r canlynol: • Cynnwys dehongliad gwreiddiol lle mae myfyrdod annibynnol y myfyriwr yn amlwg. • Darparu tystiolaeth eglur o astudiaeth annibynnol eang a phriodol. • Cyflwyno dadleuon yn eglur ac yn darparu’r darllenydd gyda thrafodaethau sy’n dilyn ei gilydd yn rhesymegol hyd at y casgliadau.

C- i C+

Da C- i C+

Cyflwynwyd gwaith sydd yn dda drwyddi draw ac sy’n cynnwys, ar brydiau, arddull, dull a detholiad o ddeunyddiau cefnogol yn ddeheuig. Mae’n dangos: • Strwythur dda a dadleuon a ddatblygwyd yn rhesymegol. • Mewn mannau, defnydd beirniadol o ddeunydd sy’n tystio i ymchwil annibynnol, neu sydd mewn ffordd yn unigryw i’r myfyriwr. • Gwneir honiadau sydd, ar y cyfan, wedi eu cefnogi gan dystiolaeth ac ymresymiad cadarn. • Gwaith sy’n gywir ac sy’n cynnwys arddull academaidd briodol.

trothwy

Trothwy D- i D+

Cyflwynwyd gwaith sydd yn ddigonol ac sydd yn dangos lefel dderbyniol o allu yn y meysydd canlynol: • Yn gywir ar y cyfan ond yn cynnwys diffyg gwybodaeth neu gamgymeriadau. • Gwneir honiadau heb wybodaeth gefnogol neu resymeg eglur. • Yn cynnwys strwythur ond yn aneglur ac felly’n dibynnu ar i’r darllenydd ddwyn cysylltiadau a thybiaethau. • Yn dibynnu ar nifer gyfyngedig o ddeunydd.

Canlyniad dysgu

 1. • Dangos ymwybyddiaeth o’r traddodiadau diwinyddol a diwylliannol amrywiol sy’n bodoli mewn Iddewiaeth gyfoes.

 2. • Cymhwyso mewnwelediad ac athroniaethau Iddewig i amrediad o faterion cymdeithasol a gwyddonol.

 3. • Dangos gallu i archwilio’r berthynas rhwng Iddewiaeth a materion gwleidyddol y byd.

 4. • Trafod a dangos gwybodaeth o’r testunau Iddewig amrywiol sy’n bodoli a gwerthfawrogi’r modd y gallent gael eu cymhwyso i sefyllfaoedd amrywiol y byd cyfoes.

 5. • Cyflwyno gwybodaeth am bwnc perthnasol i Iddewiaeth mewn modd eglur a chydlynol.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
TRAETHAWD Traethawd

Disgwylir i fyfyrwyr ysgrifennu traethawd 2,500 gair yn asesu'n feirniadol agwedd ganolog ar Iddewiaeth yn y byd cyfoes. Rhoddir dewis o bum cwestiwn a disgwylir i fyfyrwyr ateb un.

70
LLAFAR Cyflwyniad llafar mewn grŵp

Disgwylir i fyfyrwyr gyflwyno sesiiwn 25 munud mewn grŵp (heb fod mwy na thri mewn nifer) ynghylch pwnc perthnasol i Iddewiaeth yn y byd modern.

30

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study

Darperir myfyrwyr â rhestr ddarllen eang ynghyd ag amryw eitemau i'w hastudio'n annibynnol. Bydd hyn yn ategu at y darlithoedd ac yn fodd o gyfoethogi a dwysau eu gwybodaeth parthed y pwnc.

178
Lecture

Disgwylir i fyfyrwyr fynychu dwy ddarlith (awr yr un) yn wythnosol drwy gydol y semester.

22

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • Articulacy in identifying underlying issues in a wide variety of debates.
 • Precision of thought and expression in the analysis and formulation of complex and controversial problems.
 • Sensitivity in interpretation of religious and philosophical texts drawn from a variety of ages and/or traditions.
 • Clarity and rigour in the critical assessment of arguments presented in such texts.
 • The ability to use and criticise specialised religious and philosophical terminology.
 • The ability to abstract and analyse arguments, and to identify flaws in them, such as false premises and invalid reasoning.
 • The ability to construct rationally persuasive arguments for or against specific religious and philosophical claims.
 • The ability to move between generalisation and appropriately detailed discussion, inventing or discovering examples to support or challenge a position, and distinguishing relevant and irrelevant considerations.
 • The ability to consider unfamiliar ideas and ways of thinking, and to examine critically presuppositions and methods within the disciplines of philosophy and religion.
 • preparing effective written communications for different readerships
 • making effective and appropriate forms of visual presentation
 • making effective and appropriate use of relevant information technology
 • making critical and effective use of information retrieval skills using paper-based and electronic resources
 • collaborating effectively in a team via experience of working in a group
 • appreciating and being sensitive to different cultures and dealing with unfamiliar situations
 • critical evaluation of one's own and others' opinions
 • engaging with relevant aspects of current agendas such as global perspectives, public engagement, employability, enterprise, and creativity

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Opsiynol mewn cyrsiau: