Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl XAC-1035:
Plant a Chymdeithas

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Education and Human Development

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Mr Arwyn Roberts

Amcanion cyffredinol

Mae'r modiwl yn cyflwyno myfyrwyr i astudiaeth gymdeithasegol plentyndod ac ieuenctid trwy drafod sut y mae cysyniadau a dealltwriaethau plentyndod yn cael eu pennu'n gymdeithasol, yn ddiwylliannol ac yn hanesyddol. Archwilir y syniadau hyn gan drafod sut y mae syniadau hanesyddol yn effeithio ar sut y mae cymdeithas y 21ain Ganrif yn ystyried, portreadu a deall plant a phobl ifanc. Ystyrir ofnau oedolion am blentyndod ac ieuenctid cyfoes trwy drafod ffactorau megis y cyfryngau, addysg, technoleg, rhwydweithio cymdeithasol, teuluoedd a chyfoedion. Trafodir themau allweddol, meysydd o ddiddordeb a phynciau llosg sydd yn perthyn i fywydau plant a phobl ifanc gan ddefnyddio'r ymchwil mwyaf diweddar cenedlaethol a rhyngwladol ym maes Astudiaethau Plentyndod ac Ieuenctid.

Cynnwys cwrs

Cefnogir myfyrwyr i drafod a herio syniadau dominyddol am blentyndod ac ieuenctid trwy ymchwilio i bynciau megis y canlynol: Sut y mae cymdeithas yn adeiladu ystyr plentyndod ac ieuenctid? Sut y mae syniadau am blentyndod ac ieuenctid wedi newid dros amser? Portreadau o blentyndod ac ieuenctid (cyfryngau, addysg, gyfraith) Risg a gwytnwch Stereoteipio ar sail rhywedd Plentyndod ac ieuenctid fel adeg o ddiniweidrwydd/gwyro Marchnata plentyndod ac ieuenctid Sut y mae syniadau am rhywedd yn siapio ac effeithio ar hunaniaethau plant a phobl ifanc? Disney a phortreadau o rolau rhywedd Ydy technoleg wedi rhyddhau neu ddinistrio pobl ifanc? Ydy plant a phobl ifanc yn dioddef prynwriaeth neu ydy'n eu grymuso?

Meini Prawf

trothwy

Gwybodaeth a dealltwriaeth foddhaol o’r prif ddadleuon a chysyniadau ym maes astudiaethau plentyndod ac ieuenctid. Gallu digonol i drafod meysydd dylanwad allweddol ar fywydau plant a phobl ifanc yn y gymdeithas gyfoes. Dealltrwriaeth o'r prif pryderon cyfoes am blant a phobl ifanc. Dealltwriaeth o sut y gall cysyniadau am blentyndod ac ieuenctid newid dros amser a chyd-destun.

da

Gwybodaeth a dealltwriaeth sylweddol o’r prif ddadleuon a chysyniadau ym maes astudiaethau plentyndod ac ieuenctid. Gallu da i drafod meysydd dylanwad allweddol ar fywydau plant a phobl ifanc yn y gymdeithas gyfoes. Dealltrwriaeth dda o'r prif pryderon cyfoes am blant a phobl ifanc. Dealltwriaeth dda o sut y gall cysyniadau am blentyndod ac ieuenctid newid dros amser a chyd-destun ac effaith hyn ar blant a phobl ifanc.

ardderchog

Gwybodaeth a dealltwriaeth gynhwysfawr o’r prif drafodaethau a chysyniadau ym maes astudiaethau plentyndod ac ieuenctid. Gallu eithriadol i drafod meysydd dylanwad allweddol ar fywydau plant a phobl ifanc yn y gymdeithas gyfoes. Dealltrwriaeth ardderchog o'r prif pryderon cyfoes am blant a phobl ifanc. Dealltwriaeth ardderchog o sut y gall cysyniadau am blentyndod ac ieuenctid newid dros amser a chyd-destun ac amrywiaeth effaithiau posib hyn ar blant a phobl ifanc.

Canlyniad dysgu

 1. Dangos eu bod yn deall yn drylwyr sut y pennir cysyniadau plentyndod ac ieuenctid yn gymdeithasol, yn hanesyddol ac yn ddiwylliannol.

 2. cynnal trafodaeth feirniadol ar brif feysydd dylanwad ar blant a phobl ifanc mewn cyd-destun cyfoes (megis y cyfryngau a thechnoleg)

 3. Dangos dealltwriaeth o allu canfyddiadau o blentyndod ac ieuenctid i newid ar draws amser a chyd-destun.

 4. Gwybodaeth a dealltwriaeth am 'bryderon' cyfoes am blant a phobl ifanc o fewn cymdeithas.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Adfyfyriad Hanesyddol 40
TRAETHAWD 60

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

Darlithoedd (11 @ 2 awr/wythnos)

22
Private study

Astudiaeth personol ( 167 awr)

167
Seminar

11 @ 1awr/wythnos

11

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Gofalu - Dangos consyrn am eraill; gofalu am blant, pobl ag anableddau ac/neu'r henoed
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • apply multiple perspectives to early childhood issues recognising that early childhood studies involves a range of research methods theories evidence and applications
 • integrate ideas and findings across the multiple perspectives in early childhood studies and recognise distinctive early childhood studies approaches to relevant issues
 • evaluate competing positions in relation to the construction of babies and young children and childhood by different subjects societal agents and time place and culture
 • constructively critique theories practice and research in the area of child development
 • critically explore examine and evaluate the significance of the cultural historical and contemporary features of various policies institutions and agencies in regard to babies young children and childhood

Adnoddau

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn