Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gwybodaeth Amdanom

Mae dysgu Ieithoedd Modern wedi bod yn rhan o gwricwlwm Prifysgol Bangor byth er 1884.  Er bod llawer wedi newid ers hynny, wrth gwrs, mae ein gwaith wedi’i seilio ar y traddodiad cadarn a di-dor hwn, a'n nod yw paratoi ein myfyrwyr yn drylwyr ar gyfer y byd cyfoes amlieithog sydd ohoni. Wedi'r cyfan, dim on 6% o boblogaeth y byd sy'n siarad Saesneg fel iaith gyntaf!

Graddau Hyblyg

Rydym yn cynnig un o’r amrywiaethau ehangaf a mwyaf hyblyg o gyrsiau gradd yn y Deyrnas Unedig mewn Ffrangeg, Almaeneg, Eidaleg a Sbaeneg - ynghyd â llawer o gyfuniadau â phynciau eraill, a modiwlau mewn Iseldireg a Galiseg. Rydym hefyd yn cynnig modiwlau sy'n caniatau i fyfyrwyr ar draws y brifysgol y cyfle i ddatblygu eu sgiliau iaith drwy gydol eu hamser ym Mangor.  Mae'r dewis o ieithoedd sy'n cael eu cynnig fel rhan o'r cynllun hwn yn cynnwys Tsieinëeg a Japaneeg.

Students participating in a seminar (© Glyn Davies)

Dewisiadau Diwylliannol

Mae dysgu iaith yn golygu nid yn unig feistroli gofynion technegol yr iaith, ond hefyd ymgyfarwyddo á diwylliant y gwledydd ac/neu’r rhanbarthau lle mae'r iaith yn cael ei siarad. I'r perwyl hwnnw, mae ein modiwlau iaith craidd yn cyd-fynd ag amrywiaeth eang o ddewisiadau diwylliannol, yn amrywio o hanes a llenyddiaeth i ffilm, gwleidyddiaeth a diwylliant poblogaidd.  Mae ein staff wrthi'n gwneud ymchwil yn y meysydd hyn, a thrwy gyflwyno ffrwyth eu hymchwil arbenigol yn y dosbarth, maen nhw'n sicrhau bod y myfyrwyr yn cael deunyddiau blaengar a'u bod yn cael eu paratoi'n llawn i wynebu gofynion y byd cyfoes, modern.

Cyfleusterau Ardderchog

Mae Ieithoedd Modern yn Mangor yn cynnig profiad dysgu agos atoch; rydym yn cynnig cyfleusterau sydd cystal neu'n well na'r rhai a geir mewn llawer o brifysgolion mwy ond mewn amgylchedd lle mae pawb - myfyrwyr a staff - yn dod i adnabod ei gilydd yn gyflym, a lle mae rhywun ar gael bob amser i roi cymorth.  Rydych chi bob amser yn fwy nag "enw" yn ein hadran, ac mae'r ffaith bod myfyrwyr Ieithoedd Modern wedi enwebu nifer cyson uchel o staff ar gyfer y Gwobrau Dysgu Blynyddol dan Arweiniad Myfyrwyr yn brawf o hyn - yn 2013 cawsom fwy o enwebiadau nag unrhyw ysgol arall yn y brifysgol!

Peidiwch â chymryd ein gair ni yn unig; cymerwch gip ar ein fideos a'n proffiliau myfyrwyr  – neu yn well fyth, dewch i’n gweld ar un o'n diwrnodau agored, lle cewch gyfle i siarad gyda staff a myfyrwyr hefyd.