Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl JXC-3054:
Traethawd

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Sport, Health and Exercise Sciences

40 Credyd neu 20 Credyd ECTS

Semester 1 a 2

Trefnydd: Dr Jennifer Cooney

Amcanion cyffredinol

Nod y modiwl hwn yw caniatáu i fyfyrwyr gynhyrchu adolygiad manwl a beirniadol o lenyddiaeth ymchwil berthnasol yn yr ardal o gyd-gytundeb â'u goruchwyliwr yn yr Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer. Bydd y pwnc a drafodir yn y modiwl yn cael ei drafod rhwng y myfyriwr a'i oruchwyliwr / hi. Credir y bydd y myfyriwr yn gweithio mewn ardal sydd wedi'i chysylltu'n agos â'u Cynnig Prosiect Lefel 2, ond nid yw hyn yn orfodol.

The aim of this module is to allow students to produce an in-depth and critical review of relevant research literature in the area of mutual agreement with their supervisor in the School of Sport, Health and Exercise Sciences. The topic covered in the module will be negotiated between the student and his/her supervisor. It is thought that the student will work in an area that is closely linked to their Level 2 Project Proposal, but this is by no means compulsory.

Cynnwys cwrs

Nod y modiwl hwn yw caniatáu i fyfyrwyr gynhyrchu adolygiad manwl a beirniadol o lenyddiaeth ymchwil berthnasol yn yr ardal o gyd-gytundeb â'u goruchwyliwr yn yr Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer. Bydd y pwnc a drafodir yn y modiwl yn cael ei drafod rhwng y myfyriwr a'i oruchwyliwr / hi. Credir y bydd y myfyriwr yn gweithio mewn ardal sydd wedi'i chysylltu'n agos â'u Cynnig Prosiect Lefel 2, ond nid yw hyn yn orfodol.

The aim of this module is to allow students to produce an in-depth and critical review of relevant research literature in the area of mutual agreement with their supervisor in the School of Sport, Health and Exercise Sciences. The topic covered in the module will be negotiated between the student and his/her supervisor. It is thought that the student will work in an area that is closely linked to their Level 2 Project Proposal, but this is by no means compulsory.

Meini Prawf

da

Mae'r rhan fwyaf o'r meini prawf yn cael eu bodloni i safon dda; efallai y bydd ystod eang yn ansawdd gwahanol gydrannau'r traethawd hir

Gwybodaeth am feysydd / egwyddorion allweddol • Deall prif feysydd • Tystiolaeth gyfyngedig o astudiaeth gefndir • Ateb yn canolbwyntio ar gwestiwn ond hefyd gyda rhai deunyddiau a gwendidau amherthnasol yn y strwythur • Dadleuon a gyflwynir ond diffyg cydlyniad • A oes sawl gwallau ffeithiol / cyfrifiadol • Dim dehongliad gwreiddiol • Yn unig disgrifir cysylltiadau mawr rhwng pynciau • Datrys problemau cyfyngedig • Rhai gwendidau mewn cyflwyniad a chywirdeb

ardderchog

Gwybodaeth gynhwysfawr • Dealltwriaeth fanwl • Astudiaeth gefndir helaeth • Ateb wedi'i ffocysu'n dda ac wedi'i strwythuro'n dda • Dadleuon a gyflwynwyd yn rhesymegol • Gwallau ffeithiol / cyfrifiadol • Dehongliad gwreiddiol • Datblygir cysylltiadau newydd rhwng pynciau • Ymagwedd newydd at broblem • Cyflwyniad ardderchog gyda chywirdeb cyfathrebu

trothwy

Yn annigonol i gyflawni'r canlyniadau dysgu cysylltiedig • Diffygion mewn gwybodaeth hyd yn oed o feysydd / egwyddorion allweddol • Dim tystiolaeth o ddealltwriaeth, hyd yn oed o brif feysydd • Dim tystiolaeth o astudiaeth gefndir • Yn rhwystro strwythur cydlynol • Ni chafwyd unrhyw ddadleuon • Gwallau ffeithiol / cyfrifiadol • Nifer dehongliad gwreiddiol • Ni ddisgrifir unrhyw gysylltiadau rhwng pynciau • Dim ymgais i ddatrys problemau • Mae'r cyflwyniad yn wan iawn yn cynnwys llawer o anghywirdebau

Canlyniad dysgu

 1. Ar ôl cwblhau'r modiwl yn llwyddiannus bydd myfyrwyr yn gallu:

  Dangos dealltwriaeth o'r prosesau wrth gasglu gwybodaeth gan gorff mawr o lenyddiaeth ymchwil;

 2. A fydd yn gwybod sut i lunio llyfryddiaeth waith.

 3. Dangos gwybodaeth fanwl o ardal ymchwil a ddewiswyd;

 4. Cyfuno a lledaenu eu canfyddiadau ymchwil yn gryno trwy adroddiad ysgrifenedig a chyfathrebu llafar yn effeithiol

 5. Yn gallu adolygu cryno o lenyddiaeth ymchwil yn gryno ac yn feirniadol;

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
CYFLWYNIAD UNIGOL Poster/Verbal Presentation

Mae'n ofynnol i fyfyrwyr gyflwyno eu poster yng Nghynhadledd Myfyrwyr Blwyddyn 3. Gofynnir i fyfyrwyr roi trosolwg o'u gwaith ac ateb cwestiynau gan eu goruchwyliwr a'u dilyswr. Dylai cyflwyniadau ddangos gwybodaeth fanwl am yr ardal o'u dewis; adolygu corff llenyddiaeth llenyddiaeth yn gryno ac yn feirniadol; defnyddio cyfeiriadau cywir.

20
DISSERTATION dissertation

Mae'n ofynnol i fyfyrwyr gynhyrchu adolygiad llenyddiaeth feirniadol ar y pwnc o'u dewis (8000-10000 gair). Yn eu dyraniad, bydd yn ofynnol i fyfyrwyr ddangos gwybodaeth fanwl am faes ymchwil a ddewiswyd; gallu adolygu corff o lenyddiaeth ymchwil yn gryno ac yn feirniadol; llunio llyfryddiaeth weithredol.

80

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Individual Project

Bydd cefnogaeth oruchwylio yn rhan bwysig o'r dull addysgu, ond yn y pen draw, bydd y rhan fwyaf o'r dysgu yn cael ei arwain gan fyfyrwyr. Yn ogystal, mae cyfarfodydd wedi'u trefnu (ee seminar i oruchwylio llawlyfr modiwl y traethawd estynedig ar ddechrau Blwyddyn 3) a darperir sesiynau gweithdy hefyd.

400

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • critically assess and evaluate data and evidence in the context of research methodologies and data sources
 • describe, synthesise, interpret, analyse and evaluate information and data relevant to a professional or vocational context
 • plan, design, execute and communicate a sustained piece of independent intellectual work, which provides evidence of critical engagement with, and interpretation of, appropriate data
 • demonstrate effective written and/or oral communication and presentation skills
 • work effectively independently and with others
 • take and demonstrate responsibility for their own learning and continuing personal and professional development
 • communicate succinctly at a level appropriate to different audiences.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau: