Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl LCF-1001:
Ffrangeg Uwch 1

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Languages, Literatures, Linguistics and Media

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Mrs Sarah Goddard

Amcanion cyffredinol

 1. Datblygu sgiliau cyfieithu a darllen a deall myfyrwyr drwy astudio testunau sy'n amrywio mewn arddull a chywair.
 2. Galluogi myfyrwyr i gynhyrchu darnau ysgrifennu cymwys mewn Ffrangeg.
 3. Datblygu sgiliau llafar a gwrando myfyrwyr trwy ymarferion sgwrsio a deunyddiau clyweledol dethol yn amrywio mewn cywair.
 4. Datblygu geirfa a chynnwys ymadroddion allweddol mewn gwaith llafar ac ysgrifenedig.
 5. Datblygu dealltwriaeth fwy cymhleth o strwythurau gramadegol allweddol, a gallu defnyddio cystrawennau gramadegol mewn mynegiant ysgrifenedig a llafar.
 6. Trafod ac amddiffyn dadleuon a syniadau mewn trafodaethau grŵp ac un-i-un.
 7. Deall agweddau allweddol sy'n sail i hunaniaeth gyfoes pobl Ffrangeg eu hiaith.

Bydd myfyrwyr ar y modiwl hwn yn gweithio tuag at ennill B1+B2 ar y Fframwaith Cyfeirio Ewropeaidd Cyffredin ar gyfer Ieithoedd (CEFR).

Cynnwys cwrs

Mae'r modiwl hwn yn galluogi i fyfyrwyr sydd wedi gwneud Lefel A ddatblygu sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar mewn Ffrangeg drwy ehangu ar y gallu ieithyddol a gafwyd yn ystod Lefel A. Mae'n cynnwys dosbarthiadau wedi'u seilio ar destun lle mae myfyrwyr yn cael y cyfle i ddatblygu sgiliau cyfieithu ac ysgrifennu, yn ogystal â dosbarthiadau llafar/gwrando, lle defnyddir ystod o gymhorthion clywedol a gweledol i ysgogi trafodaethau grŵp. Trwy gydol y modiwl, mae myfyrwyr hefyd yn cael cyfle i adolygu a datblygu meysydd allweddol o ramadeg. Daw'r testunau a'r deunyddiau a ddefnyddir yn y modiwl hwn o amrywiaeth o ffynonellau yn cynnwys y cyfryngau a darnau llenyddol er mwyn i fyfyrwyr ymgyfarwyddo ag amrywiol gyweiriau. Trwy'r deunyddiau hyn, bydd myfyrwyr hefyd yn cael cipolwg ar themâu Ffrengig penodol a materion sy'n ymwneud â bywyd a chymdeithas gyfoes yn y gwledydd Ffrangeg eu hiaith. Cefnogir dysgu y tu allan i'r ystafell ddosbarth trwy Bortffolio Hunan-astudiaeth gyd-gwricwlaidd.

Meini Prawf

trothwy

40-49%: Gwybodaeth gyfyngedig o ramadeg a geirfa sy'n arwain at allu cyfyngedig i gyfathrebu mewn Ffrangeg ysgrifenedig.

da

50-69%: Gwybodaeth dda o ramadeg a geirfa sy'n caniatáu lefel dda o gyfathrebu effeithiol mewn Ffrangeg ysgrifenedig.

ardderchog

70+%: Gwybodaeth ardderchog o ramadeg a geirfa. Gafael gadarn ar yr iaith o ran techneg ac arddull sy'n caniatáu cyfathrebu clir a manwl mewn Ffrangeg ysgrifenedig.

Canlyniad dysgu

 1. Defnyddio strwythurau gramadegol allweddol mewn gwaith ysgrifenedig a llafar.

 2. Dangos gallu i dynnu gwybodaeth a gyflwynir mewn ffynonellau Ffrangeg a'i defnyddio i ateb cwestiynau yn yr iaith darged.

 3. Cynhyrchu Ffrangeg cywir ac sy'n gywir yn idiomatig.

 4. Archwilio a gwerthuso rhai o'r themâu a'r dadleuon allweddol sy'n cael lle blaenllaw mewn diwylliant gyfoes Ffrengig.

 5. Deall a chyfieithu testunau ysgrifenedig yn amrywio o ran arddull a chywair.

 6. Sgwrsio a gwrando ar Ffrangeg, ei deall, ac ymateb iddi mewn cyd-destun rhyngweithiol.

 7. Defnyddio meysydd geirfa newydd mewn gwaith ysgrifenedig a llafar.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Aseiniad ysgrifennu creadigol 25
Trafodaeth lafar wedi'i hasesu 25
Arholiad 2 awr 50

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Seminar

4 seminar (1 awr) pob wythnos am 11 wythnos. 1 awr ychwanegol (trwy gyfrwng y Gymraeg) pob wythnos.

55
Private study

Ymarfer sgiliau iaith gan ddefnyddio ystod o ddeunyddiau, yn cynnwys Blackboard, adeiladu geirfa, adolygu gramadeg. Cwblhau tasgau gwaith cwrs.

145

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • 1. The ability to use the target language creatively and precisely in short written assignments in the target language. (Benchmark statement 5.14)
 • 2. The ability to translate short passages into and out of the target language. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • 3. Engaging with, interpreting and critically evaluating short and longer contemporary texts (short stories, films, novels) in the target language (Benchmark statement 5. 8, and 5.9)
 • 4. Effective oral communication and presentation skills (including delivery and argument development, discussion and defence) in the target language through individual and/or group discussions. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • 5. The ability to use the target language creatively and precisely in oral assignments, showing familiarity with a range of topics and registers in formal and informal situations. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • 6. Develop aural comprehension skills in the target language, supported by a wide range of appropriate materials in different media. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • 7. The ability to read, understand and summarise written texts in the target language. (Benchmark statement 5.3, 5.4)

Adnoddau

Rhestr ddarllen

Casgliad gramadeg (a ddarperir gan y darlithydd)

Casgliad wedi'i seilio ar destunau (a ddarperir gan y darlithydd)

Casgliad sgyrsiau llafar (a ddarperir gan y darlithydd)

Adnoddau Dysgu Eraill: Disgwylir i fyfyrwyr sydd wedi cofrestru ar gyfer y modiwl hwn gwblhau Portffolio Hunan-astudiaeth cyd-gwricwlaidd yr Ysgol. Mae'r portffolio hwn yn annog myfyrwyr i ddarllen papurau newydd Ffrangeg a gwylio teledu Ffrangeg a ffilmiau Ffrangeg yn rheolaidd; dylent hefyd ddarllen un nofel Ffrangeg bob semester. Dylai myfyrwyr gwblhau un portffolio ar gyfer Ffrangeg bob semester.

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: