Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Modiwl LCS-3040:
Iaith Sbaeneg 2 (3 Iaith)

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Languages, Literatures and Linguistics

40 Credyd neu 20 Credyd ECTS

Semester 1 a 2

Trefnydd: Dr Helena Miguelez-Carballeira

Amcanion cyffredinol

 1. Atgyfnerthu meysydd allweddol gramadeg uwch.
 2. Datblygu ymhellach sgiliau cyfieithu uwch mewn profion i'r iaith darged ac o'r iaith darged.
 3. Meithrin sgiliau llafar a gwrando o safon uchel trwy wylio a gwrando ar amrywiaeth eang o ddeunyddiau clyweled.
 4. Hyrwyddo defnydd priodol o arddulliau a chyweiriau mewn gwaith ysgrifenedig a llafar.
 5. Datblygu a mireinio sgiliau uwch wrth wneud tasgau aralleirio ac ysgrifennu traethodau ffurfiol strwythuredig. Bydd myfyrwyr ar y modiwl hwn yn gweithio tuag at ennill C1/C2 ar y Fframwaith Cyfeirio Ewropeaidd Cyffredin ar gyfer Ieithoedd.

Cynnwys cwrs

Nod y modiwl 40 credyd hwn sy'n para trwy'r flwyddyn yw hyrwyddo defnydd priodol o arddull a chywair ym mhob darn o waith llafar ac ysgrifenedig a sicrhau bod myfyrwyr yn gallu ymdrin ag amrywiadau cywair a mynegiant idiomatig mewn modd hyderus a chywir. Trwy ddarllen testunau amrywiol, a gweld strwythurau gramadegol cymhleth a deunyddiau clyweledol, mae myfyrwyr yn meithrin sgiliau darllen, ysgrifennu, gwrando a llafar sy'n cyfateb i safon myfyrwyr iaith yn eu blwyddyn olaf.

Nid oes testun gosod ar gyfer y modiwl iaith hwn, ond caiff myfyrwyr eu hannog yn gryf i brynu copi o'r llyfrau canlynol i'w hastudio'n annibynnol:

Butt, John and Carmen Benjamin (2011) A New Reference Grammar of Modern Spanish, London and Oxford: Arnold. Pountain, Christopher, Teresa de Carlos and Angela Howkins (2011) Practicing Spanish Grammar: A Workbook, London a Rhydychen: Arnold.

Meini Prawf

da

50-69%: Dangos ystod eang o eirfa, gwybodaeth o ramadeg a medru eu mynegi eu hunain yn y sgiliau a brofir.

trothwy

40-49%: Dangos medrusrwydd cyffredinol yn y sgiliau a brofir.

ardderchog

70+%: Bydd yr ymgeiswyr gorau yn dangos gallu yn y sgiliau a brofir, sydd bron fel siaradwyr brodorol, gyda lefelau uchel o hyder a dawn wrth eu mynegi eu hunain. Byddant yn defnyddio¿r agweddau technegol ar yr iaith mewn ffordd sydd, fwy na heb, yn naturiol.

Canlyniad dysgu

  1. Deall a phrosesu testunau cymhleth a deunyddiau clyweledol sy'n amrywio o ran eu harddull, eu tôn a'u cywair a rhoi sylwadau cryno a rhugl ar y testunau hynny.
  1. Dangos gallu yn y gwaith llafar i gyflwyno mewn Sbaeneg rhugl ddadleuon y gallai siaradwyr Sbaeneg iaith gyntaf eu dilyn yn gymharol rwydd.
  1. Dangos yn y traethodau a'r gwaith cyfieithu afael soffistigedig ar Sbaeneg a Chymraeg/Saesneg sy'n effro i ystod rethregol y ddwy iaith.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Listening comprehension 10
Essay/Written Assignment 10
Article Summary/paraphrasing 10
Book/Film Review 10
Oral - Review 10
Translation Exam 25
Oral exam 25

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study 334
Lecture

1 Conversation Class x 1 hour per week for 22 weeks

22
Lecture

1 Translation Class x 1 hr per week for 22 weeks

22
Seminar

1 text based seminar x 1 hour per week for 22 weeks

22

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn