Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl SCS-2007:
Theori Gymdeithasegol

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Cynog Prys

Amcanion cyffredinol

Cyflwyniad i wreiddiau theori gymdeithasegol glasurol; Ystyried gwaith Durkeim a Marx; Trafod twf cyfalafiaeth, theori gwrthdaro, biwrocratiaeth, ffwythiannaeth a rheolaeth gymdeithasol; Ystyried theori ffeministaidd; Edrych ar ffeministiaeth ryddfrydol a radical; Ystyried beirniadaeth ffeministiaid o theori gymdeithasegol glasurol.

Cynnwys cwrs

Ceir cyflwyniad i wreiddiau theori gymdeithasegol glasurol, gan gychwyn gydag ystyriaeth o syniadau meddylwyr yr Aroleuad a sut maent yn parhau'n ddylanwadol hyd heddiw. Ystyrir yn arbennig gyfraniad Emile Durkheim a Karl Marx at ddatblygiad theori gymdeithasegol. Ystyrir eu cyfraniad at ein dealltwriaeth o dwf cyfalafiaeth, theori gwrthdaro, biwrocratiaeth, ffwythiannaeth, a rheolaeth gymdeithasol. Yna edrychir ar gorff o waith sy'n feirniadol o theori glasurol, sef theori ffeministiaeth. Gwelir sut mae syniadaeth yn y maes hwn wedi datblygu'n hanesyddol hyd at y sefyllfa gyfoes. Mae theori ffemiistiaeth yn cynnwys ystod eang o safbwyntiau gwleidyddol ac athronyddol, o ffeministiaeth ryddfrydol sy'n canolbwyntio ar greu newid yn amodau byw'r ferch unigol, hyd at y ffeminstiaid radical sydd am weld y sefyllfa gymdeithasol bresennol yn cael ei gwyrdroi'n llwyr. Maes astudiaeth ffeministiaid Marcsaidd-sosialaidd yw cyfalafiaeth a phatriarchaeth, ac ystyrir beirniadaeth y ffeministiaid hyn ar theori gymdeithasegol glasurol.

Meini Prawf

trothwy

Er mwyn llwyddo yn y modiwl hwn, bydd disgwyl i'r myfyrwyr gyflawni'r deilliannau ar y lefel sylfaenol h.y. bydd gofyn iddynt ddangos ymwybyddiaeth o brif weithiau theori glasurol a ffeministiaeth a'r prif gysyniadau perthnasol, bod yn ymwybodol o'r dylanwadau a fu ar eu syniadau.

da

Bydd myfyrwyr da yn gallu dangos dealltwriaeth a barn aeddfed, yn gallu weld y cyswllt rhwng theoriau ac ymarfer cymdeithasol, ac yn gallu cyfeirio at weithiau ac enghreifftiau perthnasol.

ardderchog

Bydd myfyrwyr rhagorol yn gallu defnyddio'r wybodaeth yn ddansoddol a beirniadol, ac yn gallu cymhwyso'r theoriau at sefyllfaeoedd cymdeithasol penodol.

Canlyniad dysgu

  1. Deall ac egluro gwreiddiau modelau a thraddodiadau cymdeithaseg.

  2. Defnyddio cysyniadau cymdeithasegol i ddadansoddi cymdeithas gyfoes.

  3. Deall cryfderau a gwendidau gwahanol fodelau a theoriau.

  4. Dangos cynnydd mewn dealltwriaeth o dystiolaeth gymdeithasegol.

  5. Gallu cymhwyso theoriau at wahanol sefyllfaeoedd cymdeithasol.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
TRAETHAWD Traethawd Theori Gymdeithasol 50
ARHOLIAD Arholiad 50

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
 

Byddwn yn cyfarfod am 2 awr bob wythnos ar gyfer darlith a seminar. Bydd gwaith darllen yn cael ei osod ar gyfer pob seminar ac mae disgwyl i bawb ddarllen y deunydd a pharatoi yn drylwyr ar gyfer trafod y gwaith.

200
 

Bydd gan fyfyrwyr amgylchedd dysgu hyblyg, i gynnwys myfyrwyr o wahanol gefndiroedd (Meincnod 6.2).

 
 

Bydd myfyrwyr yn cael amrywiaeth o fformatau dysgu yn cynnwys darlithoedd, seminarau, gweithdai, gweithio¿n annibynnol, a dysgu hyblyg Blackboard (Meincnod 6.3.).

 
 

Anogir myfyrwyr i ddatblygu sgiliau fel gwrnado, cymryd nodiadau a myfyrio ar gynnwys mewn darlithoedd (Meincnod 6.4.).

 
 

Bydd seminarau a gweithdai yn rhoi cyfle ar gyfer dysgu rhyngweithiol, myfyriwr-ganolog (Meincnod 6.5.)

 

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: