Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl JXC-3033:
Ymchwil mewn Sgiliau Seicolego

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Sport, Health and Exercise Sciences

10 Credyd neu 5 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr James Hardy

Amcanion cyffredinol

Mae ymyriadau sgiliau meddwl wedi dod yn brif ffordd i seicolegwyr chwaraeon cymhwysol gynorthwyo perfformwyr. Mewn gwirionedd, gallant sicrhau nifer o ganlyniadau / buddion i'w cleientiaid. Dros y blynyddoedd mae ymchwil a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Bangor wedi bod yn ddylanwadol wrth lunio arfer seicolegydd chwaraeon cymhwysol. Yn y modiwl hwn byddwch yn ennill gwerthfawrogiad beirniadol o'r llenyddiaeth ymchwil gyfoes sy'n ymwneud yn bennaf â hunan-siarad a delweddaeth. Mae hyn yn bwysig oherwydd bydd yn eich galluogi i gael sylfaen gadarn i ddarparu sgiliau meddyliol ar sail tystiolaeth, ac ymyriadau mwy effeithiol gobeithio.

Mental skills interventions have become a staple way for applied sport psychologists to aid performers. In fact, they can bring about multiple outcomes/benefits for their clients. Over the years research conducted at Bangor University has been influencial in shaping applied sport psychologist's practice. In this module you will gain a critical appreciation for the contemporary research literature primarily surrounding self-talk and imagery. This is important because it will enable you to have a firm foundation to provide evidence-based mental skills, and hopefully more effective, interventions.

Cynnwys cwrs

Mae bod yn ymarferydd ar sail tystiolaeth yn allweddol i ddarparu gwasanaeth effeithiol i gleientiaid / perfformwyr. Ar ben hynny, fel disgyblaeth wyddonol, mae theori yn sail i seicoleg. Yn seiliedig ar y dywediad nad oes "dim byd mor ymarferol â theori dda", bydd y modiwl hwn yn rhoi pwyslais ar ddamcaniaethau perthnasol a llenyddiaeth sy'n seiliedig ar ymchwil sy'n berthnasol i'r pynciau a ganlyn:

 • Gwahaniaethau prosesu gwybodaeth
 • Hunan-siarad
 • Delweddu

Mae'n werth nodi, er bod ymchwil yn cael sylw trwy gydol y modiwl, mae'n cael ei drafod o safbwynt "felly sut mae hyn yn ddefnyddiol i berfformwyr?" gyda myfyrwyr yn chwarae rhan lawn mewn cael mewnwelediad ymarferol i ymyriadau sgiliau meddwl.

Being an evidence-based practitioner is key to providing an effective service to clients / performers. Furthermore, as a scientific discipline, psychology is underpinned by theory. Based on the adage that there is "nothing as practical as a good theory", this module will place emphasis on relevant theories and research based literature pertinent to the following topics:

 • Information processing differences
 • Self-talk
 • Imagery

Of note, while research is covered throughout the module, it is discussed from the perspective of "so how is this helpful for performers?" with students fully involved in getting a practical insight in to mental skills interventions.

Meini Prawf

ardderchog

Bydd wedi dangos gallu rhagorol i ddadansoddi a dehongli data astudiaeth achos. Bydd ganddo hefyd ddealltwriaeth ardderchog a beirniadol o'r theorïau sydd wedi'u cynnwys yn y modiwl yn ogystal â gallu cryf i ddatblygu ymyriadau seicolegol sy'n seiliedig ar dystiolaeth. Dangosir sgiliau cyfathrebu / cyflwyno rhagorol.

trothwy

Bydd wedi dangos rhywfaint o allu i ddadansoddi a dehongli data astudiaeth achos. Hefyd bydd ganddo rywfaint o ddealltwriaeth o theorïau sy'n cael eu cynnwys yn y modiwl yn ogystal â rhywfaint o allu i ddatblygu ymyriadau seicolegol sy'n seiliedig ar dystiolaeth. Dangosir sgiliau cyfathrebu / cyflwyno rhesymol.

da

A fydd wedi dangos gallu da i ddadansoddi a dehongli data astudiaeth achos. Hefyd, bydd ganddyn nhw syniadau da o ddealltwriaeth feirniadol o ddamcaniaethau sy'n cael eu cynnwys yn y modiwl yn ogystal â gallu da i ddatblygu ymyriadau seicolegol sy'n seiliedig ar dystiolaeth. Dangosir sgiliau cyfathrebu / cyflwyno da.

Canlyniad dysgu

 1. Dangos ymgysylltiad hir, gweithredol a beirniadol â deunydd modiwl

 2. Dealltwriaeth o'r llenyddiaeth a sut i gynnig critig o'r llenyddiaeth at sgiliau meddyliol

 3. Dyfeisio rhaglen ymyrryd sgiliau seicolegol effeithiol a chyfiawnadwy

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Poster 70
Goblygiadau cymhwysol MCQ ar lein - 12 Hydref 10
ymgysylltu beirniadol/critigol 20

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Practical classes and workshops 4
Lecture 20
Seminar 4
Private study 72

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd

Sgiliau pwnc penodol

 • demonstrate effective written and/or oral communication and presentation skills
 • work effectively independently and with others
 • accurately interpret case study data
 • develop justifiable and/or evidence-based interventions
 • develop effective learning aids

Adnoddau

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: