Cysylltiadau Cyflym

Newyddion a Digwyddiadau

@BangorUniLib

Gwybodaeth i Staff y Llyfgell

Croeso i'r Lyfrgell

Chwiliad Llyfrgell

Newyddion a Digwyddiadau

Deiniol 24/7

Mae llyfrgell Deiniol ar agor 24/7 tan Mai 27.

Sylwer y bydd angen i chi ddefnyddio eich cerdyn myfyriwr Bangor i sweipio i fynd i mewn i'r Llyfrgell ar ôl 9pm.

Cymorth a chefnogaeth gan y Llyfrgell yn ystod arholiadau

Rydym yn deall y gall adeg adolygu ac arholiadau achosi straen. Dyma rai gwasanaethau ac adnoddau yn y llyfrgell a all eich helpu. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os gallwn eich helpu gydag unrhyw beth, rhowch wybod i'n staff cyfeillgar a pharod eu cymorth. Cliciwch yma i weld ffyrdd o gysylltu â ni.

Amseroedd agor hir

Mae'r Brif Lyfrgell a Llyfrgell Deiniol yn agored 24/7 tan ddiwedd mis Mai ac mae Llyfrgell y Normal yn agored tan 8.00pm yn ystod yr wythnos. Cliciwch yma i gael y manylion llawn am yr amseroedd agor ym mhob un o'n safleoedd.

Staff y Llyfrgell - yma i chi!

Os oes angen help neu gymorth arnoch, ewch i'r ddeg gwasanaeth (yn y cyntedd). Mae'r desgiau gwasanaeth yn agored tan yn hwyr yn ystod yr wythnos ac mae staff y Gwasanaeth Cwsmeriaid yma hefyd am ran o'r penwythnos. Mae staff ar y safle:
Dydd Llun- Dydd Gwener:  09.00-21.00 (Prif Lyfrgell a Deiniol), 09.00 - 20.00 (Normal);
Sadwrn a Sul:                      12.00-17.00 (Prif Lyfrgell a Deiniol)

Papurau arholiad

I'ch helpu gyda'ch adolygu, mae gan y brifysgol gasgliad o hen bapurau arholiad y gellwch eu gweld ar-lein.

Gwasanaeth cael sgwrs

Nid ydych yn y llyfrgell ond rydych angen help? Gallwch gael sgwrs gyda ni yn y fan a'r lle tra bo'r desgiau gwasanaeth yn agored. Chwiliwch am y faner goch "Gofynnwch i'r llyfrgell" ar ein gwe-dudalennau a dechreuwch sgwrs gan ddefnyddio'r ddyfais!

Cymorth un i un gan y tîm cefnogaeth academaidd

Mae'r tîm cefnogaeth academaidd wrth law i roi cymorth manwl gyda chwilio ein cronfeydd data, gwybodaeth am e-lyfrau neu unrhyw adnoddau eraill, meddalwedd cyfeirnodi a mwy! Cliciwch yma i weld pwy yw Llyfrgellydd Cefnogaeth Academaidd eich coleg.

Ystafelloedd cyfarfod i grwpiau

Hoffech chi gael lle tawelach i astudio gyda'ch gilydd? Beth am un o'n hystafelloedd cyfarfod i grwpiau? Gellwch archebu ystafelloedd yn y Brif Lyfrgell a Llyfrgell y Normal - mae'n rhaid bod o leiaf 3 o bobl yn eich grŵp, a gellir archebu'r ystafelloedd am ddwy awr ar y tro. Gellwch archebu ystafell drwy staff llyfrgell yn eich desg wasanaeth agosaf.

Bwyd a diod

Mae'r peiriannau gwerthu yn y Brif Lyfrgell, Llyfrgell Deiniol a Llyfrgell y Normal yn gwerthu amrywiaeth o ddiodydd poeth ac oer ynghyd â byrbrydau. Mae gan bob safle hefyd ffynnon dŵr yfed.

Er tegwch i ddefnyddwyr eraill y llyfrgell, nid ydym yn caniatáu bwyd poeth mewn unrhyw un o'n hadeiladau oherwydd y sbwriel ychwanegol a'r ogleuon y gallant eu hachosi. Felly, a fyddech cystal â defnyddio'r mannau bwyta penodol (wrth ymyl y peiriannau gwerthu neu'r soffas yn y cyntedd/coridorau).

Mannau astudio eraill

Mae'n gallu bod yn brysur iawn yn y llyfrgell, yn arbennig y cyfrifiaduron. Gellir gweld yn pryd mae cyfrifiaduron ar gael yn y Brif Lyfrgell a Llyfrgell Deiniol.

Mae rhestr o leoedd eraill lle gellwch gael cyfrifiadur os yw'r llyfrgell yn rhy brysur i'w chael.

Mae lle dysgu cymdeithasol a byrbrydau hefyd i'w cael yn Pontio. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

 

Y Llyfrgell yn agored 24/7!

O 8:30am ddydd Llun 6 Tachwedd bydd y Brif Lyfrgell yn agored 24/7.   Sylwer y bydd angen i chi ddefnyddio eich cerdyn myfyriwr Bangor i sweipio i fynd i mewn i'r Brif Lyfrgell ar ôl 9pm.

Helpwch ni i ledaenu'r neges drwy ddefnyddio #BULibrary247 a chynnwys unrhyw luniau a dynnwyd ohonoch eich hun yn y llyfrgell.

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu ymholiadau, cysylltwch â ni drwy gyfryngau cymdeithasol, sgwrsio ar-lein, e-bost neu ein ffonio ar 01248 382981.  Gellwch hefyd siarad â'n staff cyfeillgar a chymwynasgar yng ngwahanol ganghennau'r llyfrgell.

Cliciwch yma i weld oriau agor ein holl ganghennau llyfrgell.

chat loading...