Croeso i'r Lyfrgell

Chwiliad Llyfrgell

 

Newyddion a Digwyddiadau:

Drysau’n agored i gasgliadau archifau ac amgueddfa Prifysgol Bangor

Drysau Agored - ArchifauBydd cyfle i’r cyhoedd gael golwg ar stoc  Archifau a’r Casgliadau Arbennig y Brifysgol fel rhan o ddigwyddiad Drysau Agored ar Ddydd Sadwrn 16 Medi.

 

Bydd yr adran Archifau a’r Casgliadau Arbennig y Brifysgol yn darparu gwledd o lawysgrifau ar gyfer ymwelwyr. Bydd cyfle i drafod yr amrywiaeth o gasgliadau archifol a gedwir gan y Brifysgol cyn cael eich tywys i Goridor Siambr y Cyngor i weld yr arddangosfa, “Hedd Wyn”. Rhaid archebu lle oherwydd bod niferoedd yn gyfyngedig. Cynhelir y sesiwn Saesneg rhwng 10.00-11.00 a’r sesiwn Gymraeg rhwng 11.30-12.30.

Bydd gyfle I ymweld Amgueddfa Hanes Natur y Brifysgol, ac teithiau tywys o gwmpas Prif Adeilad y Celfyddydau. Mwy o wybodaeth am ddigwyddiadau yma.

Os oes gennych ddiddordeb mynychu’r sgyrsiau yn yr Archifdy neu fynd ar un o’r teithiau tywys, gofynnir i chi archebu lle ymlaen llaw. Gallwch wneud hyn drwy ffonio 01248 383276 neu ebostio archives@bangor.ac.uk.

Llongyfarchiadau

Llongyfarchiadau mawr i Heledd Haf Williams, Cynorthwy-ydd Archifau, ar gael ei derbyn yn aelod o orsedd yr Eisteddfod Genedlaethol eleni. Da iawn wir!

Heledd Haf Williams

Eisteddfod 2017

Eisteddfod 2017Cafodd ymwelwyr i’r Eisteddfod gyfle i weld dwy lawysgrif wreiddiol gan Hedd Wyn ddydd Gwener diwethaf. Yn cymeryd rhan yn y cyfarfod ym mhabell Prifysgol Bangor oedd Huw Garmon, yr actor a fu’n portreadu Hedd Wyn yn y ffilm o 1992 a Gerald Williams, nai i Hedd Wyn.

Oriau agor yr Archifdy

Bydd yr archifdy ar gau am bythefnos dros yr Haf rhwng 31ain o Orffenaf - 11eg o Awst, 2017
Byddwn yn ail-agor ar y 14eg o Awst.

Rydym wedi newid y ffordd y darperir erthyglau electronig o'r Llyfrgell Brydeinig.

 

Mae erthyglau Benthyca Rhwng Llyfrgell a gyflenwir gan y Llyfrgell Brydeinig yn awr yn cael eu darparu drwy'r system DRM Lite sydd â rhai manteision dros y system flaenorol:

  • Bellach does dim angen gosod ategion (plug-ins) i fynd at ddogfennau

  • Caiff dogfennau eu cloi i unigolyn (yn hytrach nag i gyfrifiadur), felly gellwch agor dogfennau ar unrhyw beiriant wedi'i gysylltu â'r rhyngrwyd.
  • Gallwch nawr agor eich dogfennau ar declynnau symudol, nid yw’r dogfennau wedi   eu cyfyngu i Gyfrifiaduron Personol. 

[Mwy]

Defnyddio Cyfnodolion Printiedig

Bydd gan rifynnau diweddar o gyfnodolion slip ar y clawr yn gofyn i chi roi tic mewn blwch bob tro y byddwch yn defnyddio'r cyfnodolyn.
Gwerthfawrogir eich cydweithrediad yn fawr, am ein bod yn gwneud hyn i gasglu gwybodaeth gywir ynglŷn â pha gyfnodolion sy'n cael eu defnyddio.

Oriau Agor y Gwasanaeth Llyfrgell:

Mae 24/7 wedi dod i ben. Gwelwch yma am ein horiau agor.

Arddangosfa

Hedd WynMae Archifau a Chasgliadau Arbennig Prifysgol Bangor yn coffáu canmlwyddiant marwolaeth Hedd Wyn gydag arddangosfa yn dathlu bywyd, gwaith a threftadaeth y bardd a'r milwr o Gymro a fu farw ar ddiwrnod cyntaf Brwydr Passchendaele ar 31 Gorffennaf 1917.

Ymysg yr eitemau a gânt eu harddangos bydd drafft o'i awdl 'Yr Arwr' a fwriadai ei chyflwyno i gystadleuaeth y Gadair yn yr Eisteddfod Genedlaethol a oedd i'w chynnal ym Mhenbedw yn 1917.  

Hefyd ceir llythyr, 'Rhiwle yn Ffrainc', a ysgrifennwyd oddeutu 5 wythnos cyn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Mhenbedw, lle mae'n disgrifio bywyd y tu ôl i'r ffosydd ar y Ffrynt Gorllewinol.

Gellir gweld yr arddangosfa o 5 Mehefin tan 15 Rhagfyr yng Nghoridor Ystafell y Cyngor ym Mhrif Adeilad y Celfyddydau.

Byddwn hefyd yn hyrwyddo'r arddangosfa ym mhabell Prifysgol Bangor ddydd Gwener 11 Awst yn Eisteddfod Genedlaethol 2017.

 

Oriau agor yr Archifdy

Oriau Agor yr Archidy: Bydd yr Archifdy ar gau ar ddydd Gwener, 9fed o Fehefin 2017 ar gyfer hyfforddiant staff.

Arddangosfa

Mae Polly Wilton, sy'n wirfoddolwr gyda'r Archifau a Chasgliadau Arbennig, wedi bod yn brysur yn creu arddangosfa yn seiliedig ar gerdyn post o Fangor. Ewch i ddarllenfa Shankland yn y Llyfrgell i weld ei model 3D sy'n ail-greu'r olygfa a chasglwch daflen wybodaeth sy'n datgelu'r stori tu nol i'r cerdyn post.

Polly Wilton

Hyrwyddwyr Llyfrgell 2016-17

Diolch yn fawr iawn:

Alexandra Wuergler (Uwch Hyrwyddwr)

Ankita Goyal     

Finvola Dunphy                 

Laurence Jones

Thandiwe Mphoka

am helpu Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau i wella ein gwasanaethau i fyrywyr.

Byddwn yn chwilio ddiddordeb, afonwch e-bost at: libsupport@bangor.ac.uk ac fe wnawn anfon pecyn cais atoch fis Medi 2017

Cysylltu a'r Facebook

Hyfforddiant Staff a Myfyrwyr ôl-raddedig

Mae'r gwasanaeth llyfrgell ac archifau yn cynnal nifer o sesiynau hyfforddi ar gyfer staff ymchwil a myfyrwyr ôl-raddedig yn ystod semester 1. Rhagor o fanylion ar gael yma:
Staff Ymchwil
Myfyrwyr Ôl-raddedig

 

Cyfnodau benthyca a hawliau benthyca newydd
Staff a myfyrwyr PB yn unig

Rydym wedi adolygu a symleiddio ein cyfnodau benthyca safonol ac wedi cynyddu nifer yr eitemau y gall defnyddwyr y llyfrgell eu benthyca ar y tro.

 

O 25 Awst 2016, bydd yr hawliau fel a ganlyn:

  Nifer yr eitemau Cyfnod benthyca safonol
Israddedigion 15 4 wythnos*
Graddedigion
(Meistr ac Ymchwil)
30 4 wythnos*
Staff y Brifysgol
(Academaidd & Chefnogi)
30 4 wythnos*
Benthycwyr allanol 6 Pethefnos

Cofiwch mae pob benthyciad yn amodol ar gael eu galw yn ôl, a bydd y dyddiadau dychwelyd yn cael eu cwtogi os oes defnyddiwr arall o'r llyfrgell eisiau eitem sydd ar fenthyg.

*Bydd eitemau benthyca safonol sydd heb gael eu galw yn ôl gan ddefnyddiwr arall yn cael eu hadnewyddu'n awtomatig am gyfnod benthyca o 4 wythnos arall, 7 diwrnod cyn y dyddiad dychwelyd. (Sylwer nid yw adnewyddu'n awtomatig yn berthnasol i fenthyciadau i fenthycwyr allanol).

Mwy o Lyfrau

Oes gennym ni ddigon o gopïau o'r llyfrau sydd eu hangen arnoch?
Ydi'r llyfrau sydd ar eich rhestr ddarllen ar gael yn y llyfrgell?

Os na, rhowch wybod i ni.

Mynediad gydol oes i’r llyfrgell

Os ydych yn byw ym Mangor neu’r cyffiniau efallai yr hoffech barhau i ddefnyddio’r llyfrgell a gallwn drefnu ichi gael cerdyn llyfrgell fel y gallwch barhau i gael mynediad at lyfrgell y brifysgol.

Mae gan alumni yr hawl i fenthyca 6 eitem ar unrhyw adeg. Sylwer nid yw rhai categorïau o stoc ar gael i’w benthyca gan fenthycwyr cysylltiol, megis eitemau sydd ar fenthyciad byr ac nid yw mynediad electronig wedi ei gynnwys.

I ofyn am gael defnyddio’r llyfrgell, anfonwch e-bost at: alumni@bangor.ac.uk

chat loading...