Gwybodaeth gysylltiedig

Ymchwil yn yr Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau

Croeso i dudalennau ymchwil. Mae'r ysgol yn rhyngddisgyblaethol, cydweithredol, creadigol a beirniadol.

Yn yr Ymarfer Asesu Ymchwil diweddaraf (2014) roeddem yn rhan o gyflwyniad mwy i Uned Asesu 35: Cerddoriaeth, Drama, Dawns a’r Celfyddydau Perfformio. Cawsom sgôr o 30% ar lefel 4* (gyda'r gorau yn y byd) a 51% ar lefel 3* (yn rhagorol yn rhyngwladol). Cawsom hefyd ganlyniadau uchel am effaith: 40% ar lefel 4* a 60% ar lefel 3* gyda chyfartaledd pwyntiau gradd o 3.4 allan o 4, oedd yn golygu bod effaith ymchwil yr ysgol naill ai gyda'r gorau yn y byd neu'n rhagorol yn rhyngwladol o ran ei ansawdd. Roedd hyn yn gynnydd sylweddol ers yr Ymarfer Asesu Ymchwil cynt (2008) pan oedd yr ysgol dim ond yn flwydd oed. Cafodd aelodau o'r ysgol eu cynnwys yn Uned Asesu 57, sef Iaith a Llenyddiaeth Saesneg, a gafodd sgôr o 15% ar lefel 4* (sef y lefel uchaf), 30% ar lefel 3*; ac yn Uned Asesu 50, Astudiaethau Ewropeaidd, a gafodd sgôr o 5% ar lefel 4* a 20% ar lefel 3*. Ers hynny, penodwyd aelodau staff newydd sydd wedi cryfhau diwylliant ymchwil yr ysgol ymhellach.

Cryfderau/arbenigeddau ymchwil

Ein prif gryfderau yw gwaith ein haelodau staff ym maes diwylliant digidol; y cyfryngau a chyfathrebu perswadiol; a theori ac ymarfer creadigol (ymarfer fel ymchwil).

Partneriaethau Ymchwil

Mae gennym berthynas arbennig o gryf o fewn y sector diwydiannau creadigol yng Nghymru, ac rydym hefyd yn ymwneud â'r economi greadigol yn fwy cyffredinol, ym Mhrydain a thu hwnt. Mae hyn yn cyfrannu at nifer o agweddau o'n gweithgareddau ymchwil, ac yn gymorth i hyrwyddo ein gwaith hefyd. Ar lefel gymunedol, rydym yn cymryd rhan  mewn projectau a datblygiadau yn rheolaidd. Mae hyn yn cynnig cyfleoedd gwerthfawr i'n myfyrwyr, ac mae hefyd yn gymorth i gynyddu effaith gyffredinol ein gweithgareddau a chodi ymwybyddiaeth amdanynt. Mae'r cwmnïau a'r sefydliadau rydym wedi cydweithio â hwy yn ddiweddar yn cynnwys BAFTA Cymru, cwmni teledu annibynnol Cwmni Da, NoFit State Circus a'r Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr.

Digwyddiadau Ymchwil

Mae gennym ddiwylliant ymchwil bywiog a chyfeillgar. Mae ein cyfres ymchwil wythnosol, "Media Sandwich", yn cynnwys cydweithwyr o Fangor, myfyrwyr ôl-radd ac ymchwilwyr ac ymarferwyr o bob rhan o Brydain a thu hwnt mewn awyrgylch gefnogol, os beirniadol. Rydym hefyd yn gwahodd gwesteion arbennig, ysgolheigion ar ymweliad ac eraill i roi cyflwyniadau ar eu gwaith ymchwil a'u hymarfer