Ymchwil gyfoes ym maes cerddoriaeth gysegredig

Cerddoriaeth mewn eglwys ddwyieithog

Eglwys ddwyieithog yw’r Eglwys yng Nghymru, lle mae testunau swyddogol y litwrgi wedi’u hargraffu yn y ddwy iaith ochr yn ochr â’i gilydd. Gellir defnyddio testun mydryddol sydd ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg (e.e. emynau a chaneuon) yn gyfnewidiol â’r un gerddoriaeth; nid yw hyn yn wir ynglŷn â’r testunau rhyddieithol (e.e. Gloria a Sanctus), sef prif ran y bobl o’r litwrgi, a genir yn aml. Gyda mwyfwy o wasanaethau dwyieithog, mae angen am yr adnoddau hynny.

Prif ddeilliant y fenter hon yw Cymun y Cymry/The Welsh Eucharist gan John Harper (2004). Mae hwn yn osodiad ar gyfer y Cymun dwyieithog newydd. Cyflwynwyd adroddiad ar y sialensiau a’r cyfyngiadau a wynebir, ynghyd â’r atebion a ddyfeisiwyd i’r problemau, yng nghynhadledd 2007 Canolfan Uwch-Astudiaethau Cerddoriaeth Cymru. Mae testun y papur hwnnw ar gael ar-lein. Mae’r sgôr gerddorol a recordiad dangosiadol sylfaenol ar gael o RSCM Music Direct. Gellwch lawrlwytho podlediad am y gosodiad o wefan RSCM.

Yn dilyn Cymun y Cymry/The Welsh Eucharist a chydag anogaeth esgobion yr Eglwys yng Nghymru, bydd CRACG yn mynd ati i lunio a chreu adnoddau cerddorol dwyieithog i’w defnyddio mewn addoliad.

Cerddoriaeth a hyfforddiant gweinidogaethol

Mae diffyg profiad o’r traddodiad Cristnogol ac o addoliad Cristnogol yn mynd yn fwyfwy cyffredin ymysg y rheiny sy’n paratoi ar gyfer gweinidogaethu yn yr Eglwysi, lle mae niferoedd cynyddol o glerigwyr wedi dod yn Gristnogion yn oedolion. Oherwydd y pwysau sy’n darparu cyrsiau hyfforddi, ni allant roi ond yr ystyriaeth leiaf i gerddoriaeth mewn addoliad, fel bod y clerigwyr yn dibynnu ar eu chwaeth a’u dewis personol, heb roi rhyw lawer o ystyriaeth i’r adnoddau a’r traddodiadau ehangach sydd ar gael.

Bydd CRACG yn cydlynu’r gwaith o baratoi ‘pecyn offer’ llawn dychymyg ar gyfer ordinandiaid a’r rhai sydd newydd gael eu hordeinio. Bydd hyn yn gofyn am ystyriaeth ofalus er mwyn rhoi sylw i’r amrywiaeth o gyd-destunau ac o adnoddau a geir o fewn eglwysi lleol, ac i ddulliau effeithiol o ddysgu ac o gyfeirio, sydd fwyaf tebygol trwy ddulliau electronig.

Cerddoriaeth ar gyfer Addoliad Cyffredin

Fel rhan o’r bartneriaeth ag Ysgol Frenhinol Cerddoriaeth Eglwysig, bydd CRACG yn cydlynu’r gwaith o ddatblygu adnoddau newydd ar gyfer litwrgïau newydd Eglwys Loegr, sef Addoliad Cyffredin. Erbyn hyn, mae saith cyfrol o Music for Common Worship wedi’u cyhoeddi (2000-2006). Yn ystod y blynyddoedd nesaf, eir ati i baratoi adnoddau newydd ar gyfer Amserau a Thymhorau, Gwyliau, Gweddi Ddyddiol, Defodau ar y Ffordd, Ordeinio, Cerddoriaeth ar gyfer Gwasanaethau Bugeiliol.

Diwinyddiaeth Cerddoriaeth mewn addoliad

Tuag at ddiwinyddiaeth Anglicanaidd o gerddoriaeth mewn addoliad

Mae’r Eglwys Anglicanaidd yn mynegi ei hathrawiaeth trwy ei haddoliad. Mae hyn yn gosod gofynion penodol ar natur ddiwinyddol ei cherddoriaeth nad yw, hyd yma, wedi’i hadolygu na’i mynegi’n ddigonol. Trwy gyfres o draethodau a dialogau, gobeithir gweithio tuag at fynegiant dilys o ddiwinyddiaeth Anglicanaidd cerddoriaeth mewn addoliad.

Koinonia a cherddoriaeth mewn addoliad

Mae’r Parch. Douglas Galbraith wrthi’n cwblhau thesis sy’n archwilio’r cysyniad diwinyddol sydd y tu ôl i koinonia a’i defnydd posibl fel model ar gyfer deall a defnyddio cerddoriaeth mewn addoliad. Yn ogystal â chymryd arolwg eang ar y materion perthnasol, mae’r thesis tair astudiaeth achos dra gwahanol lle gellir dirnad koinonia. Towards a new ecclesial model for music in worship: music and the theology and discernment of koinonia yw’r teitl dros dro a roddwyd ar y thesis, y disgwylir ei gwblhau yn 2008.