Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Croeso gan Bennaeth yr Ysgol

Head of School - Chris Collins

Croeso i'n gwefan ni. Rwy'n gobeithio y gwnaiff y tudalennau yma roi cipolwg i chi ar amrywiaeth eithriadol y gweithgareddau creadigol a deallusol sy'n digwydd yma yn yr Ysgol Cerddoriaeth a'r Cyfryngau.

Cerddoriaeth

Mae Bangor yn un o'r ychydig brifysgolion yn y Deyrnas Unedig lle gallwch chi astudio cerddoriaeth yn ei holl agweddau, gan gynnwys polyffoni canoloesol cynnar a chyfansoddi electroacwstig, a phob genre arall yn ddiwahân. O fewn y fframwaith eang yma mae gennym arbenigwyr mewn meysydd arbenigol, gan gynnwys cerddoriaeth yr 20fed ganrif, perfformio clasurol, cerddoriaeth mewn iechyd a lles, a chyfansoddi ym mhob arddull.

Mae yma gyfleusterau gan cynnwys ystafelloedd ymarfer seinglos a stiwdios cerddoriaeth electronig sydd newydd eu hadnewyddu, pob un ar agor 24 awr y dydd. Mae gennym ddwsinau o offerynnau heb eu hail, dwy neuadd gyngerdd odidog, rhaglen dda o gyngherddau, dros dwsin o ensemblau perfformio y cewch ymuno a nhw'n rhad ac am ddim, a thîm o staff sy'n cynnwys cerddolegwyr, cyfansoddwyr a pherfformwyr o fri rhyngwladol. Does unlle gwell i astudio Cerddoriaeth.

Y Cyfryngau

Os ydych chi'n chwilio am yrfa yn y cyfryngau, mae gennym gwrs ar eich cyfer chi. O ran y cyfryngau mae'r holl raglenni sydd gennym yn cyfuno astudiaethau academaidd â phrofiad ymarferol, sy'n golygu y byddwch chi'n ennill y sgiliau sydd eu hangen arnoch wrth ddatblygu eich creadigrwydd. Rydym yn cynnig cyrsiau mewn Ffilm, Astudiaethau'r Cyfryngau, Cynhyrchu ar gyfer y Cyfryngau, Ysgrifennu Creadigol, Newyddiaduraeth, Theatr a Dylunio Gêmau, ac mae'n bosib astudio'r rhan fwyaf ohonynt ar wahân neu ar y cyd.

Ymhlith y cyfleusterau a'r cyfarpar proffesiynol mae theatr, stiwdio radio, ystafelloedd golygu digidol, a digonedd o offer fideo a sain o'r radd flaenaf y caiff y myfyrwyr eu benthyca am ddim. Mae yma academyddion o'r radd flaenaf, yn ogystal ag ymarferwyr profiadol megis cynhyrchwyr ffilmiau, perfformwyr a sgriptwyr..

Lleoliad godidog

Mae Bangor yn unigryw o ran ei lleoliad daearyddol godidog. Ni all yr un brifysgol arall gymharu â Bangor i rai sy'n mwynhau'r awyr agored. O'r adeilad Cerddoriaeth mi welwch chi olygfeydd ysblennydd o arfordir y gogledd a mynyddoedd Eryri. Mae adeilad y Cyfryngau â'i olygon ar Ynys Môn ac mewn cwta bum munud mi allwch chi gerdded at lannau Afon Menai. Er hynny oll dim ond ond tair awr o Lundain ar y trên ydyn ni!

Hunaniaeth ranbarthol a golygon rhyngwladol

Mae'r ymdeimlad o le yn arbennig o gryf ym Mangor. Dyma brifddinas ddiwylliannol y gogledd, a saif mewn ardal hynod Gymreigaidd. Ni yw'r unig brifysgol yng Nghymru lle gallwch chi astudio rhai o'r pynciau (gan gynnwys Cerddoriaeth) yn gyfan gwbl trwy gyfrwng y Gymraeg, pe baech chi'n dewis hynny. Mae Bangor hefyd yn ddinas gosmopolitan a bob blwyddyn mae'n croesawu cannoedd o fyfyrwyr ac ymwelwyr eraill o bob cwr o'r byd. Mae'r cymysgedd nodedig yma o hunaniaeth ranbarthol a golygon rhyngwladol yn gwneud Bangor yn lle cyffrous i astudio pwnc creadigol o'r fath.

Ysgol afieithus

Afieithus yw'r gair i ddisgrifio Bangor orau. Mae'r Ysgol Cerddoriaeth a'r Cyfryngau yn gymuned fywiog o ryw 500 o artistiaid a meddylwyr creadigol, a gobeithiaf y byddwch chi hefyd yn penderfynu ymuno â ni.

Professor Chris Collins
Pennaeth yr Ysgol