Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Wythnos Am Wastraff #WAW18

Rhai o'r myfyrwyr a fu'n hel sbwriel oddi ar y traeth.Rhai o'r myfyrwyr a fu'n hel sbwriel oddi ar y traeth.Yr wythnos diwethaf, cynhaliodd Prifysgol Bangor ei ail ‘Wythnos Am Wastraff ‘(WAW) erioed rhwng dydd Sadwrn 29ain Medi a dydd Gwener 5ed Hydref 2018. Lansiwyd yr ymgyrch i rannu syniadau a chodi ymwybyddiaeth am bwysigrwydd defnyddio adnoddau yn effeithlon yn y Brifysgol ac yn Ninas Bangor, fel ein bod yn gallu lleihau ein heffeithiau amgylcheddol yn lleol ac yn genedlaethol ac i annogein myfyrwyr i fod yn ddinasyddion byd-eang cyfrifol.

Gweithiodd y Lab Cynaliadwyedd mewn partneriaeth â Champws Byw, Neuaddau Preswyl, Tai Myfyrwyr, Arlwyo, y Swyddfa Ryngwladol, Cyngor Gwynedd, Sefydliad Siartredig Rheoli Gwastraff (CIWM) a British Heart Foundation Cymru (BHF) i redeg ystod o weithgareddau a digwyddiadau cyffrous yn ystod yr wythnos WAW. Roedd y rhain yn cynnwys digwyddiad glanhau’r traeth, ymweliadau ymwybyddiaeth gwastraff mewn neuaddau myfyrwyr a lletyai preifat, sgyrsiau gyrfaoedd gwastraff, digwyddiad glanhau campws, diwrnod rhannu gwybodaeth, cwisiau ailgylchu, noson ddadlau, noson ffilm a noson crefftau eco, ynghyd a digwyddiadau eraill llai i rannu syniadau.

Ar ddydd Sadwrn y 29ain o Fedi, trefnodd Undeb y Myfyrwyr a'r Lab Cynaliadwyedd ddigwyddiad glanhau’r traeth i rhoi sbardun i weithgareddau WAW eleni. Aeth tua 50 o fyfyrwyr i draeth Dinas Dinlle i gasglu sbwriel. Gwnaethpwyd gwaith anhygoel yn glanhau'r traeth a chasglwyd tua 30 bag o sbwriel.

Yn ystod dydd Llun a dydd Mawrth, ymwelodd tîm y Lab Cynaliadwyedd, tîm y Neuaddau Preswyl  a chriw o wirfoddolwyr â 349 o fflatiau/ceginau yn neuaddau’r myfyrwyr. Buont yn edrych ar eu hymddygiadau ailgylchu, ateb cwestiynau a rhoi cyngor ailgylchu i ychydig dros 200 o fyfyrwyr. Ymwelodd Cyngor Gwynedd, Tai Myfyrwyr a'r Undeb Myfyrwyr hefyd â lletyai preifat, gan ymweld â 336 o gartrefi i gyd dros y ddeuddydd, rhoi cyngor a chymorth i 147 o fyfyrwyr ar garreg eu drws, a rhannu 46 o focsys ailgylchu.

Rhai o'r tîm a fu'n rhannu cyngor am ailgylchu i myfyrwyr sy'n byw yn y gymuned.Rhai o'r tîm a fu'n rhannu cyngor am ailgylchu i myfyrwyr sy'n byw yn y gymuned.Ar y dydd Mercher roedd ‘Sgwrs Gyrfa Gwastraff’, wedi ei drefnu gan CIWM a’r Lab Cynaliadwyedd yn agored i’r holl fyfyrwyr. Gwahoddwyd siaradwyr o Gyfoeth Naturiol Cymru, Ynys Resources a'r Lab Cynaliadwyedd. Hyrwyddodd y digwyddiad fuddion bod yn aelod o gorff proffesiynol i fyfyrwyr a rhoddwyd cyngor gyrfaol yn y diwydiant gwastraff ac adnoddau. Mynychodd dros 20 o fyfyrwyr y seminar 90 munud a daeth 7 myfyriwr yn aelodau newydd o CIWM yn ystod yr wythnos.

Cynhaliwyd diwrnod rhannu gwybodaeth yn nerbynfa Adeilad Thoday ar y dydd Iau, gyda stondinau yn cynnwys y Lab Cynaliadwyedd, Campws Byw, Tai Myfyrwyr, Arlwyo, Cyngor Gwynedd, CIWM a BHF. Roedd yn gyfle i staff a myfyrwyr drafod unrhyw faterion yn ymwneud â gwastraff yn y Brifysgol a'r gymuned, i ddysgu am y bartneriaeth ailddefnyddio sy’n bodoli rhwng y Brifysgol a BHF, i brynu poteli dŵr a cwpanau coffi y gellir eu hailddefnyddio o'r Brifysgol, i ymuno â sefydliad proffesiynol ac i drio’n gêm ailgylchu ar-lein. Daeth ychydig dros 60 o fyfyrwyr i ymweld â'n stondinau, ynghyd â llond llaw o aelodau staff.

Yn ogystal â hyn, trefnodd tîm Campws Byw nifer o ddigwyddiadau gyda'r nos gyda chefnogaeth gan y Swyddfa Ryngwladol a oedd yn cynnwys cwis ailgylchu, noson ddadlau, noson ffilm a noson crefftau eco. Hefyd, cyflwynwyd digwyddiad Glanhau'r Campws yn ystod y dydd Mercher.

Unwaith eto eleni cynhaliwyd y digwyddiad ar y cyd â Phrifysgol Makerere yn Uganda i redeg WAW ar draws y cyfandiroedd. Y thema eleni yn Makerere oedd 'Lleihau, Ailddefnyddio ac Ailgylchu Plastig' ac roedd gweithgareddau'n cynnwys negeseuon strategol, Melinau Trafod, allgymorth cymunedol i blant ysgol gynradd, ymgyrch cyfryngau cymdeithasol, a chasglu a didoli gwastraff plastig i'w waredu'n gynaliadwy.

Dywedodd trefnydd WAW a Chydlynydd Gwastraff Campws Prifysgol Bangor, Gwen Holland:

Pori dros gwis.Pori dros gwis."Mae WAW18 wedi bod yn llwyddiant ysgubol, a dim ond oherwydd ymroddiad a gwaith tîm staff Prifysgol Bangor, ein partneriaid allanol ac wrth gwrs, ein myfyrwyr ni. Cawsom amrywiaeth eang o ddigwyddiadau a gweithgareddau trwy gydol yr wythnos eleni, a gwnaeth hyn hi’n haws i fyfyrwyr ddewis cymryd rhan mewn maes o ddiddordeb arbennig yw hunain. Roedd ymgysylltiad a chyfranogiad myfyrwyr yn llawer uwch ac mae’n braf adrodd fod maint ac ansawdd yr ailgylchu yn ein neuaddau preswyl wedi gwella'n sylweddol ers y llynedd. Fe wnaethom ymgysylltu wyneb yn wyneb gyda dros 500 o fyfyrwyr yn ystod yr wythnos, gadael cardiau galw i’r rhai oedd allan a rhannu gwybodaeth ar gyfryngau cymdeithasol hefyd. Rwy'n gobeithio y bydd WAW yn siapio ymddygiad staff a myfyrwyr ar gyfer y flwyddyn i ddod, yn dangos yn glir y gallwn gyda'n gilydd wneud gwahaniaeth mawr. "

Ychwanegodd Deirdre McIntyre, Pennaeth Bywyd Preswyl:

“Mae llwyddiant WAW2018 yn dyst i waith caled a chydweithio go iawn rhwng adrannau. Mae gennym fyfyrwyr brwdfrydig fel partneriaid yn y prosiect hwn hefyd, trwy'r Rhaglen Bywyd Campws Hwyliau. Mae'r gwaith traws-Brifysgol hwn yn sylfaen ar gyfer llwyddiant ym mhob un o'n mentrau cynaladwyedd.”

Dywedodd Danielle Katz, Myfyriwr Rheoli Amgylcheddol MBA:

"Roedd WAW yn gyfle gwych i helpu myfyrwyr ddeall y system ailgylchu yn well. Roedd hefyd yn wych cael cyfle i ymgysylltu â arbenigwyr yn y diwydiant gwastraff trwy ddigwyddiad gyrfa CIWM."

Dyddiad cyhoeddi: 12 Hydref 2018