Swyddfa Tai Myfyrwyr

Chwilio am dŷ?

Chwilio am dŷ? Peidiwch â chwilio ymhellach!

Studentpad

Mae’r Swyddfa Tai Myfyrwyr yn ymdrin â llety preifat ar rent i fyfyrwyr yn bennaf. Ewch i wefan Studentpad lle gellwch chwilio drwy ein cronfa ddata am yr eiddo delfrydol i’w rentu.

Edrychwch ar y rhestr o lefydd gwag am y flwyddyn academaidd hon a 2019/20 - eiddo newydd yn cael eu hychwanegu bob dydd!

Gellwch hefyd lawrlwytho Canllawiau Myfyrwyr i Lety Preifat, sydd wedi’i gynllunio i’ch helpu wrth chwilio am eich tŷ cyntaf yn y sector rhentu preifat. Mae’n tynnu sylw at y pethau i edrych amdanynt a’ch hawliau fel tenant. Mae croeso i chi ddefnyddio’r canllawiau a’r rhestrau gwirio niferus i fyfyrwyr sydd i’w cael yma (e.e. Rhestr Wirio Chwilio Am Dy; Cytundebau Tenantiaeth – Canllawiau i Fyfyrwyr; Symud i mewn – rhestr wirio; Rhestr wirio Symud Allan; Canllawiau i Fyfyrwyr Yn Y Gymuned).

Dewch i wybod am Wobrau Landlordiaid Undeb y Myfyrwyr yma.

Myfyrwyr tu allan i Fangor e.e. Wrecsam

  • Mae croeso i chi hefyd gael mynediad at yr un gefnogaeth (e.e. cyfarwyddyd ynghylch contract ac yn y blaen) o Swyddfa Tai Myfyrwyr Bangor fel y nodir uchod – efallai y bydd yn haws i chi gysylltu â ni dros y ffôn neu drwy e-bost neu Skype.
  • Mae croeso i chi ddefnyddio’r canllawiau a’r rhestrau gwirio niferus i fyfyrwyr sydd i’w cael yma.
  • Mae Prifysgol Glyndŵr yn garedig iawn wedi cytuno y gall ein myfyrwyr yn Wrecsam edrych ar eu rhestri llety preifat y gellir eu gweld yma. Os ydych angen manylion cyswllt Tîm Safonau Tai Cyngor Wrecsam, cysylltwch â Swyddfa Tai Myfyrwyr Bangor yn taimyfyrwyr@bangor.ac.uk

Ble i ddod o hyd i’r Swyddfa Tai Myfyrwyr

Cewch hyd i’r Swyddfa Tai Myfyrwyr ar lawr cyntaf Neuadd Rathbone, Ffordd y Coleg, Bangor, LL57 2DF.

Rydym ar agor rhwng 9am a 4:30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Ffôn: 01248 382034/2883
E-bost: taimyfyrwyr@bangor.ac.uk

Eich Adborth

Yr ydym yn croesawu eich adborth. Os oes gennych unrhyw adborth, cysylltwch ag un o’r canlynol:

Enw Swydd
Maria Lorenzini Cyfarwyddwr Gwasanaethau Myfyrwyr
Steph Barbaresi Pennaeth Cefnogi Myfyrwyr

Flogiau

Croeso i flogiau fideo myfyrwyr Bangor!

Yma, mae ein myfyrwyr yn rhannu eu profiad o dai ym Mangor, ac yn cynnig cynghorion a sylwadau am sut i ddod o hyd i’r tŷ gorau!

Studentpad a chyngor am landlordiaid

I glywed rhesymau dros ddefnyddio Studentpad, ac am gynghorion am gyllid a’r manteision o ddefnyddio landlordiaid lleol, gwrandewch ar Lauren (Cymraeg)

Cyngor gan fyfyrwyr yn y drydedd flwyddyn

Am gyngor gan fyfyriwr sy’n ymwybodol o’r sefyllfa, gwrandewch ar George a Jamie (Fideo yn Saesneg)

Cyngor gan rywun sydd newydd ddechrau chwilio am dŷ

Gwrandewch ar Aleksandra yn siarad am sut y bydd hi’n chwilio am dŷ am y tro cyntaf.

Gwresogi a defnyddio Asiantaethau Gosod

I glywed cynghorion am wresogi a defnyddio Asiantaethau Gosod, gwrandewch ar Tref

Gyda pwy ddyliwn i fyw?

I glywed cyngor am ddewis pobl i gyd-fyw â nhw, gwrandewch ar Dani (Saesneg)

Gan bwyll!

Peidiwch â rhuthro! Gwrandewch ar Jenny (Saesneg)

Newyddion a mwy