Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Her Dr Zigs i Menter drwy Ddylunio

Y myfyrwyr a fu'n cymryd rhan a chyflwyno'u syniadau yn noson derfynol Menter drwy Ddylunio eleniY myfyrwyr a fu'n cymryd rhan a chyflwyno'u syniadau yn noson derfynol Menter drwy Ddylunio eleniCafwyd penllanw Menter drwy Ddylunio 2014 yr wythnos ddiwethaf gyda thimau o fyfyrwyr yn cyflwyno eu syniadau i banel o feirniaid a chynulleidfa o wahoddedigion.  Gosodwyd yr her - sef dylunio deunydd pecynnu newydd i'w teganau anghyffredin  - gan Dr Zigs Extraordinary Bubbles, cwmni cynhyrchu teganau o Ogledd Cymru.

Fe wnaeth gwerthwr cenedlaethol ddangos diddordeb mewn dosbarthu nwyddau Dr Zigs, ar yr amod bod eu pecynnu'n cael ei ail-ddylunio.  Daeth Menter drwy Ddylunio i'r adwy gan ddarparu ffordd sydyn a chreadigol i gynhyrchu amrywiaeth eang o ddyluniadau i'w hystyried. 

Gan weithio mewn 12 o dimau amlddisgyblaethol, mae 60 o fyfyrwyr Seicoleg, Peirianneg Electronig, Dylunio Cynnyrch, a Busnes wedi cydweithio â Dr Zigs i greu a datblygu deunyddiau pecynnu posibl.  Cafodd y myfyrwyr brofiad uniongyrchol o weithio ar broject masnachol byw.  O'r ochr arall cafodd Dr Zigs syniadau newydd a ffres o ran pecynnu eu nwyddau gyda chyfraniadau gan arbenigwyr academaidd.

Ar ôl cyflwyno eu syniadau fe wnaeth y myfyrwyr arddangos eu cynlluniau a'u taflenni hysbysebu mewn sioe debyg i un ffair fasnach.

Un o'r rhai oedd ar y panel beirniaid oedd Paola Dyboski-Bryant o Dr Zigs ac, ar ôl iddynt drafod y cynigion, meddai wrth y myfyrwyr, "fe wnaethoch chi waith rhyfeddol ... roedd eich cynigion yn destun cryn drafod i ni.   Roedd yna syniadau newydd a chreadigrwydd ym mhob un o'ch dyluniadau."

Paola Dyboski-Bryant o Dr Zigs Extraordinary Bubbles yn cyflwyno siec i'r ennillwyr o Dîm Crocws, (ch-dd): Sam James, Bogdan Pop, Jordan Burns a Rory Robson.Paola Dyboski-Bryant o Dr Zigs Extraordinary Bubbles yn cyflwyno siec i'r ennillwyr o Dîm Crocws, (ch-dd): Sam James, Bogdan Pop, Jordan Burns a Rory Robson.Fe wnaeth y Tîm Crocws buddugol, sef Jordan Burns, Rory Robson a Bogdan Pop dderbyn gwobr o £2,500 am eu cynllun 'Bubble Towers',gyda'r ail wobr o £1,000 yn mynd i'r Tîm Tegeirian a'r drydedd wobr o £500 yn mynd i'r Tîm Blodyn Haul.  Roedd y beirniadaethau wedi'u seilio ar pa becynnu oedd orau ar gyfer y nwyddau dan sylw. 

Yn ogystal â'r wobr ariannol bydd y tîm buddugol hefyd yn cael cefnogaeth a chyngor i ddatblygu eu cynllun ymhellach a chyfle i weithio gyda Dr Zigs yn y dyfodol.

Meddai Rory Robson, y myfyriwr Seicoleg yn y tîm buddugol:

'Roedd Menter drwy Ddylunio'n newid dymunol o ochr academaidd bywyd prifysgol oherwydd fe gefais gyfle i ddefnyddio fy sgiliau a'm creadigrwydd mewn sefyllfa go iawn.  Bob wythnos cawsom olwg ddiddorol ar amrywiaeth o wahanol agweddau'n ymwneud â'r broses ddylunio o droi syniadau'n realiti.  Fe wnes i orffen y daith efo project yr oeddwn yn falch iawn ohono ac fe wnes i lawer o ffrindiau newydd yn ogystal."

Meddai Bogdan Pop, y myfyriwr Busnes o'r un tîm:

"Dwi'n meddwl mai'r ffactorau wnaeth ennill y wobr gyntaf i ni oedd ein bod wedi meddwl am holl agweddau'r cynnyrch, gwneud amser i gyfarfod â'r cleient, datblygu prototeip gweithredol a oedd yn parchu'r cysyniad busnes, a hefyd creu gwefan, cardiau busnes a chrysau T y tîm. Roedd yna lawer o ymdrech a brwdfrydedd tu ôl i'n gwaith."

Mae'n wych gweld cyn-fyfyrwyr a fu ar y rhaglen yn dychwelyd fel pobl broffesiynol lwyddiannus, yn gweithredu fel ymgynghorwyr ac yn helpu i feirniadu syniadau a gynigir.  Meddai Matt Kennedy, aelod o'r panel beirniaid ond hefyd yn gyn-enillydd Menter drwy Ddylunio ac erbyn hyn yn Uwch Beiriannydd Dylunio yn Unilever, "Fe wnaeth cymryd rhan ym Menter drwy Ddylunio fel myfyriwr israddedig fy helpu i gyflawni fy ngwaith yn Unilever drwy ddangos i mi werth cydweithio rhyngddisgyblaethol a chyfathrebu'n glir.  Roedd yn bleser pur cael dychwelyd fel un o'r beirniaid gyda thasg mor gyffrous i'w chyflawni."

Meddai Dr Andy Goodman,  Cyfarwyddwr Canolfan Arloesi Pontio:

"Mae Menter drwy Ddylunio wedi cael ei ddatblygu dros y pum mlynedd ddiwethaf i ddangos sut y gall myfyrwyr, busnes, academyddion ac aelodau o'r gymuned leol gydweithio i greu gwerth drwy ddylunio.  Mae ymroddiad a chreadigrwydd pawb a gymerodd ran wedi bod yn anhygoel."

Mae'r tîm sy'n trefnu Menter drwy Ddylunio'n gyffrous wrth feddwl y bydd sesiynau'r flwyddyn nesaf yn cael eu cynnal yn y Ganolfan Arloesi newydd sbon yn Pontio ac maent yn credu y bydd yn gwneud cyfraniad cadarnhaol iawn.  Bydd y lle newydd yn gartref priodol iawn i ethos y rhaglen.    Gwrandewch ar Dr Andy Goodman yn egluro (yn Saesneg) sut mae Menter drwy Ddylunio'n awr yn cael ei ystyried yn weithgaredd canolog i'r ganolfan arloesi yn Pontio

Yr arbenigwyr academaidd a gyflwynodd y rhaglen oedd: Dr Iestyn Pierce o'r Ysgol Cyfrifiadureg a Pheirianneg Electronig, Dewi Rowlands, Dylunio Cynnyrch, Ysgol Addysg, Dr Andy Goodman, Cyfarwyddwr Canolfan Arloesi Pontio, Dr John Parkinson o Seicoleg a Dr Siwan Mitchelmore o'r Ysgol Busnes.  Aelod arall oedd Chris Walker, mentor y Rhaglen Cefnogi Menter sy'n rhoi cefnogaeth i fyfyrwyr a graddedigion Prifysgol Bangor i ddatblygu eu syniadau, ac a fydd yn hwyluso'r sesiynau 'Hothaus'.  Fe wnaeth grŵp o fyfyrwyr y gyfraith ym Mangor helpu'r myfyrwyr i lunio eu cytundebau tîm, gyda chydweithrediad Dr Pedro Telles o Ysgol y Gyfraith.  Bu Lowri Owen a Ceri Jones o'r Rhaglen Byddwch Fentrus yn y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yn cydlynu'r rhaglen.

Mae'r myfyrwyr ôl-radd a weithredodd fel hwyluswyr timau yn cynnwys Abhinav Dubey, Ben Smith, Elin Holbeck, Lesley McCarthy, Louise Ainsworth, Mehran Rafiei, Oliver Raspin, Patricia Carbone, Sam James, Sebastien Combret a Sion Edwards.

Ar y panel beirniaid roedd: Dewi Hughes o Pontio,  Matt Kennedy, o Uniliver, Paola Dyboski-Bryant, o Dr Zigs Extraordinary Bubbles, Dave Noddings o DMM International Ltd, Phil Nelson o Surflines a Jon Owens o GreyPixel Design.  Roedd panel o feirniaid iau hefyd yn bresennol gan roi eu hymatebion i'r dyluniadau.  Rhoddodd y Beirniaid Iau hefyd y wobr i'r tîm Crocws.

Mae myfyrwyr sy'n cwblhau'r rhaglen yn ennill 25 o bwyntiau Gwobr Cyflogadwyedd Bangor.

Tynnwyd sylw at Fenter drwy Ddylunio'n ddiweddar gan y Carnegie Trust yn eu herthygl ar ‘Exchanging Evidence on Enterprise Education’ yn yr adroddiad 'The Welsh Dragon'.

Gwrandewch ar y broses Menter drwy Ddylunio'n cael ei hegluro

Caiff y rhaglen Menter drwy Ddylunio ei hariannu drwy Ganolfan Arloesi Pontio

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mai 2014