Ein graddau

Astudio trwy’r Gymraeg

Ar hyn o bryd mae o leiaf 40 credyd ar gael yn ddwyieithog ym mhob blwyddyn o’r cwrs israddedig. Golygai hyn y byddwch yn gymwys am ysgoloriaethau (hyd at £750 y flwyddyn) gan Brifysgol Bangor a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol petaech yn dewis gwneud y cwrs yn ddwyieithog. Mae’r modiwlau hyn yn amrywio o ran eu darpariaeth Cymraeg, ond gan amlaf maent yn cynnwys cyfuniad o ddarlithoedd Cymraeg a Saesneg, yn ogystal â seminarau a thiwtorialau Cymraeg. Cewch gyflwyno aseiniadau ac/neu sefyll arholiadau drwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg – chi biau’r dewis.

Yn ogystal â modiwlau dwyieithog, cewch gefnogaeth gyson gan diwtor personol sy’n siarad Cymraeg a chefnogaeth gan Ganolfan Bedwyr a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, sy’n darparu adnoddau ar gyfer cynorthwyo astudiaethau cyfrwng Cymraeg.

Cyrsiau cyfrwng Cymraeg a dwyieithog

Cyrsiau cyfrwng Saesneg

Dewch i wybod mwy am sut le yw Ysgol Seicoleg Prifysgol Bangor

Mwy o wybodaeth

Ysgrifennydd Mynediad
Ysgol Seicoleg
Ffôn: 01248 382629
e-bost: seicoleg@bangor.ac.uk
www.bangor.ac.uk/seicoleg