Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion

Holl newyddion

Dyfarnu Ysgoloriaethau Cydraddoldeb rhwng y Rhywiau 19/20

O'r chwith: Claire Carrington, Ally Jackson a Victoria Chinery.O'r chwith: Claire Carrington, Ally Jackson a Victoria Chinery.Dyfarnwyd tair 'Ysgoloriaeth Cydraddoldeb rhwng y Rhywiau' i fyfyrwyr rhagorol o Brifysgol Bangor - Ally Jackson, Claire Carrington a Victoria Chinery. Roedd y tair yn fyfyrwyr israddedig ym Mangor ac wedi graddio gyda gradd Anrhydedd Dosbarth Gyntaf. Bydd yr ysgoloriaethau, sy'n talu ffioedd llawn y cyrsiau, yn galluogi'r myfyrwyr dawnus a brwdfrydig hyn i barhau â'u hastudiaethau ac maent bellach wedi cofrestru ar gyrsiau ymchwil ôl-radd ym Mangor.

Meddai Claire Carrington, 29, o Raeadr Gwy yng nghanolbarth Cymru sy'n astudio am MSc mewn Diogelu'r Amgylchedd Morol: "Mae ennill yr ysgoloriaeth hon yn anrhydedd. Mae'r ysgoloriaeth yn fy ngalluogi i ganolbwyntio ac ymroi yn llawn i'm hastudiaethau ac ar yr un pryd mae'n rhoi sylw i'r tangynrychiolaeth fyd-eang a chenedlaethol o ferched mewn gwyddoniaeth. Yn y tymor hir rwy'n gobeithio astudio am PhD a chael gyrfa ym maes ymchwil a chadwraeth forol, mae ennill yr ysgoloriaeth hon yn gam sylweddol tuag at y nod hwn. Rwy'n hynod ddiolchgar ac yn annog darpar fyfyrwyr ôl-radd yn gryf i wneud cais am y cyfle gwych hwn. "

Mae Victoria Chinery, 23, o Southend, Essex hefyd yn astudio am MSc mewn Diogelu'r Amgylchedd Morol. Meddai Victoria:  "Mae'n anrhydedd ennill yr ysgoloriaeth hon. Mae'n golygu y gallaf barhau i gynrychioli merched mewn gwyddoniaeth a hefyd parhau â'm hastudiaethau a mynd ymlaen i astudio am PhD, gobeithio. Mae gennyf ddiddordeb mawr mewn riffiau a chlefydau cwrel, felly mae cael cefnogaeth yr ysgoloriaeth i astudio am y radd hon yn golygu y gallaf ymchwilio i'r meysydd hyn ymhellach. Rwy’n ddiolchgar iawn fy mod wedi cael cyfle i fynd ymlaen yn y byd academaidd.”

Mae Ally Jackson, 21, o Swydd Gaerlŷr, yn astudio am MSc mewn Niwroddelweddu ac meddai “Rwyf wedi gwirioni ac yn ddiolchgar iawn fy mod wedi cael yr ysgoloriaeth hon. Gallaf yn awr ganolbwyntio'n llwyr ar fy astudiaethau mewn Niwroddelweddu, gyda'r nod o gwblhau ymchwil PhD ar ddementia. Rwy'n edrych ymlaen at y dyfodol!”

Mae Prifysgol Bangor yn aelod o siarter Cydraddoldeb Rhwng y Rhywiau Athena SWAN ac felly wedi ymrwymo i gydraddoldeb ac amrywiaeth rhwng y rhywiau, ac i greu a hyrwyddo diwylliant cynhwysol i staff a myfyrwyr ar bob lefel.  Diben ysgoloriaethau Cydraddoldeb rhwng y Rhywiau y brifysgol yw cefnogi myfyrwyr sy'n graddio i barhau â'u hastudiaethau ym Mangor - yn enwedig mewn meysydd sydd â thangynrychiolaeth o ferched neu ddynion ar lefel ôl-radd a/neu merched yn gadael y meysydd yn ystod eu gyrfa oherwydd diffyg cyfle. 

Meddai'r Athro David Thomas (Dirprwy Is-ganghellor Ymchwil ac Effaith) a chadeirydd Grŵp Athena SWAN y brifysgol:

“Mae datblygiad gyrfa merched mewn gwyddoniaeth yn parhau i fod yn flaenoriaeth bwysig ar agenda Athena SWAN ym Mangor ac rwy’n falch iawn ein bod wedi dyfarnu’r ysgoloriaethau hyn i'r gwyddonwyr ifanc rhagorol hyn. Mae'n hanfodol darparu amgylchedd cefnogol i fyfyrwyr fel Claire, Ally a Victoria sydd ar ddechrau eu gyrfa. Ond rydym hefyd yn cydnabod ac yn dymuno rhoi sylw i'r tangynrychiolaeth o ddynion sy'n astudio pynciau fel Gwyddorau Iechyd, Addysg, a Gwyddorau Cymdeithasol a byddaif yn annog darpar fyfyrwyr ôl-radd i gadw llygad am y cyfleoedd hyn yn y dyfodol.”

Dyddiad cyhoeddi: 5 Tachwedd 2019