Cyn Bêl-droediwr Proffesiynol yn graddio

David CashmanDavid CashmanMae cyn bêl-droediwr proffesiynol a ddaeth yn ôl adref i Ogledd Cymru i astudio ym Mhrifysgol Bangor yn graddio yr wythnos hon.

Mae David Cashman, 23, o Ddeiniolen, yn graddio gyda gradd mewn Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Gorfforol.

Dywedodd y cyn-ddisgybl Ysgol Brynrefail: "Rwy'n edrych ymlaen yn fawr i gael ei graddio ar ôl yr holl waith caled hwn. Gadewais yr ysgol heb lawer o TGAU, ond mi wnes i weithio’n galetach ar ôl gorffen yn yr ysgol. Fodd bynnag, yr wyf yn cofio mwynhau astudio Addysg Gorfforol yn ystod fy amser yn Ysgol Brynrefail. "

Gadawodd David yr ysgol a mynd ymlaen i weithio ac arwyddo i Y Seintiau Newydd (TNS), clwb pêl-droed proffesiynol Prydeinig llawn amser sy'n chwarae yn Uwch Gynghrair Cymru, lle y treuliodd y tair blynedd a hanner nesaf. Dywedodd David: "Fe ddes adref o TNS gan fy mod i eisiau mynd i Brifysgol Bangor a gwneud rhywbeth gyda fy mywyd."

Yn ystod ei gyfnod ym Mangor, bu David yn gweithio fel Prif Hyfforddwr yn Academi Dinas Bangor a hefyd fel hyfforddwr ar gyfer y rhaglen 5x60. Bu hefyd yn gweithio fel bouncer dros y penwythnosau ac roedd hefyd yn ymwneud yn agos â rhaglen Ehangu Mynediad y Brifysgol. Mae hefyd yn cael amser i weithio fel cynorthwy-ydd ystafell ddosbarth ac yn Aneddau, lle bu'n annog pobl anabl i gadw'n heini ac yn iach. Bydd David hefyd yn astudio ar gyfer ei FAW Trwydded B UEFA gyda hyfforddiant pêl-droed, a fydd yn dechrau y mis hwn.

Dywedodd: "Roedd cydbwyso’r swyddi hyn a bod yn dad yn anodd iawn, ond fe ddos trwyddo gyda phenderfyniad."

Dywedodd Anna MacDonald, Cynorthwy-ydd Ehangu Mynediad Prifysgol Bangor: "Mae wedi bod yn wych cael David yn  gweithio gyda ni ar brosiectau Ehangu Mynediad gyda chlybiau ieuenctid lleol. Mae'n ymroddedig iawn ac mae'r bobl ifanc wir yn ei edmygu ac mae'n eu hysbrydoli i fynd ymlaen i Addysg Uwch. "

Am ei gyfnod ym Mangor, ychwanegodd David: "Roeddwn yn aelod o dîm pêl-droed y Brifysgol, a fe wnaethom ennill y Gynrhair Prifysgolion a Cholegau Prydain dwy waith ac mi wnes i chwarae ym mhob gêm. Roedd sgorio'r gôl i ennill y gynghrair yn ystod gêm oddi cartref yn erbyn Prifysgol Edge Hill yn o uchafbwyntiau fy nghyfnod ym Mangor.

"Uchafbwynt arall oedd fy nhraethawd hir a oedd yn ddiddorol iawn. Yr oeddwn yn edrych ar sgyrsiau tîm o fewn tîm cyn, yn ystod ac ar ôl y gêm.”

Am y dyfodol, ychwanegodd David: "Rwyf wedi cael fy nerbyn i wneud fy ngradd Meistr mewn Chwaraeon Gwyddoniaeth Gymhwysol ym mis Medi, ac ar ôl hyn, byddaf yn gwneud ymarfer dysgu. Ar ôl hynny, yr wyf yn mynd i wneud cais am swyddi mewn Academïau proffesiynol yng Nghymru a Lloegr, neu hyd yn oed dramor." 

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2013