Efrydiaeth PhD ym maes Ffisioleg Gardiofasgwlaidd Glinigol

Mae Dr Aamer Sandoo, Dr Jonathan Moore a Dr Yasmeen Ahmad yn gwahodd ymgeiswyr i wneud cais am efrydiaeth PhD wedi ei chyllido'n llawn (£13,000 y flwyddyn, ynghyd â ffioedd dysgu ar gyfradd y DU/UE) fydd yn ymchwilio i effaith ymyriadau newydd a all leihau'r risg o glefyd cardiofasgwlaidd mewn cleifion ag arthritis rhiwmatoid.  Bydd y project yn adeiladu ar brojectau cydweithredol presennol gyda Chanolfan Rhiwmatoleg Peter Maddision a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Cwmpas y Project

Mae arthritis rhiwmatoid yn afiechyd cronig llidus cyhyrysgerbydol sy'n effeithio ar y cymalau.    Mae cleifion ag ARh hefyd yn dwyn risg dwbl o glefyd cardiofasgwlaidd o'u cymharu â'r boblogaeth yn gyffredinol.   Credir bod llid yn y cymalau mewn ARh yn ymosod ar y pibellau gwaed ac yn lleihau moleciwl biolegol o'r enw nitrig ocsid (NO), sydd mewn pibell iach yn amddiffyn y bibell rhag niwed.  Mae ymarfer yn un o'r ffyrdd mwyaf effeithiol o godi lefelau NO ac atal a gwrthdroi niwed i'r pibellau gwaed, ond yn aml mae'n anodd rhoi hyn ar waith yn llwyddiannus yn y boblogaeth hon.   Mae astudiaethau diweddar ar unigolion sy'n heneiddio wedi awgrymu y gall bwyta llysiau sy'n llawn nitrad (megis betys a llysiau deiliog gwyrdd) helpu i godi lefelau NO ac amddiffyn y pibellau gwaed rhag niwed.    Ond ychydig iawn rydym yn ei wybod am effeithiau cymryd nitrad ychwanegol ar iechyd fasgwlaidd mewn cleifion ag ARh, neu a yw'r ymyriad hwn yn effeithiol wrth leihau'r risg o glefyd cardiofasgwlaidd.   Ar ben hynny, nid yw'n eglur a yw llysiau o'r fath yn effeithio ar bob un o'n pibellau gwaed yn yr un ffordd.  Felly mae'r ymchwil bresennol yn ceisio craffu ar effeithiau tymor byr a thymor hir cymryd nitrad ychwanegol ar weithrediad pibellau gwaed bach a mawr mewn cleifion ARh.

Mwy...

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mehefin 2015