Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Swyddog Cefnogi Project Ymchwil y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Gwahoddir ceisiadau am y swydd ran-amser (£11.03 yr awr) dros dro (3 mis) uchod yn yr Ysgol Gwyddor Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer. 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cydweithio â Dr Eleri Siân Jones ar broject a gyllidir gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, sef astudiaeth ddilysu draws ddiwylliannol o holiadur Pryder Ynghylch Perfformio.

Mae disgwyl i ymgeiswyr fod â gradd anrhydedd dda (Cyntaf neu 2.1) mewn gwyddor chwaraeon, seicoleg neu ddisgyblaeth gysylltiedig (neu ar fin gorffen eu gradd). Mae'n hanfodol bod ganddynt brofiad hefyd o wneud ymchwil mewn seicoleg, yn cynnwys cynnal holiaduron yn y maes, casglu data a mewnbynnu data.  Gan fod hwn yn broject dwyieithog, mae'n hanfodol bod ymgeiswyr yn gallu cyfathrebu yn Gymraeg a Saesneg. 

Ar ben hynny, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn dangos bod ganddo/ganddi sgiliau cyfathrebu da yn Gymraeg a Saesneg, y gallu i weithio’n gywir ac i roi sylw i fanylion, a’r gallu i weithio’n effeithiol o fewn tîm ymchwil.  Rhaid i ymgeiswyr fedru trin cyfrifiaduron a gallu defnyddio pecynnau ystadegol a Microsoft Office, a meddu ar drwydded yrru lawn. Mae parodrwydd i deithio rhwng lleoliadau ymchwil yng Nghymru yn un o ofynion hanfodol y swydd.

Disgwylir i’r ymgeisydd llwyddiannus ddechrau ar 30 Mehefin am gyfnod penodol tan 30 Medi.  Mae'n bosibl y gellid rhannu'r swydd hon yn ddwy swydd rannu, un yng Ngogledd Cymru a'r llall yn Ne Cymru.

Mae gallu cyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Dogfennau cysylltiedig:

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mehefin 2015