Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Taliadau Ffioedd Myfyrwyr Ôl-Raddedig

Myfyrwyr Cartref/UE yn unig

Mae’r holl ffioedd dysgu a ffioedd llety’n daladwy’n llawn cyn ichi gwblhau’r drefn gofrestru, oni bai eich bod yn dewis talu eich ffioedd trwy gynllun talu sy’n berthnasol i’ch statws fel myfyriwr er mwyn rhannu’r gost yn gyfartal trwy’r flwyddyn.

Gellwch dalu trwy’r naill neu’r llall o’r dulliau isod:

Cynllun Talu

Bydd rhaid i chi sefydlu eich cynllun talu fel rhan o'r broses cofrestru ar-lein a byddwch yn cael gwybod pan fydd cofrestru ar-lein ar agor.

Bydd eich cynllun talu yn cymryd taliadau trwy gerdyn debyd/ credyd .

Byddwn yn gofyn ichi ddarparu cyfeiriad e-bost pan fyddwch yn creu’r cynllun, ac anfonir rhybudd am y taliad i’r cyfeiriad e-bost hwnnw 5 niwrnod cyn dyddiad pob dyddiad.

Taliadau Lwmp Swm

Os yw’n well gennych dalu eich ffioedd dysgu a neuadd mewn un lwmp swm, cewch wneud hynny hefyd pan gyrhaeddwch Fangor. Edrychwch ar: http://www.bangor.ac.uk/Registration am fanylion ynglŷn â’r trefniadau cofrestru ar gyfer eich cwrs.  Gellwch dalu mewn arian parod, trwy gerdyn credyd/debyd, siec/drafft mewn sterling o Fanc Clirio yn y DU ac yn daladwy i ‘Prifysgol Bangor’.

Os nad thynnwch siec neu ddrafft bancwyr o Fanc Clirio yn y DU, gall hyn achosi oedi sylweddol iawn cyn y gall y Brifysgol gadarnhau iddi dderbyn tâl neu brosesu unrhyw ad-daliadau a fo’n ddyledus yn ddiweddarach.

Myfyrwyr Rhyngwladol (nid o’r UE) yn unig

Cliciwch yma am fanylion

Sylwer y gall methu â thalu eich ffioedd arwain at derfynu eich cofrestriad.

Dylech gysylltu â’r Swyddfa Gyllid cyn gynted â phosibl os ydych yn rhagweld unrhyw drafferth i dalu eich ffioedd. Bydd y Brifysgol yn codi tâl cosb am bob taliad hwyr. Fodd bynnag, rydym yn awyddus iawn i sicrhau na fyddwch yn cael costau o'r fath ac i'ch helpu mae gan y Brifysgol gynghorwr arbenigol yn yr Uned Cefnogaeth Ariannol (01248 383637).

Am wybodaeth bellach ewch i’r Swyddfa Gyllid rhwng 10.00-12.30 a 1.30-4.00 dydd Llun i ddydd Gwener neu drwy ffonio 01248 383801 neu 01248 382049 rhwng yr un oriau. Gallwch hefyd gysylltu’n uniongyrchol â’r Swyddfa Gyllid trwy anfon e-bost at taliadauffioedd@bangor.ac.uk neu ewch i wefan y Swyddfa Gyllid http://www.bangor.ac.uk/finance/