Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ein llety

Rydym yn gallu sicrhau ystafell mewn neuadd breswyl i bob myfyriwr y flwyddyn gyntaf sy’n gwneud cais am lety ac yn nodi Bangor fel ei Dewis Cadarn cyn y dyddiad cau.

Mae ein llety oll yn hunanarlwyo ac mae’r mwyafrif o’n hystafelloedd yn rhai en-suite. Mae’n neuaddau o fewn pellter cerdded o brif adeiladau’r Brifysgol a chanol y ddinas. Edrychwch ar ein map o’r campws i weld eu lleoliadau.

Dewisiwch eich ystafell!

Mae gennym tua 2,960 o ystafelloedd ar gael mewn dau lleoliad; Pentref Ffriddoedd a Pentref y Santes Fair. Mae ein system llety’n eich galluogi i ddewis eich neuadd a’ch ystafell wely.

Sut i wneud cais

Bydd y system i wneud cais am lety yn agor 27 Ionawr 2020. Unwaith Prifysgol Bangor yw eich Dewis Cadarn trwy UCAS, byddwn yn cysylltu â chi trwy e-bost i'ch gwahodd i wneud cais am lety. Wedi derbyn yr ebost cewch fynediad i'r system archebu ble gallwch ddewis eich ystafell.

Mae'r system yn caniatáu i chi ddewis yr union ystafell a'r neuadd yr ydych yn dymuno byw ynddo. Rhaid i chi wneud cais cyn 31ain Gorffennaf i sicrhau lle.

Llety o’r safon uchafWhat Uni Student Choice Awards 2018: Winner, Accommodation

Cafodd ein llety ei farnu yn drydydd ym Mhrydain am safon y neuaddau yn ôl y What Uni Student Choice Awards 2019. Mae gan bob ystafell gyswllt gwifr a diwifr â’r rhyngrwyd ac mae pris y llety’n cynnwys yr holl filiau (yn cynnwys mynediad i’r rhyngrwyd, gwres, trydan a dŵr).

Aelodaeth o’r gampfa a Campws Byw yn gynwysedig

Campus LifeMae myfyrwyr sy’n byw yn ein neuaddau preswyl yn derbyn aelodaeth o’r gampfa a Campws Byw. Mae Campws Byw yn gynllun o ddigwyddiadau sy’n cael eu cynnal drwy’r flwyddyn, gan gynnwys nosweithiau ffilm, cwisiau, teithiau a gweithgareddau awyr agored.

Lleolir canolfan chwaraeon y Brifysgol, Canolfan Brailsford, ym Mhentref Ffriddoedd ac ym Mhentref y Santes Fair ceir Ystafell Ffitrwydd.

Yn anffodus nid yw hyn yn berthnasol i fyfyrwyr sy’n byw yng nghampws Wrecsam ac felly mae ffioedd neuaddau Wrecsam wedi eu haddasu yn unol a hynny.

Opsiynau Llety

Cliciwch ar y lluniau isod i wybod mwy am ein dewis o lety.

Yn ôl Math::

Cliciwch ar enw’r neuadd am fwy o fanylion, yn cynnwys cyfleusterau, hyd cytundeb a phris.

En-suite yn Ffriddoedd

Mae'r neuaddau isod i gyd o fath tebyg, gydag ystafelloedd ymolchi preifat a cheginau wedi eu rhannu rhwng 8 o fyfyrwyr. Mae rhai ystafelloedd mwy ar gael am gost ychwanegol.

Mae'r neuaddau isod i gyd o fath tebyg, gydag ystafelloedd ymolchi preifat a cheginau wedi eu rhannu rhwng 8 o fyfyrwyr.

En-suite yn Santes Fair

Mae'r neuaddau canlynol yn cynnig ystafelloedd ymolchi preifat. Rhennig ceginau mewn fflatiau en-suite rhwng 5 i 8 o bobl.

Ystafelloedd Safonol

Mae’r neuaddau yma'n cynnig ystafelloedd safonol, gydag ystafelloedd ymolchi a cheginau i'w rhannu.

Stiwdio

Mae Stiwdio yn cynnwys cegin fach breifat ac ystafell ymolchi preifat.

Ystafelloedd Rhatach

Mae'r neuaddau yma yn rhestr o'n neuaddau hunan arlwyol; gydag ystafelloedd ymolchi a cheginau i'w rhannu.

Tai Tref

Rhennig ceginau yn y Tai Tref rhwng 8-12 o bobl a rhennig ystafelloedd ymolchi rhwng 2.

Ystafelloedd i Ôl-raddedigion

Dyma restr o neuaddau sydd yn cynnwys ystafelloedd Ôl-raddedig, yn cynnwys ystafelloedd safonol, en-suite, fflatiau stiwdio a thai tref.

Myfyrwyr gydag anghenion ychwanegol

Gellir gwneud trefniadau lle bo’n bosibl i ddarparu ar gyfer ceisiadau unigol gan fyfyrwyr sy’n gysylltiedig ag anabledd.

Os oes gennych chi ofynion arbennig, a fyddech cystal â thrafod y rhain gyda’r Cynghorwr Anableddau ar  01248 382032 neu e-bostiwch gwasanaethanabledd@bangor.ac.uk. Bydd y cynghorwr yn gallu trafod unrhyw anghenion am gymorth a fydd gennych, yn ogystal â’ch cymhwyster ar gyfer cyllid ychwanegol.

Cewch weld ystafell sydd wedi ei haddasu yma.

Gwybodaeth Bwysig

Darllenwch wybodaeth bwysig ynglŷn â’r llety rydym yn ei gynnig.