Llety

Rydym yn gallu sicrhau ystafell mewn neuadd breswyl i bob myfyriwr y flwyddyn gyntaf sy'n gwnued cais am lety ag yn nodi Bangor fel ei Dewis Cadarn cyn y dyddiad cau. Mae gennym tua 2,960 o ystafelloedd ar gael.

Mae rhan helaeth o'n neuaddau ym Mhentref Ffriddoedd, yn cynnwys Neuadd John Morris-Jones (neu JMJ i'r rhai sy'n byw yno), sy'n cynnig cyfle gwych i fyfyrwyr gael byw mewn awyrgylch gwbl Gymraeg. Mae ystafelloedd hefyd yn Mhentref Santes Fair ac yn Neuadd Garth ar Ffordd y Coleg. Edrychwch ar fap y campws i weld lleoliadau ein neuaddau.

Llety o'r safon uchaf

Cafodd neuaddau preswyl Prifysgol Bangor eu henwi'r gorau ym Mhrydain yn ôl Gwobrau Myfyrwyr What Uni 2016.

Cyfleusterau cyffredinol

  • Mae ein llety oll o fewn pellter cerdded i ganol y ddinas a phrif adrannau'r Brifysgol. Gallwch lwytho i lawr fap PDF o'r Brifysgol yma, i weld lleoliad ein neuaddau.
  • Mae ein llety i gyd yn hunan-arlwyol a byddwch yn rhannu ceginau gyda myfyrwyr eraill.
  • Mae'r offer yn y ceginau'n amrywio o neuadd i neuadd, ond bydd pob un yn cynnwys cyfleusterau sylfaenol megis poptai, rhewgelloedd ac oergelloedd.
  • Mae gan bob ystafell wely gyswllt â'r rhyngrwyd.
  • Mae gan y Neuaddau sawl Uwch Warden a nifer o Wardeinaid yn eu cynorthwyo.
  • Mae Staff Diogelwch ar gael 24 awr y dydd.

Am fwy o fanylion ar neuaddau preswyl, ac i wybod sut i wneud cais am ystafell, ewch i'n gwefan Llety.

Campws BywAelodaeth o'r Gampfa a Campws Byw am ddim!

Mae pob myfyriwr sydd yn byw yn neuaddau preswyl y Brifysgol yn cael aelodaeth o'r gampfa a rhaglen Campws Byw am ddim.

Ein Llety

JMJNeuadd John Morris-Jones

Lleolir Neuadd JMJ ar Safle'r Ffriddoedd. Dyma dewis cyntaf y mwyafrif o fyfyrwyr Cymraeg ym Mangor a rhai sy'n dysgu'r iaith. Mae'n ganolbwynt bywyd cymdeithasol Cymraeg, gan gynnig cymuned glos a chyfeillgar i fyfyrwyr o bob cwr o Gymru.

Ceir bywyd cymdeithasol bywiog yno, gyda'r gweithgareddau, sy'n cael eu trefnu gan UMCB (Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor), yn cynnwys parti Nadolig, tripiau rygbi, gweithgareddau rhyng-golegol a thaith flynyddol i'r Iwerddon.

Mwy o wybodaeth am Neuadd John Morris-Jones...

FfriddoeddPentref Ffriddoedd

Dyma'r safle neuaddau fwyaf, wedi ei leoli ym Mangor Uchaf, tua 5 munud o waith cerdded o Ffordd y Coleg, Safle'r Gwyddorau a chanol y dref. Mae gan y safle hwn siop, golchdy ac ystafelloedd cyffredin. Hefyd yno mae Bar Uno, caffi-bar y myfyrwyr sy'n darparu prydau bwyd a diodydd o frecwast tan swper, a Chanolfan Brailsford, y ganolfan chwaraeon a hamdden.

Mwy o wybodaeth am neuaddau safle'r Ffriddoedd...

Santes FairPentref y Santes Fair

Mae Pentref y Santes Fair yn ddatblygiad newydd o 600 o ystafelloedd, gydag amrywiaeth o lety yn cynnwys fflatiau stiwdio a thai tref. Ar y safle mae siop goffi, ystafelloedd cyffredin, ystafell ffitrwydd ac ystafell olchi.

Mwy o wybodaeth am Bentref y Santes Fair...


Neuadd Garth

Mae Neudd Garth yn neuadd ar gyfer myfyrwyr ôl-radd ac wedi ei leoli ar Ffordd y Coleg. Mae hon yn neuadd hunan-arlwy sydd ychydig o funGarthudau o Brif Adeilad y Brifysgol ac yn agos iawn at gyfleusterau canol y ddinas.

Mwy o wybodaeth am Neuadd Garth...

 

Myfyrwyr gydag anableddau

Gellir gwneud trefniadau lle bo’n bosibl i ddarparu ar gyfer ceisiadau unigol gan fyfyrwyr sy’n gysylltiedig ag anabledd.

Mae gennym ni ystafelloedd wedi eu haddasu, sy’n cynnwys ystafelloedd gyda mynediad i gadeiriau olwyn ar gyfer myfyrwyr sy’n cael trafferth symud o gwmpas. Gellwch gael golwg ar ystafell sy’n addas ar gyfer cadair olwyn yma.

Os oes gennych chi ofynion arbennig, a fyddech cystal â thrafod y rhain gyda’r Cynghorwr Anableddau ar 01248 382032 neu e-bostiwch gwasanaethanabledd@bangor.ac.uk. Bydd y cynghorwr yn gallu trafod unrhyw anghenion am gymorth a fydd gennych, yn ogystal â’ch cymhwyster ar gyfer cyllid ychwanegol.