Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cronfeydd Caledi

Diweddariad Covid-19

Os ydych chi'n fyfyriwr cartref DU neu UE gofrestredig sy'n gwynebu caledi ariannol o ganlyniad i'r sefyllfa Coronafirws bresennol efallai y gallwch gael  gymorth ariannol o'r Gronfa Caledi.  I wneud cais, cysylltwch â'r Uned Cymorth Arian i gael ffurflen gais ar moneysupport@bangor.ac.uk

Dylid dychwelyd ceisiadau trwy e-bost gyda'r holl dystiolaeth ofynnol gan gynnwys 2 fis o ddatganiadau banc ac unrhyw wybodaeth berthnasol arall fel llythyr gan gyflogwr, costau teithio, cost ariannol annisgwyl ac ati.

Mae’r Gronfa yn gyfyngedig ac ni all dalu incwm coll ond bydd yn ymdrechu i helpu myfyrwyr gydag anghenion brys  a chostau cwrs annisgwyl yn ystod y cyfnod ansicr yma.

Asesir ceisiadau fesul achos.

Ein nod yw asesu a chymeradwyo cais cyn pen 5 diwrnod gwaith a thalu i fyfyrwyr cyn pen 5 diwrnod gwaith wedi hynny.

Dylai myfyrwyr rhyngwladol gysylltu â'r Tîm Cymorth Myfyrwyr Rhyngwladol i gael arweiniad a chyngor.

Cronfa Caledi Digidol 

Oherwydd bod ar bawb angen gallu dysgu ar-lein ar hyn o bryd, rydym wedi sefydlu cronfa caledi digidol i gefnogi myfyrwyr sy'n cael anawsterau wrth gael mynediad at y ddarpariaeth ar-lein. Gall myfyrwyr y mae incwm eu cartref yn llai na £30,000 ac sy'n gallu dangos fod arnynt angen cymorth wneud cais am arian o'r gronfa caledi digidol o hyd at £500 sydd yn cael ei dalu ar ôl iddynt gofrestru yn y Brifysgol.

Mae rhagor o fanylion ar gael gan cymorthariannol@bangor.ac.uk.

Mae Prifysgol Bangor yn darparu'r Gronfa Caledi er mwyn rhoi help ariannol dewisol i gynorthwyo myfyrwyr sy'n wynebu caledi ariannol annisgwyl neu argyfwng yn ystod blwyddyn academiadd, ac yn benodol i'w helpu i fynd i mewn i addysg ac aros ynddi.  Rhoddir cymorth ar ffurf grant nad oes rhaid ei ad-dalu neu fenthyciad y mae'n rhaid ei ad-dalu.

Yn benodol, dylai gael ei ddefnyddio at y dibenion a ganlyn:

 • Cyflwyno taliadau brys mewn argyfwng annisgwyl.
 • Ymyrryd mewn achosion lle gall myfyriwr fod yn ystried gadael aadysg uwch oherwydd problemau ariannol annisgwyl.

Efallai hefyd bydd y cwestinau ag atebion yma ynghlyn effaith Coronafirws ar cyllid myfyrwyr a’r Gornfa Caledi o fydd i chi

Cyllid Myfyrwyr

 1. A fydd y sefyllfa Coronafirws bresennol yn effeithio ar fy nhaliad cyllid myfyriwr nesaf? Mae’r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr wedi cadarnhau nad oes disgwyl i’r sefyllfa bresennol effeithio ar daliadau cyllid myfyrwyr nesaf ifyfyrwyr ’ac y cânt eu talu yn ôl yr amserlen. Am wybodaeth ychwanegol ewch i'r dudalen wybodaeth ar wefan Cwmni Benthyciad Myfyrwyr: https://www.gov.uk/government/news/slc-coronavirus-covid-19-update.
 2. Rydw i wedi gadael Bangor a nawr yn byw gartref gyda fy rhieni, allai hyn yn effeithio ar fy rhandaliad cyllid nesaf? NA, byddwch yn derbyn eich rhandaliad cyllid disgwyliedig tua diwedd mis Ebrill - am yr union ddyddiad ewch i'ch porth cyllid myfyrwyr.
 3. Rwy'n fyfyriwr nyrsio newydd yn sy'n cychwyn ym mis Ebrill 2020 pryd y byddaf yn derbyn fy rhandaliad cyllid myfyrwyr? Ar ôl i chi gofrestru, byddwn yn hysbysu eich sefydliad cyllid myfyrwyr, a mi fydd nhw yn ei dro yn rhyddhau eich rhandaliad cyllid myfyrwyr cyntaf. Gallai'r broses gyfan gymryd hyd at 5 diwrnod gwaith.
 4. Pryd ddylwn i wneud cais am fy nghyllid myfyrwyr 2020/21? Mae porth cyllid myfyrwyr 2020/21 bellach ar agor, ac fe'ch anogir i wneud cais am eich cyllid cyn gynted â phosibl ac yn sicr cyn y dyddiad cau. Ewch i'n gwefan Cymorth Ariannol i gael cyferiadau’r pyrth cyllid myfyrwyr: https://www.bangor.ac.uk/studentservices/moneyadvice/undergraduate.php.en

Cronfa Caledi

 1. Rwyf wedi dychwelyd adref oherwydd y coronafirws ac felly wedi gadael fy swydd ran amser. Bellach does gen i ddim incwm nes i mi dderbyn fy rhandaliad cyllid myfyrwyr nesaf. A all y brifysgol helpu? Mae'r Brifysgol yn gweithredu Cronfa Caledi i helpu myfyrwyr sy'n profi argyfwng ariannol annisgwyl. Yn dibynnu ar eich sefyllfa ariannol efallai y bydd gennych hawl i gymorth tymor byr ychwanegol gan y Gronfa.
 2. Ni allaf fforddio talu fy rhent ym mis Ebrill gan fy mod wedi cael fy diswyddo o'r gwaith. A allaf wneud cais i'r Gronfa Caledi? Yn y rhan fwyaf o achosion gellir datrys y mater hwn fel rheol trwy siarad â'ch Landlord; eglurwch eich sefyllfa bresennol a gofynnwch am ohirio'r taliad nes i chi dderbyn eich rhandaliad cyllid myfyriwr nesaf.
 3. Rwyf wedi archebu tocyn hedfan / trên / llety i gymryd rhan mewn gwaith academaidd / astudio / lleoliad gwaith sy'n ymwneud â'm cwrs. Mae'r firws hwn yn golygu na allaf fynd mwyach. Rwyf bellach allan o boced a all y Gronfa Caledi helpu? Mae’n bosib, cysylltwch â'r Uned Cymorth Ariannol i gael ffurflen gais cyn gynted ag y gallwch.

HAWL

Mae’r gronfa ar gael i fyfyrwyr cofrestredig ym Mhrifysgol Bangor, p’un a fyddoch yn israddedig neu’n ôl-raddedig, o’r DU, yr UE neu’n fyfyriwr Rhyngwladol, a ph'un a fyddoch yn dilyn cyrsiau llawn-amser neu ran-amser.

Oherwydd maint cyfyngedig y gronfa, rhoddir blaenoriaeth i grwpiau penodol o fyfyrwyr.  Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Myfyrwyr sydd â phlant.
 • Myfyrwyr anabl, yn enwedig y rheiny na all y DSA dalu costau penodol ar eu cyfer.
 • Myfyrwyr yn eu blwyddyn olaf sydd mewn trafferthion ariannol (yn cynnwys rhai na allant weithio oherwydd pwysau academaidd).
 • Profiad Gofal
 • Cyn-breswylwyr Foyer.
 • Myfyrwyr digartref.

Os bydd myfyriwr yn perthyn i un neu fwy o’r categorïau uchod, nid yw hyn yn golygu bod ganddo/ ganddi hawl awtomatig i gael grant. Mae’n rhaid i fyfyrwyr sydd mewn grŵp blaenoriaeth gyflwyno tystiolaeth fod ei (h)amgylchiadau ariannol yn teilyngu cefnogaeth o’r gronfa.

Cyn iddynt wneud cais i’r gronfa, bydd disgwyl fod myfyrwyr wedi archwilio’r holl ddulliau sydd ar gael o’u helpu eu hunain, megis cael gwaith rhan-amser ac ystyried ffyrdd o gwtogi ar eu gwariant. Felly, rydym yn argymell eich bod yn cyfrif cyllideb wythnosol neu fisol er mwyn canfod lle gallech leihau eich gwariant a/neu gynyddu eich incwm. Defnyddiwch yr offeryn cyllidebu isod i’ch helpu i gyllidebu, neu lawrlwythwch daflen gyllidebu, gan ddefnyddio’r cyswllt a ganlyn:

Benthyciad Myfyriwr

Lle bônt yn gymwys, mae’n rhaid i fyfyrwyr israddedig llawn-amser fod wedi gwneud cais am swm llawn y benthyciad cynnal y gallant ei gael ac wedi derbyn y rhandaliad cyntaf cyn cael unrhyw daliad o’r gronfa. Gellir canfod hwn ar y llythyr trefn dalu a roddwyd gan y sefydliad cyllido myfyrwyr.

Sut i wneud cais, a phryd?

Gall myfyrwyr wneud cais ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn academaidd, a dylent gysylltu ag un o’r canlynol i gael cyngor a chymorth, yn ogystal â ffurflen gais:

Dylai myfyrwyr o’r DU a’r UE gysylltu â’r Uned Cymorth Ariannol i drafod eu sefyllfa. 

Dylai myfyrwyr rhyngwladol gysylltu â’r Swyddfa Lles Myfyrwyr Rhyngwladol yn y Ganolfan Addysg Ryngwladol i drafod eu sefyllfa.

Rhaid i’r holl geisiadau fod ar ffurflen ddilys a chael eu cyflwyno’n ôl yn bersonol, lle bynnag y bo modd, ynghyd â’r holl wybodaeth berthnasol wedi’i ffotogopïo, i un o’r swyddfeydd uchod.

At ddiben pennu grantiau, caiff myfyrwyr eu hasesu ar dystiolaeth o ddiffyg yn eu hincwm a’u gwariant. Mae’n hanfodol, felly, eich bod yn rhoi manylion clir a chywir am eich holl ffynonellau incwm a’ch ymrwymiadau ariannol dilys. Mae’n bwysig eich bod yn llenwi’r ffurflen mor drwyadl â phosibl a rhoi’r holl dystiolaeth ddogfennol y gofynnir amdani, fel y gallwn brosesu eich cais yn llwyddiannus.

Ni dderbynnir eich ffurflen gais heb y dystiolaeth ategol angenrheidiol

Dyrannu Cyllid

Ein nod yw prosesu, trafod a hysbysu myfyrwyr am unrhyw wobr o fewn 15 diwrnod gwaith o'u cais cychwynnol i'r Uned Cefnogi Arian neu'r Swyddfa Lles Myfyrwyr Rhyngwladol.

Mae cael taliad o’r gronfa yn amodol ar i fyfyriwr fod yn gofrestredig ac wrthi’n dilyn cwrs yma ym Mhrifysgol Bangor. Bydd yr Uned Cefnogaeth Ariannol yn gwirio hyn pan wneir y cais. Ni roddir mwy o daliadau o’r gronfa ond ar ôl i’r Uned Cymorth Ariannol gadarnhau bod myfyrwyr israddedig wedi’u cofrestru a bod myfyrwyr ôl-raddedig yn parhau i fod yn bresennol. 

Telir grantiau trwy BACS i mewn i gyfrif banc myfyriwr 

Caiff myfyrwyr wybod trwy e-bost am unrhyw benderfyniad.

Cyfrinachedd

Aelodau staff yr Uned Cymorth Ariannol a Phwyllgor y Gronfa Caledi yw’r unig rai sy’n gweld ceisiadau. Efallai y ceir achlysuron, os ydym o’r farn eich bod yn berygl ichi’ch hun ac i eraill, pryd y bydd angen inni drafod eich achos ag aelodau staff eraill o fewn y Brifysgol.

Efallai y bydd angen ceisio gwybodaeth ategol ychwanegol gan staff eraill y Brifysgol i fel y gall y pwyllgor ddod i benderfyniad; yn yr achosion hynny, byddwn yn ceisio eich caniatâd ymlaen llaw.

Deddf Gwarchod Data (2018): Mae Prifysgol Bangor yn rheolydd data fel y'i diffinnir yn neddfwriaeth 2018. Ni chaiff data personol a chategori arbennig eu defnyddio yn yr Uned at unrhyw ddibenion arall ar wahân i ddibenion ystadegol a chadw cofnodion electronig.

Apeliadau

Mae gan bob ymgeisydd yr hawl i apelio os nad ydynt yn gwbl fodlon ynglŷn â chanlyniad eu cais. Fodd bynnag, nid ystyrir apeliadau oni cheir mwy o dystiolaeth o amgylchiadau personol myfyriwr.

Gall myfyrwyr ofyn am adolygiad yn y lle cyntaf, a dylent drefnu apwyntiad gyda’r Cynghorwr Myfyrwyr yn yr Uned Cymorth Ariannol i drafod unrhyw dystiolaeth ychwanegol a fo ganddynt o amgylchiadau personol. Os bydd hynny’n briodol, bydd y Grŵp Dyrannu yn ystyried cais diwygiedig yn ei gyfarfod nesaf. Caiff myfyrwyr wybod trwy e-bost am benderfyniad y Grŵp Dyrannu.

Dylech gyflwyno unrhyw apêl ddilynol mewn ysgrifen i’r Cyfarwyddwr Gwasanaethau Myfyrwyr, a fydd yn ei hanfon at Uwch Swyddog annibynnol yn y Brifysgol i’w hystyried. Caiff myfyrwyr wybod am benderfyniad cyn gynted ag y mo modd.

Dewch draw i’r Uned Cymorth Ariannol neu’r Swyddfa Lles Myfyrwyr Rhyngwladol os oes gennych unrhyw gwestiynau, neu os oes angen cymorth arnoch ynglŷn ag unrhyw agwedd ar y ffurflen.